-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-33/2019_Ogłoszenie o zamówieniu dostawy tomografu CBCT z zestawem wyposażenia gabinetu implantologii stomatologicznej w podziale na 15 części - przetarg nieograniczony

Zakładki podstawowe

Warszawa, 07-08-2019

Nr sprawy: SZPZLO/Z-33/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z siedzibą pod adresem ul. J. Strusia 4/8 , 04-564 Warszawa ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2018, poz. 1986)

w trybie przetargu nieograniczonego

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa wyposażenia do gabinetu implantologii stomatologicznej (w podziale na 15 części):

Cz.1 Tomograf komputerowy CBCT (1 szt.) z wyposażeniem dodatkowym

Cz.2 Mikrosilnik implantologiczny - 2 zestawy

Cz.3 System piezo do cięcia kości - 1 zestaw

Cz.4 Wirówka do krwi - 1 zestaw

Cz.5 Scanner do modeli dentystycznych - 1 zestaw

Cz.6 Autoklaw z dodatkowymi urządzeniami do przygotowywania pakietów- 1 szt.

Cz.7 Mieszalnik do mas wyciskowych- 1 szt.

Cz.8 Kaseta do wykonywania zabiegu podniesienia zatoki szczękowej-2 zestawy

Cz.9 Kaseta do wykonywania zabiegu rozszczepienia wyrostka zębowego- 1 zestaw

Cz.10 Kaseta systemowa do wszczepiania implantów- 2 zestawy

Cz.11 Kaseta do implantów wąskich wraz z zestawem startowym - 1 szt.

Cz.12 Wiertło turbinowe - 4 szt.

Cz.13 Kluczyki do wkręcania łączników implantów i śrub gojących - 20 szt.

Cz.14 Zestaw startowy 100 szt. łyżek wyciskowych - 1 zestaw

Cz.15 Zestaw drobnych narzędzi stomatologicznych i chirurgicznych - 20 zestawów.”

Informacje ogólne: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.08.2019 r. pod numerem - 582058N-2019 oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej:www.zoz-wawer.waw.pl .

Treść zamieszczonego ogłoszenia dostępna jest pod adresem :

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=07c08c92-fdcb-46b0-8360-1a7b2dfdc1f8

TERMINY:

Składanie ofert: do 20.08.2019 r. do godz. 10:00

Jawne otwarcie ofert : 20.08.2019 r. o godz. 10:15

 

>>>Poniżej do pobrania SIWZ i jego załączniki<<<

 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<