-A A +A

KONTRAST

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SZPZLO/Z-42/2021_Ogłoszenie o zamówieniu "DOSTAWA SZCZEPIONKI PRZECIW ZAKAŻENIOM WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV)".

Zakładki podstawowe

Sprawa nr SZPZLO/Z-42/2021

Warszawa, 14 września 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
na sukcesywne:
"DOSTAWY SZCZEPIONKI PRZECIW ZAKAŻENIOM WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV)"

przez okres 36 miesięcy

Postępowanie o udzielenie zamówienia typu klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej w dalszej części „ustawa Pzp” lub „Pzp”.


 1. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
  • Oferty należy składać przy użyciu Platformy Zakupowej zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na Platformie Zakupowej.pod adresem https://platformazakupowa.pl
  • Wykonawca, za pośrednictwem ww. Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
  • Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
 2. TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT
  • Oferty należy złożyć w terminie do dnia 22 września 2021 roku do godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 września  2021 roku o godz. 10:30 za pośrednictwem  ww. Platformy .

   Załaczniki do SWZ:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  -edytowalny

Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo – cenowy -edytowalny

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału  -edytowalny

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej  -edytowalny

Etap etapy postępowania:

 • Ogłoszenie postępowania w dniu 14.08.2021

 • Uwaga w dniu 22.09.2021   dołączono informaca z otwarcia ofert 1- do pobrania poniżej w załącznikach.