-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-41/2019_Ogłoszenie o zamówieniu dostawy apartu USG z czterema sondami

Zakładki podstawowe

Warszawa, 07-11-2019

Nr sprawy: SZPZLO/Z-41/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z siedzibą pod adresem ul. J. Strusia 4/8 , 04-564 Warszawa ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2019, poz. 1843)

w trybie przetargu nieograniczonego

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa aparatu USG i 4 sond”

Informacje ogólne: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.11.2019 r. pod nr – 618828-N-2019 oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej:www.zoz-wawer.waw.pl .

Treść zamieszczonego ogłoszenia dostępna jest pod adresem :

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=957affe3-b5e4-4d81-84dc-1065e3eed766

TERMINY:

Składanie ofert: do 15.11.2019 r. do godz. 10:00

Jawne otwarcie ofert : 15.11.2019 r. o godz. 10:30

>>>Poniżej do pobrania SIWZ i jego załączniki<<<

Załącznik do pobrania: 

Załączniki do SIWZ:

  1. Formularz ofertowy
  2. Opis aparatu USG i sond
  3. Wykaz wykonanych dostaw
  4. Oświadczenie - grupa kapitałowa
  5. Wzór umowy
  6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
  7. Zobowiązanie
  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<