-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-35/2021_Ogłoszenie o zamówieniu klasycznym "Dostawa Dźwigu Osobowego wraz z montażem"+ informacja z otwarcia ofert i wybór oferty.

Zakładki podstawowe

Sprawa nr SZPZLO/Z-35/2021                                                                                                                                                                                                Warszawa, 16 lipca 2021 r.

w dniu 26.07.2021 dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 06.08.2021 dodano informację o wyborze oferty

 

Ogłoszenie o zamówieniu na:

"DOSTAWA DŹWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z MONTAŻEM"

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00117334/01 z dnia 2021-07-16

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej w dalszej części „ustawa Pzp” lub „Pzp”

A) Sposób i miejsce składania ofert

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer pod nazwą niniejszego postępowania, za pomocą Formularza składania oferty lub wniosku.

B) Terminy

  • Termin składania ofert: 2021-07-26 10:00
  • Termin otwarcia ofert: 2021-07-26 10:30 
  • Termin związania ofertą: do 2021-08-24

Warszawa, dnia 6 lipca 2021 roku

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/zoz-wawer pn. „Dostawę wraz z montażem dźwigu osobowego” – sprawa nr SZPZLO/Z-35/2021

 

  1. Wybór najkorzystniejszej oferty

 

CHMIELEWSKI – DŹWIGI Sp. z o. o. Sp. k.
05-532 Baniocha ul. Lipowa 27

za cenę: 129 600,00 zł

 

  1. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Uzasadnienie faktyczne – złożone oferty spełniają wymagania SWZ, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz uzyskały najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale 22 SWZ.

Uzasadnienie prawne – art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

 

  1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów

w kryterium Cena brutto oferty

Ilość uzyskanych punktów

w kryterium Koszt serwisu

Ilość uzyskanych punktów

w kryterium Termin gwarancji

Suma punktów

1

CHMIELEWSKI – DŹWIGI Sp. z o. o. Sp. k.
05-532 Baniocha ul. Lipowa 27

80,00

10,00

10,00

100,00

2

LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa

Paweł Rafalik

Kalinowo 86, 07-304 Ostrów Mazowiecka

43,45

7,32

10,00

60,77

 

 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<