-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-11/2019_Informacja o wyborze dostawcy : Wyżywienie dla Dziennego Domu Opieki Medycznej Warszawa – Wawer.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 16.04.2019  r.

Znak sprawy: SZPZLO/Z-11/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(art. 92 ust.1 pkt.1) i ust.2  ustawy PZP)

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę

Wyżywienie dla  Dziennego Domu Opieki Medycznej Warszawa – Wawer

 

Wybrano ofertę:

Food Investment S.A., ul. Spokojna 4, 81-549 Gdynia. Cena oferty brutto – 217 728,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

            Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlegającą odrzuceniu, która zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ otrzymała największą ilość punktów tj. 90. Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

            Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny ofert tj. cena o wadze 90% oraz klauzula społeczna o wadze 10%.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

cena

Liczba punktów w kryterium

klauzula społeczna

 (zatrudnienie osób niepełnosprawnych)

Razem punktacja

1.

Catering & Events  Jakub Kwiatkowski

ul. Przyjaźni 65, 04-544 Warszawa

59,00

0,00

59,00

2.

Food Investment S.A.

ul. Spokojna 4, 81-549 Gdynia

90,00

0,00

90,00

 

(podpis sekretarza komisji przetargowej- Małgorzata Pasoń)

 (podpis Dyrektora Marii Aleksandry Kąkol)

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<