-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-34/2019_Informacja o wyborze dostawcy LASERA OKULISTYCZNEGO

Zakładki podstawowe

Warszawa, 13.09.2019  r.

Znak sprawy: SZPZLO/Z-34/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(art. 92 ust.1 pkt.1) ustawy PZP) dot. przetargu nieograniczonego na dostawę

„Dostawa lasera okulistycznego”

Wybrano ofertę:

OPTOTECH Medical Sp. z o.o. Sp.k, ul. Wimmera 67E, 32-005 Niepołomice.

Cena oferty brutto – 359 208,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, jedyną złożoną, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami  określonym  w SIWZ. Oferta otrzymała 80 punktów.

Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryterium oceny określonej w SIWZ tj. cena o wadze 60% cena, 40% jakość techniczna.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Punkty cena

Punkty jakość techniczna

Punkty razem

1.

OPTOTECH Medical Sp. z o. o. Sp. k

ul. Wimmera 67E; 32-005 Niepołomice

60

20

80

Zatwierdził Dyrektor : Maria Aleksandra Kąkol

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<