-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-33/2019_Informacja o odpowiedziach na pytania oraz o zmianch w zamówieniu dostaw Tomografu CBCT z wyposażeniem gabinetu implantologii stomatologicznej w podziale na 15 cz.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 14.08.2019 r.

INFORMACJA nr 2.:

1.    O odpowiedziach na zadane pytania

2.    O zmianie terminu składania ofert

3.    O zmianie kryteriów oceny cz.1. dot. Tomografu CBCT

4.    O modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 1.

 

Dot. sprawa nr SZPZLO/Z-33/2019

Dostawa:

Cz.1    Tomograf komputerowy CBCT (1 szt.) z wyposażeniem dodatkowym

Cz.2    Mikrosilnik implantologiczny - 2 zestawy

Cz.3    System piezo do cięcia kości - 1 zestaw

Cz.4    Wirówka do krwi - 1 zestaw

Cz.5    Scanner do modeli dentystycznych - 1 zestaw

Cz.6    Autoklaw z dodatkowymi urządzeniami do przygotowywania pakietów- 1 szt.

Cz.7    Mieszalnik do mas wyciskowych- 1 szt.

Cz.8    Kaseta do wykonywania zabiegu podniesienia zatoki szczękowej-2 zestawy

Cz.9    Kaseta do wykonywania zabiegu rozszczepienia wyrostka zębowego- 1 zestaw

Cz.10   Kaseta systemowa do wszczepiania implantów- 2 zestawy

Cz.11   Kaseta do implantów wąskich wraz z zestawem startowym - 1 szt.

Cz.12   Wiertło turbinowe - 4 szt.

Cz.13   Kluczyki do wkręcania łączników implantów i śrub gojących - 20 szt.

Cz.14   Zestaw startowy 100 szt. łyżek wyciskowych - 1 zestaw

Cz.15   Zestaw drobnych narzędzi stomatologicznych i chirurgicznych - 20 zestawów.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zostało zamieszczone w biuletynie UZP w dniu 13.08.2019 r. pod numerem:  540169649-N-2019 oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/21903a59-e1c2-4bcb-927a-1abd87cb38ae

 

1.   INFORMACJA O ODPOWIEDZIACH NA ZADANE PYTANIA      

            W związku z wnioskami o wyjaśnienie zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia niniejszym, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) cytujemy pytania i udzielamy wyjaśnień:

Pytanie nr 1 – dot.  pkt. 16 - skaner wewnątrzustny zintegrowany z CBCT

Ponieważ sformułowanie jest wieloznaczne - jakiego zintegrowania oczekuje Zamawiający? - czy wymagane jest dostarczenie jednego oprogramowania (programu), który służy do wykonywania obrazów CBCT i  pobierania obrazów ze skanera CAD/CAM i jednoczesnej pracy z oboma typami obrazów? Czy wymogi są inne - prosimy o ich opisanie.

Odpowiedź: Zakładamy, że podsystem skanowania wewnątrzustnego stanowi jeden z  integralnych modułów spójnego zestawu oprogramowania do planowania chirurgiczno- protetycznego. Zależy nam, aby wszystkie programy stanowiły część zintegrowanego środowiska pracy. Konieczne jest jednocześnie rozdzielenie fizyczne skanera wewnątrzustnego (gabinet implantologiczny) i CBCT (radiologia), ale przy  możliwości stworzenia z tych danych jednolitego zestawu danych pacjenta (dataset).

 

Pytanie nr 2 – dot.  pkt.18 - oprogramowanie, czy zamawiający wymaga dowolnego oprogramowania spełniającego wymogi, czy tego samego oprogramowania do obrazowania CBCT, skanowania wewnątrzustnego CAD/CAM i do projektowania koron, mostów, łączników  etc. ?

