-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-14/2022_ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH / zakończone

Zakładki podstawowe

Sprawa nr SZPZLO/Z-14/2022


Warszawa, dnia 13-04-2022

Otwarcie dnia 22-04-2022

Wybór dnia 25-04-2022

 


DYREKTOR
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO
Warszawa – Wawer z siedzibą 04-564 Warszawa ul. J. Strusia 4/8


zaprasza
do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie pozaustawowym – zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto, do którego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy
na:
ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH"
 

I. Przedmiot zamówienia
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych odbieranych z placówek SZPZLO Warszawa – Wawer.


II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z placówek Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer.
2. Usługa winna być realizowana zgodnie z przepisami, w szczególności:
1) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 21 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1975 z późn. zm.)
3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 107 z późn. zm.).
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na poszczególne kody zgodne z katalogiem odpadów z grupy 1801:
1) Kod: 180101 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe
2) Kod: 180102* – Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do ich przechowywania
3) Kod: 180103* – Odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze i/lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego
4) Kod: 180104 – Inne odpady niż wymienione w 180103*
4. Odbiór odpadów określonych w ust. 3 następować będzie z niżej wymienionych placówek z terenu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy:
1) Przychodnia Rejonowa Nr 1 Warszawa ul. J. Strusia 4/8,
2) Przychodnia Rejonowa Nr 2 Warszawa ul. Patriotów 170,
3) Przychodnia Rejonowa Nr 3 Warszawa ul. Żegańska 13,
4) Przychodnia Rejonowa Nr 4 Warszawa ul. Begonii 10,
5) Przychodnia Rejonowa Nr 5 Warszawa ul. Trakt Lubelski 71,
6) Przychodnia Rejonowa Nr 6 Warszawa ul. Patriotów 46.
7) Przychodnia Rejonowa Nr 7 Warszawa ul. Błękitna 36,

III. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie winno być zrealizowane w terminie: 12 miesięcy w okresie 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku.


IV. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert:
1) cena 100% – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczeń arytmetycznych,
 

V. Istotne warunki zamówienia
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają wymagane dokumenty potwierdzające:
1) posiadanie uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego Zaproszenia do składania ofert. Spełnienie w/w warunku oceniane będzie na podstawie:
a) załączonego do oferty aktualnego zezwolenia na usuwanie, unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach,
b) załączonego do oferty aktualnego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
2. Informacje o umowie:
1) Umowa zostanie zawarta z Wybranym wykonawcą zgodnie z załączonym wzorem.
3. Zaoferowana cena jednostkowa za odbiór, transport i utylizację 1 kg odpadów danej grupy nie może ulec zmianie w okresie trwania umowy.
4. Cena podana przez Wykonawcę w złotych polskich musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, koszty załadunku, transportu i rozładunku oraz wszelkie opłaty w tym ubezpieczenia oraz inne koszty związane z realizacja umowy, w tym podatek VAT.
5. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być podane i liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 

VI. Zapłata wynagrodzenia
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT.
2. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności ulega wstrzymaniu i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości.
3. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego należną mu kwotą.
VII. Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres platformazakupowa.pl.
2. Oferty składane na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.
3. Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.
4. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja jest całkowicie darmowa.
5. Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę – jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.
6. W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system
generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty – wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.


VIII. Termin składania ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu 22 maja 2022 roku do godz. 09:00.
2. Termin otwarcia ofert – 22 maja 2022 roku godz. 09:15.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
IX. Sposób przygotowania oferty
1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której może zaoferować tylko jedną cenę.


X. Zawartość oferty
1. Formularz oferty
2. Formularz - cennik – wypełniony przez Wykonawcę
3. Aktualne zezwolenie na usuwanie, unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach,
4. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

XI. Formalności dotyczące oceny ofert i prowadzonych negocjacji
1. Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie VIII niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający odrzuci.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków przyszłej umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzupełnienia dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu.
5. Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę poniżej 130 000 zł netto.
6. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez SZPZLO Warszawa – Wawer (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy.
7. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


XII. Załączniki
1. Formularz oferty
2. Formularz - cennik
3. Projekt umowy


XIII. Kontakt
W przypadku pytań:
1) merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 22 590 09 31 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:35,
2) związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 221010202, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<