-A A +A

KONTRAST

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SZPZLO/Z-15/2022_Odbiór, transport i utylizacja odpadów komunalnych odbieranych z placówek SZPZLO Warszawa – Wawer/ zakończone

Zakładki podstawowe

Sprawa nr SZPZLO/Z-15/2022 

Warszawa, dnia 13-04-2022

Otwarcie dnia 21-04-2022

Wybór 22-04-2022


DYREKTOR
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO Warszawa – Wawer z siedzibą 04-564 Warszawa ul. J. Strusia 4/8
zaprasza

do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie pozaustawowym – zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto, do którego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy
na:

„ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH”

I. Przedmiot zamówienia
Odbiór, transport i utylizacja odpadów komunalnych odbieranych z placówek SZPZLO Warszawa – Wawer.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów komunalnych z placówek Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer.
2. Kody wspólnego słownika odnoszące się do przedmiotu zamówienia: CPV 90500000 – Usługi związane z odpadami CPV 90511000 – Usługi wywozu odpadów CPV 90512000 – Usługi transportu odpadów CPV 90511300 – Usługi zbierania śmieci
3. Odbiór odpadów określonych w ust. 1 następować będzie z niżej wymienionych placówek z terenu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy:
1) Przychodnia Rejonowa Nr 1 Warszawa ul. J. Strusia 4/8,
2) Przychodnia Rejonowa Nr 2 Warszawa ul. Patriotów 170,
3) Przychodnia Rejonowa Nr 3 Warszawa ul. Żegańska 13,
4) Przychodnia Rejonowa Nr 4 Warszawa ul. Begonii 10,
5) Przychodnia Rejonowa Nr 5 Warszawa ul. Trakt Lubelski 71,
6) Przychodnia Rejonowa Nr 6 Warszawa ul. Patriotów 46.
7) Przychodnia Rejonowa Nr 7 Warszawa ul. Błękitna 36,
8) Przychodnia Zdrowia Warszawa ul. Korkowa 87.
4. Wykonawca udostępni nieodpłatnie na czas trwania umowy pojemniki na gromadzenie odpadów komunalnych.
III. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie winno być zrealizowane w terminie: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
IV. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert:
1) cena 100% – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczeń arytmetycznych.
2. Cena podana przez Wykonawcę w złotych polskich musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, koszty załadunku, transportu
Strona 2 z 3
i rozładunku oraz wszelkie opłaty w tym ubezpieczenia oraz inne koszty związane z realizacja umowy, w tym podatek VAT. Cena oferty jest związana z obliczeniem górnej tabeli (załącznik nr 2). Część dolna tej tabeli dotyczy wyłącznie doraźnych sytuacji i nie jest w żaden sposób powiązana z „ceną oferty”.
3. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być podane i liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
V. Istotne warunki zamówienia
4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają poniższe wymagania:
1) Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020 poz. 1439 t.j. poz. 2361 ze zm.;
2) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wartość co najmniej 500 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
3) Pojazdy wykonawcy uczestniczące w realizacji przedmiotu zamówienia muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Pojazdy muszą być zarejestrowane, posiadać aktualne badania techniczne.
5. Informacje o umowie:
Umowa zostanie zawarta z Wybranym wykonawcą po wynegocjowaniu wszystkich przyszłych zapisów.
VI. Zapłata wynagrodzenia
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT.
2. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności ulega wstrzymaniu i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości.
3. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego należną mu kwotą.
VII. Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres platformazakupowa.pl.
2. Oferty składane na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.
3. Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.
4. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja jest całkowicie darmowa.
5. Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę – jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.
6. W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty – wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.
VIII. Termin składania ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu 21 kwietnia 2022 roku do godz. 09:00.
2. Termin otwarcia ofert – 21 kwietnia 2022 roku godz. 09:15.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
IX. Sposób przygotowania oferty
1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której może zaoferować tylko jedną cenę.
X. Zawartość oferty
1. Formularz oferty
2. Formularz - cennik – wypełniony przez Wykonawcę
3. Kopia pozwolenia na działalność objętą przedmiotem zamówienia,
4. Kopia polisy OC związanej z prowadzoną dzielnością.
XI. Formalności dotyczące oceny ofert i prowadzonych negocjacji
1. Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie VIII niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający odrzuci.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków przyszłej umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzupełnienia dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu.
5. Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę poniżej 130 000 zł netto.
6. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez SZPZLO Warszawa – Wawer (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy.
7. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
XII. Załączniki
1. Formularz oferty
2. Formularz - cennik
XIII. Kontakt
W przypadku pytań:
1) merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 22 590 09 31 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:35,
2) związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 221010202, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.