-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-51/2021_Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert na "STAŁĄ SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW DO SPRZĄTANIA, ŚRODKÓW CZYSTOŚCIOWYCH I DEZYNFEKCYJNYCH"-zamówienie do 130 tys. zł netto-poza UZP

Zakładki podstawowe

Sprawa nr SZPZLO/Z-51/2021                                    

Warszawa, dnia 20 grudnia 2021 roku

W dniu 23 grudnia 2021 roku- dodano odpowiedzi na pytania Wykonaaców i dołaczono zmienione zaałaczniki asortymentowo cenowe  2A i  2B

DYREKTOR

SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA – WAWER

z siedzibą pod adresem 04-564 Warszawa ul. J. Strusia 4/8

zaprasza

do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie pozaustawowym[tj. zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto, do którego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy].

na:

„STAŁĄ SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW DO SPRZĄTANIA, ŚRODKÓW CZYSTOŚCIOWYCH I DEZYNFEKCYJNYCH W PODZIALE NA ZADANIA”

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest stała sukcesywna dostawa artykułów do sprzątania, środków czystościowych i dezynfekcyjnych do siedziby Zamawiającego w podziale na dwie części.

 1. Zadanie 1Sukcesywna dostawa środków utrzymania czystości – opisane
  w załączniku nr 2A do zaproszenia,
 2. Zadanie 2 – Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i myjących – opisane w załączniku nr 2B do zaproszenia.
 1. Dopuszcza się składanie ofert odrębnie do każdego z zadań 1 lub 2 oraz obu zadań jednocześnie. Każda oferta będzie rozpatrywana odrębnie.
 2. Użycie w opisie przedmiotu zamówienia słowa „typu” ma za zadanie określenie jakości produktu, parametrów, składu oraz jego wydajności i nie wskazuje obowiązku dostarczania preparatu, czy wyrobu określonej firmy.
 3. Zamawiający wymaga towarów dobrej jakości, spełniających zakładane funkcje, tzn. np. mydło ma się mydlić, myć ręce i pozostawiać miły zapach, płyn do mycia ma mieć właściwości myjące, worki winny być wytrzymałe i nie rozrywać się podczas odrywania kolejnej sztuki.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą próbek oferowanych produktów w celu oceny spełniania opisu przedmiotu zamówienia.  
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia w zakresie rzeczowym
  i ilościowym, jednak nie więcej niż o 20%.
 6. Zakup każdego towaru, uzależniony będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
 7. Dostarczone wyroby muszą posiadać okres zdatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
 8. Oznakowanie dostarczonych wyrobów, opis wyrobu, etykiety muszą być sporządzone
  w języku polskim.

  II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie całkowite zadania 1 lub 2  winny być zrealizowane w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Sukcesywne  dostawy będą realizowane poprzez bieżące sukcesywne zamówienia cząstkowe wg potrzeb Zamawiającego.


 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 1. Cenę oferty należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ilekroć mowa o cenie należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
 2. Cena podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 musi być całkowitą ceną brutto za wykonanie zamówienia.
 3. Cenę oferty należy obliczyć jako sumę iloczynów ilości jednostkowych przez właściwą asortymentowi cenę jednostkową netto i brutto (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku), zgodnie z Formularzami asortymentowo – cenowymi stanowiącym załącznik nr 2A dla Zadania nr 1 i załącznik nr 2B dla Zadania nr 2.
 4. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.
 5. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia i obowiązywać będzie przez cały okres związania ofertą.
 6. Wykonawca sporządzając ofertę powinien określić ceny w sposób rzetelny, tj. w taki, żeby wybór jego oferty gwarantował Zamawiającemu realizację zamówienia każdej z pozycji.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT
 1. Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert:
 1. cena 100% – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczeń arytmetycznych.
 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego z najniższą ceną.
 2. W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli wynik do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w/w kryteriów wynosi 100 punktów.
 4. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty
  w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. nie podlegają wykluczeniu,
 2. spełniają warunki udziału w postepowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 
 1. zdolności do wystąpienia w obrocie gospodarczym,
 2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
  o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
 4. zdolności technicznej lub zawodowej.
 1. Zamawiający oceni złożone oferty binarnie na zasadzie spełnia – nie spełnia.
 2. Informacje o umowie:
 1. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, zgodnie z załączonym wzorem
  w załączniku nr 3.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty  wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Oferta winna zawierać następujące załączniki (aktualne na dzień złożenia oferty):
 1. odpis z właściwego rejestru – formy prowadzonej działalności,
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do dostarczenia broszur, opisów, folderów, ulotek, materiałów informacyjnych producenta, opisów technicznych lub danych katalogowych, które w jednoznaczny sposób potwierdzają, że oferowane artykuły spełniają wymagania opisane w Załącznikach nr 2A i 2B do Zaproszenia,
 3. dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność
  z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy pieczątką
  i podpisem, ze wskazaniem daty,
 4. w przypadku Wykonawców działających jako konsorcjum – pełnomocnictwo lidera do reprezentowania konsorcjum w konkursie i zawarcia umowy.

 1. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA
 1. Należności za dostarczony towar w każdym z bieżących zamówień realizowanych dostaw zapłacone zostaną przelewem z konta Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Płatność nastąpi na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
 2. Strony za dzień zapłaty wskazują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT
 1. Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres platformazakupowa.pl .
 2. Oferty składane na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.
 3. Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.
 4. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej
  w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja jest całkowicie darmowa.
 5. Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę – jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.
 6. W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty – wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.

 1. MIEJSCE, TERMIN ORAZ FORMA SKŁADANIA OFERT
 1. Ofertę cenową na wypełnionym Załączniku nr 1 należy złożyć w terminie do 30 grudnia 2021 roku do 10:00, za pośrednictwem Platformy zakupowej.
 2. Termin otwarcia ofert – 30 grudnia 2021 roku godz. 10:15.
 3. Oferta powinna zawierać wypełnione załączniki.
 4. Wykonawca ofertę przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy zakupowej
  i przycisku „Złóż ofertę”.
 5. Oferty należy składać elektronicznie za pomocą platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl.
  Instrukcja jest dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której może zaoferować tylko jedną cenę.

 1. ZAWARTOŚĆ OFERTY
 1. Formularz oferty
 2. Formularz asortymentowo – cenowy  zadania 1 lub/i zadania 2

 1. FORMALNOŚCI DOTYCZĄCE OCENY OFERT I PROWADZONYCH NEGOCJACJI
 1. Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie IX niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający odrzuci.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzupełnienia dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu.
 4. Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę poniżej 130 000 zł netto.
 5. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez SZPZLO Warszawa – Wawer (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy.
 6. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 7. ZAŁĄCZNIKI
 8. Formularz ofertowy
 9. Formularz asortymentowo – cenowy
 10. Wzór umowy

 

 1. KONTAKT

W przypadku pytań: 

 1. merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość",
 2. związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr tel. 221010202, czynnym od poniedziałku do piątku
  w godzinach 7:00 do 17:00.
 • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<