-A A +A

KONTRAST

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SZPZLO/Z-45/2021_Zaproszenie do składania ofert na „DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH” sprzętu informatycznego.

Zakładki podstawowe

Sprawa nr SZPZLO/Z-49/2021                                       

Warszawa, dnia 02 grudnia 2021 r.

DYREKTOR

SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA – WAWER

z siedzibą 04-564 Warszawa ul. J. Strusia 4/8

zaprasza

do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie pozaustawowym – zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto, do którego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy

na:

„DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH”

dot. sprzętu informatycznego


A) MIEJSCE i FORMA ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres platformazakupowa.pl.
 2. Oferty składane na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.
 3. Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

B) MIEJSCE, TERMIN ORAZ FORMA SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę cenową na wypełnionym Załączniku nr 1 należy złożyć w terminie do 10 grudnia 2021 roku do 10:00, za pośrednictwem Platformy zakupowej.
 2. Termin otwarcia ofert – 10 grudnia 2021 roku godz. 10:15.
 3. Oferta powinna zawierać wypełnione załączniki.
 4. Wykonawca ofertę przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy zakupowej i przycisku „Złóż ofertę”.
 5. Oferty należy składać elektronicznie za pomocą platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl. Instrukcja jest dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

C) ZAŁĄCZNIKI / Dokumenty-formularze niezbędne do złożenia oferty

 1. Formularz oferty
 2. Formularz asortymentowo – cenowy
 3. Wzór umowy

D) KONTAKT

W przypadku pytań: 

 1. merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość",
 2. związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 221010202, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.