-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-11/2019_Ogłoszenie o zamówieniu dostaw wyżywienia dla Dziennego Domu Opieki Medycznej Warszawa - Wawer

Zakładki podstawowe

Warszawa, 29-03-2019

Nr sprawy: SZPZLO/Z-11/2019

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer
z siedzibą pod adresem ul. J. Strusia 4/8 , 04-564 Warszawa ogłasza postępowanie prowadzone na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) :

w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Przedmiotem zamówienia jest :

„Wyżywienie dla Dziennego Domu Opieki Medycznej Warszawa- Wawer”

 

Informacje ogólne: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.03.2019 r. pod numerem 531446-N-2019 oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej:
 www.zoz-wawer.waw.pl .

 

Treść zamieszczonego ogłoszenia dostępna jest pod adresem :

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f3aa2570-6acb-4a01-b600-af9d94a2c183

 

TERMINY:

Składanie ofert: do 05.04.2019 r. do godz. 10:00

Jawne otwarcie ofert : 05.04.2019 r. o godz. 10:30

 

>>>Poniżej do pobrania SIWZ i jego załączniki<<<

Załącznik do pobrania: 
  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<