Odpowiedź: Wymagamy zintegrowanego oprogramowania, pozwalającego na nałożenie na  siebie obrazów ze skanera wewnątrzustnego, kamery twarzowej w tomografie komputerowym, obrazu CBCT i na tej podstawie projektowania położenia implantów oraz szablonów chirurgicznych, koron i łączników.

3. Proszę również o kontakt do firmy która na co dzień zajmuje się obsługą informatyczną ZOZ. Chodzi o ustalenie czy istnieje możliwość zlecenia jej jako podwykonawcy z naszej strony doboru sprzętu komputerowego oraz macierzy dyskowej a także jej instalacji oraz integracji co znacząco wpłynie na wysoką jakość zastosowanych rozwiązań, kompatybilność z dotychczas stosowanymi metodami oraz lepszą ofertę cenową niż jeśli zrobi to jakakolwiek firma dostarczająca sprzęt medyczny lub komputerowy a także ułatwi jej dalszą obsługę i pozwoli na uniknięcie problemów w codziennej pracy informatyków ZOZ.

Odpowiedź: W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia nie jest konieczny dobór sprzętu komputerowego oraz macierzy.

Pytanie nr 4

Co oznacza zapis „Mikrosilnik implantologiczny ze końcówką światłem LED” – czy chodzi tylko o mikrosilnik ze światłem LED czy
zestaw ma również zawierać kątnice?
Odpowiedź: Tak, ma  zawierać również kątnicę.

 

Pytanie nr 5

Czy z systemem sterylnej pompy do płynu chłodzącego mamy  rozumieć jako zestaw sterylnych wężyków zakładanych na pompę będącą
integralną częścią urządzenia?

Odpowiedź: Nie chodzi w przetargu o wężyki (część zużywana na 1 pacjenta) tylko, aby w korpusie urządzenia było miejsce na wpięcie wężyka (pompa perstaltyczna). Wszystkie znane nam urządzenia do implantologii tak działają. Chodzi tylko o odróżnienie od podobnych urządzeń do protetyki, które  pompy perstaltycznej nie posiadają. Wężyki jako część zużywalna na pojedynczego pacjenta będą dokupowane oddzielnie. Zakładamy, że do zestawu sprzedawca dokłada choćby jedną sztukę wężyka do testów i na wzór.

 

Pytanie nr 6

Dotyczy  pkt 2.4 d  SIWZ oraz § 6 ust. 3 wzoru umowy

Dotyczy części  8, 9,15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie okresu  naprawy i wymiany części. Biorąc pod uwagę fakt, iż naprawy dokonuje producent narzędzi, termin naprawy 12 godzin jest nierealny. Narzędzia zostają odesłane do producenta, zatem czas  naprawy ulega wydłużeniu.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin dostawy – do 48 h od dnia zgłoszenia awarii.

 

Pytanie nr 7

Dotyczy części  8,9,15- Czy Zamawiający dopuści do oceny narzędzia  fabrycznie nowe,  ale z datą produkcji 2018?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rocznik produkcji 2018

 

Pytanie nr 8

Dotyczy części nr 8:

Czy Zamawiający dopuści do oceny  zestaw, który może mieć przeznaczenie do jednej metody sinus lift: zamkniętej lub otwartej lub ciśnieniowej?

Prosimy o wyjaśnienie jaki zestaw do sinus lift metodą zamkniętą Zamawiający wymaga - czy z osteotomami prostymi czy z zagiętymi?

Odpowiedź: NIE, chyba, że oferowany zestaw składa się z 2 kaset, ale jest oferowany łącznie. Nie dopuszczamy zestawu, który nie oferuje łącznie wszystkich możliwych metod podnoszenia zatoki tj. otwartej, zamkniętej lub ciśnieniowej. Chodzi o zestaw śrubowy z kluczem grzechotką, nie oosteotomy proste lub zagięte do użycia z młotkiem.

