-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-3K/2018_Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie usług KORONERA

Zakładki podstawowe

Warszawa, 07.12.2018r.

Sprawa nr SZPZLO/Z- 3K  /2018

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na wykonywanie na rzecz Zamawiającego zadania polegającego na stwierdzaniu zgonu, ustalaniu jego przyczyny oraz wystawianiu kart zgonu osób zmarłych w granicach administracyjnych m.st. Warszawy

 

Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r.

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219).)

 

DYREKTOR Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer z siedzibą w 04-564 Warszawa, ul. Strusia 4/8

 

zaprasza Oferentów

 

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na  wykonywanie na rzecz Zamawiającego zadania polegającego na stwierdzaniu zgonu, ustalaniu jego przyczyny oraz wystawianiu kart zgonu osób zmarłych w granicach administracyjnych m.st. Warszawy

 

Szczegółowy zakres wykonywania zadania  oraz wymagane od  Oferenta  kwalifikacje zawodowe określa zał. nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert – Formularz oferty.

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

 

1.   Umowa  zostanie zawarta na czas określony :

od dnia   01.01.2019r  do dnia 31.03.2019r.

 

2.   Oferty w formie pisemnej należy składać, w sekretariacie (pok. 301 budynek A) SZPZLO Warszawa-Wawer w Warszawie przy ul. Strusia 4/8, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2018r.  do godz. 12:00.

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy na III piętrze w siedzibie SZPZLO Warszawa-Wawer
w Warszawie przy  ul. Strusia 4/8
, w dniu 12 grudnia  2018r.  o godz. 12.15.

 

Załączniki :

1.    Szczegółowe  Warunki  Konkursu [SWKO],

2.    Wzór umowy,

3.    Formularz Ofertowy.

>>>>Poniżej do pobrania SWKO i załącznik do złożenia ofert<<<

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<