-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-16/2019_Ogłoszenie o zamówieniu sukcesywnych dostaw odczynników do badań hematologicznych, immunochemicznych oraz zamkniętych systemów do pobierania krwi.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 07-05-2019

Nr sprawy: SZPZLO/Z-16/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer
z siedzibą pod adresem ul. J. Strusia 4/8 , 04-564 Warszawa ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

w trybie przetargu nieograniczonego

Przedmiotem zamówienia jest :

„Sukcesywna dostawa:

Część nr 1 -odczynników do badań hematologicznych do analizatora zamawiającego SYSMEX XN-550

Część nr 2 -odczynników do badań immunochemicznych wraz z kontrolami i materiałami zużywalnymi oraz dzierżawą analizatora immunochemicznego;

Część nr 3 –zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi.”

 

 

Informacje ogólne: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.05.2019 r. pod numerem 544379--N-2019 oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego  i umieszczone na stronie internetowej:
 www.zoz-wawer.waw.pl .

 

Treść zamieszczonego ogłoszenia dostępna jest pod adresem :

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2c0851d2-9c88-4f7d-8a75-ab8287e5c120

 

TERMINY:

Składanie ofert: do 16.05.2019 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert : 16.05.2019 r. o godz. 10:15

 

 

>>>Poniżej do pobrania SIWZ i jego załączniki<<<

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<