-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-02/2018_Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego sprzątania budynków SZPZLO Warszawa-Wawer.

Zakładki podstawowe

Nr sprawy: SZPZLO/Z-02/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z siedzibą pod adresem ul. J. Strusia 4/8 , 04-564 Warszawa ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

w trybie przetargu nieograniczonego

 

Przedmiotem zamówienia jest :

„Usługa kompleksowego sprzątania przychodni rejonowych należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer”

Informacje ogólne: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.02.2018 r. pod numerem 514258-N-2018 oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej:
www.zoz-wawer.waw.pl .

 Treść zamieszczonego ogłoszenia dostępna jest pod adresem :

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=33b24b6f-1635-4071-a4fe-41f57a3d09d9

 

TERMINY:

Składanie ofert: do 15.02.2018 r. do godz. 12:00

Otwarcie ofert : 15.02.2018 r. o godz. 12:30

 

>>>Poniżej do pobrania SIWZ i jego załączniki<<<

 

 

________________________________________________________________________________

Uwaga

KOMUNIKAT nr 1
W dniu 08.02.2018  zamawiający wprowadził  istotne poprawki w ogłoszeniu
opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.02.2018 r. pod numerem 514258-N-2018.

"Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia" zostało opublikowane w Centralnym Portalu Centralnym-BZP UZP pod adresem:

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/b213d616-4d13-4fd8-a6ad-3e9490663e20

Powyższe zmiany należy traktować jako integralny element SIWZ dot. przedmiotowego postępowania.

w ogłoszeniu  z dnia 06.02.2018 r. pod nr 514258-N-2018 powinno być:

____________________________________________________________________________________

 Sekcja III.1.3)

 3. Dysponuje odpowiednią ilością osób tj.:

- Przychodnia Rejonowa nr 1 budynek A, B i C:

• min. 5 osób sprzątających w godz. 21.00-05.00 (8h) przez cały okres świadczenia usług w dni robocze;

• min. 1 osobę sprzątającą w godzinach 07.30 -15.30 (8h), codziennie w dni robocze – tzw. dyżur dzienny;

min. 1 osobę sprzątającą w godzinach 15:00-21.00, codziennie w dni robocze – tzw. dyżur dzienny popołudniowy, w tym sprzątanie w Przychodni Rejonowej nr 1 budynek C;

- Przychodnia Rejonowa nr 2 :

• min. 1 osobę sprzątającą codziennie w dni robocze w godz. 18.00 – 23.00 (5h)

- Przychodnia Rejonowa nr 3 :

• min. 1 osobę sprzątającą codziennie w dni robocze w godz. 17.00 – 19.00 (2h)

- Przychodnia Rejonowa nr 4 :

• min. 1 osobę sprzątającą codziennie w dni robocze w godz. 18.00 – 23.00 (5h)

- Przychodnia Rejonowa nr 5 :

• min. 1 osobę sprzątającą codziennie w dni robocze w godz. 18.00 – 21.00 (3h)

- Przychodnia Rejonowa nr 6 budynek A,B i C:

• min. 2 osobami sprzątającymi codziennie w dni robocze w godz. 18.00 – 23.00 (5h)

 Sekcja III.6)

1.Wykaz środków, spełniających wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

2. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu i użytku na terenie RP- w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

3. Karty charakterystyki dla środków wykazanych w wykazie, o którym mowa powyżej tj. w poz. VI.5.lit. f)SIWZ - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<