 

Pytanie nr 9

Dotyczy części nr 9:

pkt.2 Narzędzia śrubowe i płytki do rozszerzania szczeliny - Czy Zamawiający dopuści do oceny  narzędzia dłutowe lub klinowe lub ewentualnie dyski piłowe zamiast śrubowych?

Prosimy o wyjaśnienie czy określenie „płytki do rozszerzenia szczeliny” jest jednoznaczne z klinami do rozszerzenia szczeliny/wyrostka?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga narzędzi śrubowych. Tak, określenie „płytki do rozszerzenia szczeliny” jest jednoznaczne z klinami do rozszerzenia szczeliny/wyrostka.

 

Pytanie nr 10

Dotyczy Części nr 15:

Prosimy o wyjaśnienie jaki typ igłotrzymacza oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź: Krótki, z sprężynową zapinką, dostosowany do nitek rozmiaru 4.0, 5.0, NIE typu nożyczkowego.

 

Pytanie nr 11

Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 8  ust. 1 lit. b  poprzez nadanie mu brzmienia:

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za wadliwej aparatury, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad*/, z wyłączeniem sytuacji, w której Wykonawca dostarczy aparat zastępczy.

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian.

 

2.   TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

·        Nowy termin składania ofert (wszystkie części) – do dnia 26.08.2019 r. do godz. 10:00.

·        Jawne otwarcie ofert – w dniu 26.08.2019 r. do godz. 10:15.

 

3. ZMIANA KRYTERIÓW OCENY (tylko dla części nr 1) wraz z modyfikacją działu X. SIWZ

3.1. Maksymalna, łączna liczba punktów możliwych do przyznania ofercie wynosi 100 pkt., w tym :

a) cena oferty o wadze - 60 %

b) jakość techniczna o wadze - 40 %

3.2. W ramach kryterium cena oferty ocena oferty będzie dokonana według wzoru:

C min.

C = -------------- x 100 x 60%

C bad.

gdzie:

         C - ilość punktów przyznana badanej ofercie ze cenę

        C min. - cena najniższej oferty

        C bad. - cena badanej oferty

3.3.    W ramach kryterium „ jakość techniczna” ocena oferty będzie dokonana według wzoru:

PT bad.

PT = --------------------------- x 100 x 40 %

70

gdzie:

PT - ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium jakość techniczna.

PT bad. –suma punktów za parametry oceniane  badanej oferty, zgodnie z punktacją określoną w „opisie przedmiotu zamówienia w  ZAŁĄCZNIKU NR 2  do SIWZ.

70 pkt. – maksymalna ilość  punktów możliwa do otrzymania za parametry oceniane, zgodnie z punktacją określoną w „opisie przedmiotu zamówienia w ZAŁĄCZNIKU NR 2  do SIWZ.

Ogólna ilość punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru:

Op = C+PT

gdzie:

       Op – ogólna ilość punktów przyznana ofercie,

       C   - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę,

       PT - ilość punktów przyznanych danej ofercie za jakość techniczną.

 

4.    MODYFIKACJA OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA tj. załącznika nr 2. do SIWZ.

Zamieszczony w pierwotnym ogłoszeniu „Załącznik nr 2 do SIWZ _OPIS PRZEDMIOTY ZAMÓWIENIA” obowiązujący dla wszystkich części zastępuje się nowym dokumentem „Załącznik nr 2 do SIWZ _OPIS PRZEDMIOTY ZAMÓWIENIA ze zmianami dotyczącymi cz.nr 1.”

zmiany zapisów i wymagań dotyczą tylko części nr 1) – nowy po modyfikacji. 4

Uwaga: Nowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji i jest do pobrania jako plik otwarty do uzupełnienia przez oferentów.

 

Załączniki niejszego ogłoszenia  do pobrania poniżej:

·   nr 1 – Załącznik nr 2 do SIWZ : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po zmianie cz.1

  • nr 2 – Treść niniejszego ogłoszenia z odpowiedziami na pytania i dokonanymi zmianami
  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<