-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-05/2018_Ogłoszenie o zamówieniu usługi nadzoru inwestorskiego budowy przychodni zdrowia przy ul. Żegańskiej 13 w Warszawie.

Zakładki podstawowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
poniżej 30 000 euro
Tytuł postępowania:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowej usługi z zakresu nadzoru inwestorskiego wraz z funkcją „koordynatora nadzoru inwestorskiego” nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku przychodni zdrowia przy ul. Żegańskiej 13 w Warszawie.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Specyfikacji - instrukcji dla wykonawców, załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Rodzaj zamówienia: usługa

Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., 1579 ze zm.).

Wartość zamówienia – poniżej 30 000 euro.

Okres realizacji zamówienia: szacunkowo 12 m-cy od dnia podpisania umowy.

Wykonanie zamówienia powierza się na okres realizacji procesu inwestycyjnego tj. od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót do dnia, w którym budowany obiekt uzyska pozwolenie na użytkowanie, zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

UWAGA: W przypadku nie podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych umowa o nadzór inwestorski nie zostanie podpisana bądź zostanie rozwiązana bez szkody dla Zamawiającego.

Opis warunków udziału wykonawców w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami (co najmniej jedną osobą dla każdej specjalności), które zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) mogą pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach:

  • konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

oraz są członkami właściwej izby samorządu zawodowego.

Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie:

  • przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy (wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji), że co najmniej jedna osoba, dla każdej z ww. specjalności, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia;
  • załączonych stosownych uprawnień;
  • załączonych świadectw przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego

3. Posiadają wiedzę i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie nadzorowania robót budowlanych, tj. wykonywał jako generalny wykonawca lub podwykonawca, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, co najmniej 1 usługę polegającą na kompleksowym nadzorze inwestorskim budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy (o wartości robót min. 1.500.000,00 zł. brutto) budynku użyteczności publicznej.

Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie: załączonego do oferty wykazu, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji i załączonych dowodów dotyczących wykazanych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca;

2) Formularz oferty, według załącznika nr 1 do Specyfikacji;

3) Oświadczenie wykonawcy dotyczące uprawnień osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, według załącznika nr 3 do Specyfikacji;

4) Uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie obejmujące wykonywanie nadzoru inwestorskiego w wymaganych specjalnościach;

5) Świadectwa przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;

6) Wykaz usług, według załącznika nr 4 do Specyfikacji;

7) Dowody-referencje dotyczące wykazanych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 DNI OD DNIA OTWARCIA OFERT

Składanie ofert częściowych: nie

Składanie ofert wariantowych: nie

Kryteria oceny ofert: cena oferty 100%

Adres strony internetowej, na której jest dostępne ogłoszenie wraz z 5 załącznikami (Specyfikacją, formularzem oferty, wzorem oświadczenia, wzorem umowy, wykazem usług): www.zoz-wawer.waw.pl

Miejsce otrzymania specyfikacji:

  • pobranie ze strony internetowej Zamawiającego
  • lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa, budynek A, III piętro, pok. A308.

Termin składania ofert:

do dnia 09.03.2018 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

sekretariat SZPZLO Warszawa-Wawer, ul. J. Strusia 4/8, III piętro, pok. A301.

Osoby do kontaktów:

Załączniki do ogłoszenia:

1. Specyfikacja - instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami:
1) formularzem ofertowym;
2) wzorem umowy;
3) oświadczeniem wykonawcy dot. uprawnień osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia;
4) wykazem usług.

 

>>>Poniżej do pobrania Specyfikacja Zamówienia i jej załączniki<<<

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<