-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-24/2018_ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawy mammografu

Zakładki podstawowe

Warszawa, 06.12.2018 r.

Znak sprawy: SZPZLO/Z-24/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[art. 92 ust.1 pkt.1) i 2) ustawy PZP]

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę mammografu

Wybrano ofertę:

TIMKO Sp. z o.o., ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa. Cena oferty - 895 596,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami określonym w SIWZ oferta otrzymała 100 punktów.

Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

 

Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny określonych w SIWZ tj. cena o wadze 60%, jakość techniczna mammografu 40%.

 


Nr oferty


Nazwa i adres Wykonawcy


Liczba punktów w kryterium cena


Liczba punktów w kryterium

jakość techniczna


Razem


1.

TIMKO Sp. z o.o.

ul. Syrokomli 30

03-335 Warszawa

60,00

40,00

100,00

 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<