-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-45/2021_Ogłoszenie o zamówieniu klasycznym poniżej progów SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKÓW I BUTLI

Zakładki podstawowe

Sprawa nr SZPZLO/Z-45/2021   

Komunikat nr 1. i 2. Ogłoszenie odpowiedzi na pytania cz.1. i zmiany terminów  z dnia 04-10-2021

Komunikat nr 2. Zmiana załacznika nr 4 wzoru umowy na realizację dostaw gazów  z dnia 04-10-2021

Komunikat nr 3. Ogłoszenie odpowiedzi na pytania cz 2.  i zmiana załacznika nr 3 do SWZ z dnia 05-10-2021

 

Warszawa, 28 października 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

na: 

"SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKÓW I BUTLI"

Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej w dalszej części „ustawa Pzp” lub „Pzp”

  • Ogłoszenie zamieszczono  w UZP pod nr 2021/BZP 00250476/01 z dnia 2021-10-28 dostępne pod link.  EZamowienia

Terminy złożenia i otwarcia ofert:

  • Oferty należy złożyć do dnia 5 listopada 2021 roku do godz. 12:30 przy użyciu Platformy Zakupowej zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na Platformie Zakupowej. 
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 listopada 2021  roku o godz. 13:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

Nowe terminy złożenia i otwarcia ofert ogłoszone 04-10-20201 po zmianie SWZ:

  • Oferty należy złożyć do dnia 9 listopada 2021 roku do godz. 12:30 przy użyciu Platformy Zakupowej zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na Platformie Zakupowej. 
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 listopada 2021  roku o godz. 13:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

Strona internetowa Platformy Zakupowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:​https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer.

Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<