-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-04/2019_Ogłoszenie o zamówieniu sukcesywnych dostaw leków , kosmetyków, gazików do dezynfekcji skóry oraz leków psychotropowych i odurzających w okresie 2 lat.

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 12.02.2019 r.

SZPZLO/Z-04/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy na niżej wymienione części:

cz.1  - leki i kosmetyki

cz.2  - gaziki do dezynfekcji skóry

cz.3  - leki psychotropowe i odurzające

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Specyfikacji- Instrukcji dla Wykonawców i w jej załącznikach.

 

 • Rodzaj zamówienia: dostawa.
 • Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz.1986 ze zm.).
 • Wartość zamówienia – poniżej 30 000 euro.
 • Okres realizacji zamówienia: sukcesywnie przez 2 lata od dnia podpisania umowy.
 • Opis warunków udziału wykonawców w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków określono w Specyfikacji- Instrukcji dla Wykonawców.

 

 • Składanie ofert częściowych: tak

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na każdą części przez jednego Wykonawcę.

W przypadku składania ofert na więcej niż jedną części dopuszcza się złożenie jednego kompletu dokumentów. W formularzu ofertowym w zał. nr 1 do Specyfikacji- Instrukcji dla Wykonawców / Wykonawca  wypełnia  poz. 1,2,3  stosownie do zakresu, na jaki składana jest oferta.

 • Składanie ofert równoważnych: tak

Zamawiający dopuszcza odpowiedniki do podanych w kosztorysie ofertowym leków z zastrzeżeniem, że muszą one posiadać te same właściwości medyczne, tzw. lek równoważny. Szczegóły dot. leków równoważnych opisane zostały w kosztorysie ofertowym tj. zał. nr 2 do Specyfikacji-Instrukcji dla Wykonawców.

 


Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa

Oferta na : „Dostawa na część nr …………”

nr sprawy: SZPZLO/Z-04/2019


 • Osoba do kontaktów: Małgorzata Pasoń, tel./fax. (22) 590-09-31, e-mail:  

malgorzata.pason@zoz-wawer.waw.pl

 • Wnioski, zawiadomienia, pytania : można przesyłać elektronicznie na ww. adres.
 • Pytania można kierować: najpóźniej do dnia 18.02.2019 r.

 

Załączniki do ogłoszenia:

1. Specyfikacja - instrukcja dla wykonawców wraz z:

2. Załączniki ww. Specyfikacji - Instrukcją dla Wykonawców :

1) formularz ofertowy;

2) kosztorys ofertowy;

3) wykaz dostaw;

4) wzór umowy.

 • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<