-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-11/2019_Informacj z otwarcia ofert na : Wyżywienie dla Dziennego Domu Opieki Medycznej Warszawa – Wawer.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 05.04.2019 r.

Nr sprawy: SZPZLO/Z-11/2019

INFORMACJA

Z OTWARCIA OFERT

które odbyło się w dniu 05.04.2019 o godz. 10 : 30

 

Działając zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące postępowania przetargowego na: „Wyżywienie dla Dziennego Domu Opieki Medycznej Warszawa – Wawer”, w tym:

1) kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

 

Ad.1. ) Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 441 000,00 zł.

Ad.2. i 3) Tabelaryczne zestawienie  danych o oferentach i oferowanych kwotach oraz warunkach:

Nr oferty

Nazwa

i adres Wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia

Termin płatności

1.

Catering & Events Jakub Kwiatkowski

ul. Przyjaźni 65; 04-544 Warszawa

367 416,00

24 miesiące

Zgodnie z SIWZ

2.

Food Investment S.A.

ul. Spokojna 4 ; 81-549 Gdynia

217 728,00

24 miesiące

Zgodnie z SIWZ

………W podpisie …………

Dyrektor Maria Aleksandra Kąkol

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<