-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-06/2018_Informacja o wyborze oferty do Ogłoszenia(3) o zamówieniu kompleksowego sprzątania budynków SZPZLO Warszawa-Wawer.

Zakładki podstawowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy PZP)

dot. przetargu nieograniczonego na: Usługa kompleksowego sprzątania przychodni rejonowych należących do Samodzielnego Zespołu

   Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer

WYBRANO OFERTĘ:

JUWEL Sp. z o.o., 04-291 Warszawa, ul. Podolska 16 lok. 1 w cenie 532 297,26 zł.

                       Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów

oceny określonych w SIWZ tj. cena o wadze 80% oraz za dodatkowe zatrudnienie 1 osoby do sprzątania w Przychodni Rejonowej nr 1 budynek A, B i C

w godz. 21:00-05:00 (8H) o wadze 20%.

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Punkty - cena

Punkty - dodatkowe zatrudnienie 1 osoby do sprzątania w Przychodni Rejonowej nr 1 budynek A, B i C w godz. 21:00-05:00 (8H)

 

Punkty łącznie

1.

KONSORCJUM:

Lider:

DGP Clean Partner Sp. Z o. o.

Ul. Najświętszej Marii Panny 5e

59-220 Legnica

Partner: PU Gos-Zec Sp. z o.o.

Ul. Ostrowska 474 A

61-324 Poznań

Partner: Seban Sp. z o.o.

Ul. Jesionowa 9A

40-159 Katowice

Partner: Partner Medica Sp. z o. o.

Ul. Najświętszej Marii Panny 5e

59-220 Legnica

Partner: 7 MG Sp. z o.o.

Ul. Najświętszej Marii Panny 14, 59-220 Legnica

Partner: DGP Provider Sp. z o. o.

Aleja Niepodległości 775/2, 81-805 Sopot

 

 

 

 

63,55

 

 

 

 

 

 

 

20,00

 

 

 

 

83,55

2.

SECURITY & CLEANING SYSTEM Spółka z o. o.

53-149 Wrocław

Ul. Racławicka 15/19

66,64

20,00

86,64

3.

JUWEL Sp. z o.o.

04-291 Warszawa

Ul. Podolska 16 lok. 1

80,00

20,00

100,00

Uzasadnienie wyboru

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, które spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlega odrzuceniu, zgodnie z kryteriami określonym w SIWZ otrzymała największą ilość punktów tj. 100 punktów.

Ceny oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<