-A A +A

KONTRAST

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SZPZLO/Z-11/2022_Ogłoszenie o zamówieniu : „DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM DWÓCH APARATÓW ULTRASONOGRAFICZNYCH”

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 14 marca 2022 r.

Sprawa nr SZPZLO/Z-11/2022

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00084515 z dnia 2022-03-14

 

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA

na:

„DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM DWÓCH APARATÓW ULTRASONOGRAFICZNYCH”

Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z. U. z 2019 r. poz. 2019    z późn. zm.), zwanej w dalszej części „ustawa Pzp” lub „Pzp”

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer
04-564 Warszawa ul. J. Strusia 4/8

tel. 22 590 09 24, fax 22 590 09 23

NIP 952-17-54-367, REGON 013076183

adres e-mail: sekretariat@zoz-wawer.waw.pl

adres strony internetowej: www.zoz-wawer.waw.pl

         adres prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer

 

 1. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIABEZPOŚREDNIO ZWIAZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  • Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”).
  • Strona internetowa Platformy Zakupowej, na której prowadzone jest postępowanie oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer.
  • Wszelkie informacje i zapytania należy przekazywać za pomocą wiadomości.

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

3.1Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami Pzp dla postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne.

 

 1. INFORMACJĄ, CZY ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIA PROWADZENIA NEGOCJACJI

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp.

 

 1. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
  1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Artur Pianka, e-mail: artur.pianka@zoz-wawer.waw.pl.

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
  • Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 22 kwietnia 2022 roku.
  • W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
  • Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
  • W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania

 

 1. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  • Oferty należy złożyć w terminie do dnia 23 marca 2022 roku do godz. 10:00 przy użyciu Platformy Zakupowej zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na Platformie Zakupowej.
  • Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

 

 1. TERMIN OTWARCIA OFERT
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2022  roku o godz. 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.
  • W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
  • Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępnia, na stronie internetowej prowadzonego postepowania, informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  • Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 
   • nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,
   • cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

 

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera załączniki:

 

 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 • Załącznik nr 1a – Opis Przedmiotu Zamówienia
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy z art. 125 ust. 1)
 • Załącznik nr 3 – Projekt umowy
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie podmiotu z art. 125 ust. 5), na zasoby którego powołuje się Wykonawca
 • Załącznik nr 5 – Zobowiązanie podmiotu, na zasoby którego powołuje się Wykonawca do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
 • Załącznik nr  6 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z art. 117 ust. 46)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie o grupie kapitałowej