-A A +A

KONTRAST

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SZPZLO/Z-41/2019_Informacja o zadnych pytaniach do ogłoszenia zamówienia USG z czterema snodami

Zakładki podstawowe

Warszawa, 13.11.2019 r.

INFORMACJA

Dot. sprawa nr SZPZLO/Z-41/2019

Dostawa USG i 4 sond

               W związku z wnioskami o wyjaśnienie zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia niniejszym, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) cytujemy pytania i udzielamy wyjaśnień.

 

INFORMACJA

O ZADANYCH PYTANIACH oraz ODPOWIEDZI

1.   Dot. Pkt 56 OPZ, §7 ust. 8 pkt. 2,3 wzoru umowy.

Oferowane przez Wykonawcę urządzenia wyposażone są w możliwość zdalnej diagnostyki i napraw, czy poprzez wbudowane testy diagnostyczne, czy też po przyłączeniu do sieci komputerowej, co pozwala znacznie skrócić czas konieczny na określenie zakresu naprawy, wskazanie koniecznych części do wymiany i tym samym skrócić czas samej naprawy, ponieważ serwis podejmuje naprawę z kompletem części w celu przywrócenia sprawności urządzenia już podczas pierwszej wizyty. Czy ze względu na czas konieczny na transport podstawowych części zamiennych, jeśli wymaga tego usterka, Zamawiający zgodzi się wydłużyć czas przystąpienia do naprawy i termin skutecznej naprawy niewymagającej wymiany części do 48h od momentu zawiadomienia o niesprawności w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 18.00?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

2.   Dot. Pkt 56 OPZ. Powszechnie przyjętą praktyką jest, że gwarancja elementów systemu wymienionych w trakcie trwania okresu gwarancji kończy się wraz z zakończeniem gwarancji na przedmiot zamówienia, co pozwala na rzetelną kalkulację oferty przez Wykonawcę z uwzględnieniem odpowiedniego ryzyka. W przypadku oczekiwania Zamawiającego co do okresu gwarancji na wymienione elementy spowoduje to konieczność wkalkulowania ryzyka i tym samym zwiększenie ceny oferty, co nie jest korzystne dla Zamawiającego. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się w przypadku zaistnienia konieczności gwarancyjnej wymiany elementów urządzenia na zakończenie ich gwarancji nie dłużej niż 6 miesięcy po zakończeniu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zapis w pkt. 56 OPZ: W przypadku konieczności wymiany części, które nie są dostępne w magazynie wykonawcy, termin naprawy nie może przekroczyć 5 dni kalendarzowych od dnia przystąpienia do usunięcia awarii, a gwarancja na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 miesięcy od dnia zakończenia gwarancji na całość przedmiotu zamówienia. W związku z tym modyfikuje się również zapis wzoru umowy w § 7 ustęp 8 pkt.4) w sposób następujący: 4) w przypadku konieczności wymiany części, które nie są dostępne w magazynie wykonawcy, termin naprawy nie może przekroczyć 5 dni kalendarzowych od dnia przystąpienia do usunięcia awarii, oraz dodaje w § 7 ustęp 8 pkt.7) o treści: gwarancja na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 miesięcy od dnia zakończenia gwarancji na całość przedmiotu zamówienia.

 

3.   Dot. § 11 ust. 1  pkt 2-4. W naszej ocenie zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki. W związku  z tym prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu, co umożliwi Wykonawcy poprawną kalkulację ryzyka i przedstawienie najkorzystniejszej oferty.

Ponadto, zwracamy uwagę, iż zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W związku z tym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo "opóźnienie" zastąpić słowem "zwłoka".

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy w § 11 ustęp 1 w sposób następujący:

  1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
  1. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
  2. za opóźnienie w realizacji zamówienia w stosunku do terminu wskazanego w treści § 2 - w  wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
  3. za opóźnienie w naprawie przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi w stosunku do terminów wskazanych w treści § 7 ust.8 pkt. 2) - 4) w wysokości 0,5% wartości brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

 

4. Dot. § 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości niezrealizowanej części umowy? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości  umowy, będzie miała charakter rażąco zawyżony.

ODPOWIEDŹ: W umowie nie ma dostaw częściowych dlatego prośba jest niezasadna.

 

5. Dot. § 11 Brak górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie górnego limitu naliczenia kary umownej:  ,,(…),  nie więcej jednak niż 10 % tej wartości”.

ODPOWIEDŹ: Zapisy pozostają bez zmian.

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<