-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-15/2019_Ogłoszenie o zamówieniu sukcesywnych dostaw leków, kosmetyków, gazików do dezynfekcji skóry oraz leków psychotropowych i odurzających.

Zakładki podstawowe

 Warszawa, dnia 16.04. 2019  r.

SZPZLO/Z-15/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniżej 30 000 euro

 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy na niżej wymienione części:

cz.1  - leki i kosmetyki

cz.2  - gaziki do dezynfekcji skóry

cz.3  - leki psychotropowe i odurzające

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w „ formularzu kosztorysu ofertowego”,  zał. nr 2 do Specyfikacji- Instrukcji dla Wykonawców.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz.1986 ze zm.).

Wartość zamówienia – poniżej 30 000 euro.

Okres realizacji zamówienia: sukcesywnie przez 2 lata od dnia podpisania umowy.

Opis warunków udziału wykonawców w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków określono w Specyfikacji ( zał. nr 1 do ogłoszenia).

Składanie ofert częściowych:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na każdą części przez jednego Wykonawcę.

W przypadku składania ofert na więcej niż jedną części dopuszcza się złożenie jednego kompletu dokumentów. W formularzu ofertowym w zał. nr 1 do Specyfikacji Wykonawca wypełnia  poz. 1,2,3  stosownie do zakresu, na jaki składana jest oferta.

Składanie ofert równoważnych: tak

Zamawiający dopuszcza odpowiedniki do podanych w kosztorysie ofertowym leków z zastrzeżeniem, że muszą one  posiadać te same właściwości medyczne, tzw.  lek równoważny. Szczegóły dot. leków równoważnych opisane zostały w kosztorysie ofertowym – zał. nr 2 do Specyfikacji.

Miejsce otrzymania Specyfikacji: ze strony internetowej Zamawiającego www.zoz-wawer.waw.pl  lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: 04-564 Warszawa, ul. J. Strusia 4/8, III piętro, pok. nr 308.

Termin składania ofert: do dnia 29.04.2019 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: sekretariat SZPZLO Warszawa - Wawer, ul. J. Strusia 4/8, III piętro, budynek A, pok. 301-sekretariat.

Ofertę należy złożyć pisemnie w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa

Oferta na : „Dostawa na część nr …………”

nr sprawy: SZPZLO/Z-15/2019

 

 

Osoba do kontaktów: Małgorzata Pasoń, tel./fax. (22) 590-09-31, e-mail:

 malgorzata.pason@zoz-wawer.waw.pl

Wnioski, zawiadomienia, pytania można przesyłać elektronicznie na ww. adres.

Pytania można kierować najpóźniej do dnia 23.04.2019 r.

 

Załączniki do ogłoszenia:

1. Specyfikacja - instrukcja dla wykonawców wraz z:

1) formularzem ofertowym;

2) kosztorysem ofertowym;

3) wykazem dostaw;

4) wzorem umowy.

………………………………………………..

                                                                                          podpis Dyrektora

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<