-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-24/2018_Ogłoszenie o zamówieni dostawy mammografu - powtórzenie

Zakładki podstawowe

Warszawa, 141-11-2018

Nr sprawy: SZPZLO/Z-24/2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer
z siedzibą pod adresem ul. J. Strusia 4/8 , 04-564 Warszawa ogłasza
postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

w trybie przetargu nieograniczonego

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Przedmiotem zamówienia jest :


„Dostawa mammografu

 

Integralną część SIWZ stanowią odrębnie numerowane załączniki:

1. Formularz Oferty - Załącznik nr 1,

2. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2,

3. Zakres prac remontowych - Załącznik nr 3,

4.1. Projekt osłon stałych pracowni mammograficznej - Załącznik nr 4.1,

4.2. Rzuty pomieszczeń instalacji mammografu - Załącznik nr 4.2,

5. Wykaz wykonanych dostaw - Załącznik nr 5,

6. Oświadczenie grupa kapitałowa - Załącznik nr 6,

7. Wzór umowy- Załącznik nr 7,

8. Oświadczenie dot. oferowanych wyrobów med. - Załącznik nr 8,

9. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - Załącznik nr 9.

 

Informacje ogólne:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.11.2018 r. pod numerem 647372-N-2018 oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej:

www.zoz-wawer.waw.pl

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d0d83269-aa05-4e5b-9142-9793b1627ff2

 

TERMINY:

Składanie ofert: do 23.11.2018 r. do godz. 10:00

Jawne otwarcie ofert w dniu 23.11.2018 r. o godz. 11:00

 

>>>Poniżej do pobrania SIWZ i jego załączniki<<<

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<