-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-37/2021_Zaproszenie do składnia ofert na „UTRZYMANIE I ADMINISTRACJA SERWERA POCZTOWEGO”

Zakładki podstawowe

Sprawa nr SZPZLO/Z-37/2021                                          

Warszawa, dnia 22 lipca 2021 roku

DYREKTOR

SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA – WAWER

z siedzibą 04-564 Warszawa ul. Józefa Strusia 4/8

zaprasza

do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie pozaustawowym – zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto, do którego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy

na:

„UTRZYMANIE I ADMINISTRACJA SERWERA POCZTOWEGO”


 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i administracja serwera pocztowego w okresie 48 miesięcy.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Zaproszenia.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości usługi przez cały okres obowiązywania umowy.

 1. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia – 48 miesięcy od daty zawarcia umowy.


 1. Kryteria oceny ofert
 1. Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert:
 1. cena 100% – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczeń arytmetycznych.
 1. Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o kryteria, o których mowa w ust. 1.
 2. W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone oferty  poprzez platformę zakupową.
 3. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty
  w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

 1. Inne istotne warunki zamówienia
 1. Informacje o umowie:
 1. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą.

UWAGA! Każdy Wykonawca jest zobowiązanych dostarczyć własny projekt umowy, którego treść zostanie uzgodniona przez Strony.


 1. Zapłata wynagrodzenia
 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur częściowych (miesięcznych) wystawianych przez Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT.
 2. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności ulega wstrzymaniu i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości.
 3. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego należną mu kwotą.

 1. Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert
 1. Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres platformazakupowa.pl.
 2. Oferty składane na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.
 3. Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.
 4. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej
  w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja jest całkowicie darmowa.
 5. Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę – jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.
 6. W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty – wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.

 1. Termin składania ofert
 1. Termin składania ofert upływa w dniu 29 lipca 2021 roku do godz. 10:00.
 2. Termin otwarcia ofert – 29 lipca 2021 roku godz. 10:15.
 3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której może zaoferować tylko jedną cenę.

 1. Zawartość oferty
 1. Formularz oferty
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 1. Formalności dotyczące oceny ofert i prowadzonych negocjacji
 1. Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie VIII niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający odrzuci.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków przyszłej umowy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzupełnienia dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu.
 5. Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę poniżej 130 000 zł netto.
 6. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez SZPZLO Warszawa – Wawer (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy.
 7. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 1. Załączniki
 1. Formularz oferty
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 1. Kontakt

W przypadku pytań: 

 1. merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 22  590 09 31 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:35,
 2. związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 221010202, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.
 • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<