-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-7/2019_Odpowiedzi na pytania dotyczące dostaw paliw i akcesoriów do samochodów SZPZLO Warszawa-Wawer

Zakładki podstawowe

Warszawa 11-03-2019

Nr sprawy SZPZLO/Z-7/2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

DO ZAMÓWIENIA

dostaw paliwa i akcesoriów do samochodów SZPZLO Warszawa-Wawer

 

 

W odpowiedzi na zadane przez pytania do zamówienia nr sprawy
SZPZLO/Z-7/2019 dotyczącego dostaw paliwa i akcesoriów eksploatacyjnych samochodów Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa  Otwartego Warszawa-Wawer uprzejmie informujemy jak poniżej.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTA-WYKONAWCY nr 1.

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści wykonawcę, którego najbliższa stacja znajduje się w odległości 5,2 km drogami publicznymi od siedziby Zamawiającego?

Odpowiedź:

NIE ze względu na specyfikę tras samochodów zlokalizowanych głównie na ternie Dzielnicy Warszawa Wawer.


Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę proponowanego upust procentowego na kwotowy?

Odpowiedź:

NIE ze względu na zbyteczną komplikację rozliczenia.


Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w drogą elektroniczną ?

Odpowiedź:

TAK


Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający dopuszcza identyfikację wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej przez BP faktury zbiorczej (załącznik do zapoznania)?

Odpowiedź:

TAK


Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający dopuszcza termin płatności na 14 dni od daty wystawienia faktury zbiorczej?

Odpowiedź:

TAK ale od daty otrzymania faktury.


Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający akceptuje nasz wzór umowy o korzystanie z kart (wzór w załączeniu)?

Odpowiedź:

TAK


Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający dopuści wniesienie zabezpieczenia (w postaci gwarancji bankowej, lokaty środków, czy depozytu gotówkowego) pokrywającego miesięczne zapotrzebowania na paliwo oraz produkty poza-paliwowe?

Odpowiedź:

NIE ze względów formalnych i regulaminowych Zamówień Publicznych.


Pytanie nr 8.

Proszę również o przedłożenie załącznika nr 3 do umowy, tj.: "Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart Flota" o którym mowa w § 8.

Odpowiedź:

"Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart Flota" o którym mowa w § 8. Określa i przedkłada OFERENT podczas zawarcia umowy.


 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTA-WYKONAWCY nr 2.

Pytanie nr 9.

  1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby termin płatności wynosił 21 dni od daty wystawienia faktury (wzór umowy § 3 ust. 2)?

Odpowiedź:

TAK


Pytanie nr 10.

2. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisu w § 3 ust.3 projektu umowy, wprowadzając następującą treść: „Niezależnie od uprawnień wynikających dla Wykonawcy z Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota Wykonawcy z dnia …………….r., w przypadku niedokonania zapłaty w terminie, o którym mowa w § 3 pkt. 2 powyżej, Wykonawca może dokonać zastrzeżenia wszystkich kart paliwowych wydanych Zamawiającemu. Do chwili uregulowania zaległej należności dokonywanie transakcji bezgotówkowych zastrzeżonymi kartami paliwowymi nie będzie możliwe. Decyzję o odblokowaniu kart paliwowych podejmuje Wykonawca. Odblokowanie kart paliwowych może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 24 godzin od dnia wpływu na konto Wykonawcy zaległych należności.”?

Odpowiedź:

TAK


Pytanie nr 10.

3. Wykonawca rekomenduje wprowadzenie do umowy (po wyborze oferenta) poniższego zapisu, ponadto załączenie klauzuli informacyjnej dedykowanej pracownikom Zamawiającego (klauza stanowi złącznik niniejszej korespondencji).
Propozycja zapisu: „Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Wykonawcy jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy z Wykonawcą, obowiązku informacyjnego  wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Zamawiającego lub współpracujących z Zamawiającym przy zawarciu lub realizacji niniejszej umowy - bez względu na podstawę prawną tej współpracy - których dane osobowe udostępnione zostały Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr … do niniejszej umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.:. – Czy wyrażacie Państwo zgodę?

Odpowiedź:

TAK

 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<