-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-2K/2019_Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie usług pielęgniarskich w środowisku nauczania i wychowanie

Zakładki podstawowe

20.09.2019r.

Sprawa nr SZPZLO/Z-2K/2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepisów art.26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2015r., poz.618 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dn.27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych     ( Dz.U. z 2015r. ,poz.581 z późniejszymi zmianami)  

DYREKTOR Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer z siedzibą w 04-564 Warszawa, ul.J.Strusia 4/8

zaprasza Oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne wykonywane w zakresie:

Usług pielęgniarskich w środowisku nauczania i wychowania

INFORMACJE OGÓLNE – ORGANIZACYJNE KONKURSU 

I.                 Umowa zostaną zawarte na czas określony : od dnia 01.10.2019r . do dnia 30.06.2020 r.

II.               Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: placówki  SZPZLO Warszawa-Wawer.

III.             Oferty w formie pisemnej należy składać, w sekretariacie (pok. 301 budynek A) SZPZLO Warszawa-Wawer w Warszawie przy ul. J. Strusia 4/8, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2019r. do godz. 12:00.

IV.  Otwarcie ofert nastąpi w sali nr A.311 III piętrze w siedzibie SZPZLO Warszawa-Wawer
w Warszawie przy  ul. J. Strusia 4/8
, w dniu 25 września  2019r.  o godz. 12.15.

V.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

VI.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert, a ogłoszenie wyników poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.zoz-wawer.waw.pl .

Ogólne i Szczegółowe zakresy świadczeń, miejsce i czas udzielania świadczeń oraz wymagane od przyjmującego zamówienie  kwalifikacje zawodowe określają Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert – wraz z załącznikami.

>>>Poniżej do pobrania<<<

1)     Ogłoszenie - SWKO (Szczegółowe Warunki konkursu ofert wraz załącznikami – plik *.pdf;

2)     Załącznik 1 do SWKO- Formularz oferty/ druk OFERTA– plik *.doc

3)     Załącznik 2 do SWKO- Istotne postanowienia umowy  – wzór umowy – plik *.pdf;.

 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<