-A A +A

KONTRAST

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SZPZLO/Z-24/2018_Informacja z otwarcia ofert z OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU dostawy mammografu.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 27.11.2018 r.

Nr sprawy: SZPZLO/Z-24/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT,

które odbyło się w dniu 27.11.2018 o godz. 11:00

 

Działając zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące postępowania przetargowego na dostawę mammografu, w tym:

 

1) kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

 


Nr oferty


Nazwa i adres Wykonawcy


Cena brutto


Termin wykonania

zamówienia


Termin płatności/

gwarancja i rękojmia


1.


Timko Sp. z o.o.

Ul. Syrokomli 30

03-335 Warszawa


895 596,00 zł


Zgodnie z SIWZ


Zgodnie z SIWZ/

24 miesiące

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 902 275,99 zł.