-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-24/2018_ZAWIADOMIENIE o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i treści OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU dostawy mammografu.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 21-11-2018

Nr sprawy: SZPZLO/Z-24/2018

Pytania z odpowiedziami oraz

ZAWIADOMIENIE

o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i treści :

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer
z siedzibą pod adresem ul. J. Strusia 4/8 , 04-564 Warszawa ogłasza
postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

w trybie przetargu nieograniczonego

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Przedmiotem zamówienia jest :

„Dostawa mammografu”

 

Integralną część SIWZ stanowią odrębnie numerowane załączniki:

1. Formularz Oferty - Załącznik nr 1,

2. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 (ZMIANA) ,

3. Zakres prac remontowych - Załącznik nr 3,

4.1. Projekt osłon stałych pracowni mammograficznej - Załącznik nr 4.1,

4.2. Rzuty pomieszczeń instalacji mammografu - Załącznik nr 4.2,

5. Wykaz wykonanych dostaw - Załącznik nr 5,

6. Oświadczenie grupa kapitałowa - Załącznik nr 6,

7. Wzór umowy- Załącznik nr 7,

8. Oświadczenie dot. oferowanych wyrobów med. - Załącznik nr 8,

9. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - Załącznik nr 9.

 

Informacje ogólne:

Ogłoszenie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.11.2018 r. pod numerem 647372-N-2018 oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej:

www.zoz-wawer.waw.pl

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/a64eab9f-15a1-4ffe-87ce-e875b629d2d5

 


TERMINY:

Składanie ofert: do 27.11.2018 r. do godz. 10:00

Jawne otwarcie ofert w dniu 27.11.2018 r. o godz. 11:00

>>Poniżej do pobrania ZAWIADOMIENIE i jego załącznik oraz Pytania i odpowiedzi <<

 

 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<