-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-13/2019_Informacja o wyborze w przetargu : Usługa kompleksowego sprzątania przychodni rejonowych należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 09.04.2019  r.

Znak sprawy: SZPZLO/Z-13/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(art. 92 ust.1 pkt.1) i 2) ustawy PZP)

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę

Usługa kompleksowego sprzątania przychodni rejonowych

należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

 

Wybrano ofertę:

AWIMA Sp. Jawna B. Wiśniewski, ul. 3-go Maja 2B/22, 05-410 Józefów.

Cena oferty brutto – 617 360,94 zł.

Uzasadnienie wyboru:

                Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlegającą odrzuceniu, która zgodnie z kryterium określonym  w SIWZ otrzymała największą ilość punktów tj. 100. Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

                Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryterium oceny ofert tj. cena o wadze 100%.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

1.

AWIMA Sp. Jawna B. Wiśniewski,

ul. 3-go Maja 2B/22; 05-410 Józefów

100,00

2.

Koloryt Plus Sp. z o.o. ,
ul. Staszica, 11; 05-092 Łomianki

89,29

3.

Konsorcjum:

  • Security & Cleaning System  Sp. z o. o., ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław;
  • Medica CIB Sp. z o.o., Al. Wiśniowa 83A/9, 53-126 Wrocław.

92,76

4.

Konsorcjum:

  • Vendi Cleaning Sp. z o. o.,  ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź;
  • Izan + Sp. z o.o., ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków;
  • Naprzód Cleaning Sp. z o.o.,  ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków.

53,29

 

…….Małgorzata Pasoń………

W podpisie sekretarz komisji przetargowej

…….…Zatwierdził…………

(Dyrektor Maria Aleksandra Kąkol)

Załącznik do pobrania: 
  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<