-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-07/2019_ Zamówienie s ukcesywnych dostaw samochodowych : paliw, olejów silnikowych, płynów eksploatacyjnych, olejów smarowych, pozostałych produktów naftowych, usług , kosmetyków , akcesorii w systemie sprzedaży bezgotówkowej z użyciem elektronic

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 14.02.2019r.

Nr sprawy: SZPZLO/Z-7/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa  Otwartego Warszawa - Wawer, z siedzibą w 04-564 Warszawa, ul. Strusia 4/8 zaprasza do złożenia oferty na:

1. Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywny zakup na stacjach Wykonawcy: paliw, olejów silnikowych, płynów eksploatacyjnych, olejów smarowych, pozostałych produktów naftowych, usług samochodowych, kosmetyków samochodowych, akcesorii samochodowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej z użyciem elektronicznych kart paliwowych z niżej wymienionymi limitami do samochodów służbowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer:

Lp.

SAMOCHÓD

NUMER REJESTRACYJNY

numer

MPK

LIMIT MIESIĘCZNY BENZYNA E5 95

LIMIT MIESIĘCZNY OLEJU NAPĘDOWEGO ON B7 „normal”

LIMIT MIESIĘCZNY ZAKUPÓW POZAPALIWOWYCH

MARKA

MODEL

miesięcznie

miesięcznie

w zł

produkty

1.

OPEL

VW T5 Ambulans

WT61607

28

Nie dotyczy

400 litrów

200 zł

 • oleje silnikowe,
 • płyny eksploatacyjne,
 • oleje smarowe,
 • pozostałe produkty naftowe,
 • usługi samochodowe,
 • kosmetyki samochodowe,
 • akcesoria samochodowe.

2.

OPEL

VIVARO 1

WT60464

93

Nie dotyczy

400 litrów

200 zł

3.

OPEL

VIVARO 2

WT60372

93

Nie dotyczy

400 litrów

200 zł

4.

OPEL

VIVARO 3

WT60423

93

Nie dotyczy

400 litrów

200 zł

5.

OPEL

MOVANO 4

WT78316

93

Nie dotyczy

400 litrów

200 zł

6.

OPEL

CORSA 5

WT68638

24/25/83/94/95

250 litrów

Nie dotyczy

150 zł

7.

OPEL

CORSA 6

WT68639

01/25/40/83/94

250 litrów

Nie dotyczy

150 zł

8.

OPEL

CORSA 7

WT68641

05/06

250 litrów

Nie dotyczy

150 zł

9.

OPEL

CORSA 8

WT68640

02/08/10/12

250 litrów

Nie dotyczy

150 zł

10.

OPEL

CORSA 9

WT68642

53

250 litrów

Nie dotyczy

150 zł

11.

OPEL

CORSA 10

WT68644

53

250 litrów

Nie dotyczy

150 zł

12.

OPEL

CORSA 11

WT68645

24

250 litrów

Nie dotyczy

150 zł

13.

OPEL

CORSA 12

WT68643

24/25/83/94/95

250 litrów

Nie dotyczy

150 zł

14.

OPEL

CORSA 13

WT68646

52

250 litrów

Nie dotyczy

150 zł

15.

OPEL

CORSA 14

WT68637

52

250 litrów

Nie dotyczy

150 zł

16.

OPEL

ASTRA 15

WT69053

95

Nie dotyczy

250

200 zł

17.

OPEL

COMBO 16

WT69601

49/62/83/94/95

Nie dotyczy

250

200 zł

18.

FIAT

PANDA 17

WT33094

03/04

250 litrów

Nie dotyczy

150 zł

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer informuje, że w okresie trwania umowy liczba posiadanych samochodów może ulec zmianie.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer zastrzega, że może nie zrealizować zakupu szacowanej ilości paliw oraz nie wykorzystać limitu wartościowego.

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.04.2019r. do dnia 31.12.2022r.

3. Kryteria wyboru ofert:

a/ cena benzyny E5 95:                                                                                  40%,

b/ cena oleju napędowego ON B7 „normal”:                                                  40%,

b/ udzielony rabat na zakup paliw od kwoty brutto:                                        10%,

c/ udzielony rabat na zakup artykułów poza paliwowych od kwoty brutto:     10%.

4. Wzór obliczenia oferty:

a/  wartość punktowa oferowanej ceny brutto benzyny E5 95:

najniższa oferowana cena benzyny E5 95

--------------------------------------------------------- X 40% = wartość punktowa oferowanej benzyny E5 95

   cena badanej oferty benzyny E5 95

b/ wartość punktowa oferowanej ceny brutto oleju napędowego:

najniższa oferowana cena oleju napędowego ON B7 „normal”

---------------------------------------------------------------------------------- X 40% = wartość punktowa oferowanego

    cena badanej oferty oleju napędowego ON B7 „normal”                  oleju napędowego ON B7

c/ wartość punktowa obliczenia rabatu paliwowego od cen brutto:

wartość rabatu paliwowego badanej oferty    

---------------------------------------------------------- X 10% = wartość punktowa rabatu paliwowego

  najwyższa wartość rabatu paliwowego

 

d/ wartość punktowa obliczenia rabatu poza paliwowego od cen brutto:

wartość rabatu poza paliwowego badanej oferty    

----------------------------------------------------------------- X 10% = wartość punktowa rabatu poza paliwowego

    najwyższa wartość rabatu poza paliwowego

 

UWAGA !

NA WARTOŚĆ PUNKTOWĄ BADANEJ OFERTY SKŁADA SIĘ SUMA WARTOŚCI PUNKTOWYCH PODPUNKTÓW: a/ + b/ + c/ + d/

5. Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą :

a/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

                działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

                składania ofert  /kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem – podpisana   

                 przez osobę uprawnioną do reprezentowana Wykonawcy/,

b/ pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu jeżeli nie wynika  ono z

    odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji    

    działalności gospodarczej w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie,

c/ do złożenia oferty upoważnione są tylko te firmy które zajmują się handlem paliwami oraz

    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - koncesja

    wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi objętymi

    niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo

    energetyczne (j. t. Dz. U. z 2006 r., nr 89 poz. 625 ze zm.),

            d/ wypełniony formularz cenowy /załącznik nr 1/,

            e/ zaakceptowany wzór umowy /załącznik nr 2/,

            f/ Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 3 całodobowymi stacjami paliwowymi

               na terenie miasta stołecznego Warszawy, w tym co najmniej 1 całodobową stacją paliwową

               na terenie gminy Wawer oddaloną od siedziby Zamawiającego nie dalej jak 3 kilometry oraz

               co najmniej 2 całodobowymi stacjami na terenie każdego z pozostałych województw

               /załącznik nr 3/ dysponujących wszystkimi produktami objętymi niniejszym zamówieniem.

6. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w treści umowy określa  wzór umowy stanowiący załącznik nr 2.

7.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej ,

   nieścieralnym atramentem, umieścić w kopercie opisanej  w następujący sposób : nazwa i adres

   zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją: „Sukcesywny zakup paliw oraz artykułów

   poza paliwowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej do samochodów służbowych SZPZLO

   Warszawa – Wawer.”

8. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 15.03.2019 r. do godz.12.00 w sekretariacie Zamawiającego w 04-564 Warszawa, ul. Strusia 4/8, pokój nr 301.

9. Osoba do kontaktów: Marek Lancares  tel. 22 590 09 26, fax.:  22 590 09 31

 

Załączniki numer:

 1. formularz ofertowy,
 2. wzór umowy,
 3. wykaz stacji benzynowych.

                                                                                         ........................................

                                                                                             ( podpis Dyrektora)

 • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<