-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-27/2018_OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy komputerów, drukarek i oprogramowania biurowego.

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 22.11.2018 r.

SZPZLO/Z-27/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest :

Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na 5 części:

·                     Część 1 – stacje komputerowe w ilości 21 sztuk, monitory w ilości 21 sztuk;

·                     Część 2 – drukarki w ilości 20 sztuk;

·                     Część 3 – laptop w ilości 1 sztuka;

·                     Część 4 – urządzenie wielofunkcyjne w ilości 1 sztuka;

·                     Część 5 – oprogramowanie biurowe w ilości 5 sztuk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia/opisie oferowanego towaru, załączniku nr 1 do specyfikacji.

 

Rodzaj zamówienia: dostawa

Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986).

Wartość zamówienia – poniżej 30 000 euro.

Okres realizacji zamówienia: do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Gwarancja – min. 24 miesiące

Kryteria oceny – określone w specyfikacji, w załączniku do ogłoszenia.

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU

ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

 


O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1.  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2.  Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.  Posiadają wiedzę i doświadczenie.

4.  Są w stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

·  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca;

·  Formularz oferty, według załącznika nr 2 do specyfikacji;

·  Opis przedmiotu zamówienia/opis oferowanego towaru, według załącznika nr 1 do specyfikacji;

·  Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu warunków opisanych w tabeli „opisu przedmiotu zamówienia” w puntach dot. serwisu (dla Części 1-4) ;

·  Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Składanie ofert częściowych: tak.

Składanie ofert wariantowych: nie.

 

 

Osoba do kontaktów: Małgorzata Pasoń, tel./fax. (22) 590-09-31, e-mail - malgorzata.pason@zoz-wawer.waw.pl

 

Miejsce pobrania dokumentacji:

·  siedziba SZPZLO Warszawa - Wawer, ul. J. Strusia 4/8, III piętro, budynek A, pok. A308

·  strona internetowa www.zoz-wawer.waw.pl

 

>>Poniżej do pobrania pliki z dokumentacją<<:

0_Specyfikacja - instrukcja dla wykonawców

1_Opis przedmiotu zamówienia/opis oferowanego towaru – Załącznik nr 1 do specyfikacji

2_Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do specyfikacji

3_Wzór umowy– Załącznik nr 1 do specyfikacji

 

 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<