-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-43/2021_Zaproszenie do składania ofert na "STAŁA SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W PODZIALE NA ZADANIA"

Zakładki podstawowe

Warszawa, 17-09-2021_ogłoszenie

Sprawa nr SZPZLO/Z-43/2021

DYREKTOR

SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA – WAWER 

z siedzibą  04-564 Warszawa ul. J. Strusia 4/8

zaprasza

do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie pozaustawowym – zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto, do którego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy

pn.:

„STAŁA SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W PODZIALE NA ZADANIA”


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Formularz asortymentowo – cenowy – załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do dostarczenia, w celu oceny spełniania wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, bezpłatnej próbki gazika opisanego w zadaniu nr 4 do Zaproszenia.
 • Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, winien dostarczyć Zamawiającemu karty charakterystyki w wersji elektronicznej, nie później niż do dnia zawarcia umowy na adres e-mail: katarzyna.omelanczuk@zoz-wawer.waw.pl.   
 • Wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia można składać do dnia 21 września 2021 roku do godz. 12:00.
 • Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.


 1. WARUNKI UDZIAŁU
 • Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
 • Oświadczenie dotyczące dokumentów przedmiotowych stanowiącego załącznik nr 3 do Zaproszenia,
 • Karty katalogowe, ulotki, broszury, instrukcje potwierdzające spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 2 – Formularzu asortymentowo – cenowym,
 • Dokumenty określone w Formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym Załącznik nr 2  do Zaproszenia.                                                                                                                               
 • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Oferta musi być napisana w języku polskim.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą – 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 • Oferta winna zawierać:
 • Formularz oferty – załącznik nr 1,
 • Formularz asortymentowo – cenowy – Załącznik nr 2 (dla każdego zadania odrębnie),
 • Oświadczenie – Załącznik nr 3
 • Karty katalogowe, ulotki, broszury, instrukcje,
 • Dokumenty określone w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2.

 1. MIEJSCE, TERMIN ORAZ FORMA SKŁADANIA OFERT
 • Oferty należy składać elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej na platformie: www.platformazakupowa.pl w terminie do dnia 22 września 2021 roku do godz. 10:00.
 • Otwarcie ofert odbędzie się elektronicznie w dniu 22 września 2021 roku do godz. 10:05.
 • Oferty składane na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.
 • Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.
 • Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja jest całkowicie darmowa.
 • Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę – jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.
 • W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty – wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 • Cena podana w ofercie winna obejmować całe wynagrodzenie Wykonawcy i zawierać wszelkie koszty związane z ostateczną realizacją zamówienia wynikające wprost z zakresu rzeczowego, i wynikające na etapie realizacji zamówienia, a ponadto wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności dostawa do siedziby Zamawiającego, koszty transportu, podatek VAT.
 • Cena musi być wyrażona w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT
 • Oferty spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 100, natomiast pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczeń arytmetycznych, zgodnie z poniższym wzorem:

C= Cmin/Cof x R

gdzie: C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty

Cmin – najniższa zaoferowana cena brutto oferty

Cof – Cena brutto oferty badanej

R – ranga

 • W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc
  po przecinku.
 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone oferty  poprzez platformę zakupową.
 • Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty
  w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

 1. Zawartość oferty
 • Formularz oferty
 • Formularz asortymentowo – cenowy
 • Oświadczenie
 • Wzór umowy

 1. Formalności dotyczące oceny ofert i prowadzonych negocjacji
 • Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie VI niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający odrzuci.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zakupu i dostawy.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzupełnienia dokumentów w postępowaniu.
 • Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę poniżej 130 000 zł netto.
 • Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez SZPZLO Warszawa – Wawer. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy.
 • Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 1. Załączniki
 • Formularz oferty
 • Formularz asortymentowo – cenowy
 • Oświadczenie
 • Wzór umowy

 1. Kontakt

W przypadku pytań: 

 • merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość",
 • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 221010202, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

 

 • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<