-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-01/2019_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i informacja o pytaniach i odpowiedziach do zamówienia zakupu analizatora badania moczu i sukcesywnych dostaw jego odczynników.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 01.02-2019

Nr sprawy: SZPZLO/Z-01/2019

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

i informacja

o zadanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z siedzibą pod adresem ul. J. Strusia 4/8 , 04-564 Warszawa ogłasza zmianę ogłoszenia oraz informacje o zadanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach do postępowanie prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych -tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). ogłoszenia z dnia 22-01-2019 prowadzonego:

w trybie przetargu nieograniczonego

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986)

 

Przedmiotem zmienianego ogłoszenia jest :

„Zakup analizatora do wykonywania badań moczu oraz sukcesywna dostawa odczynników niezbędnych do wykonania 57 200 badań moczu, w tym 57 200 parametrów fizykochemicznych moczu i 28 600 analiza elementów upostaciowanych moczu, w okresie 24 miesięcy”

 

Ogłoszenie o zmianie niniejszego ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.02.2019 r. pod numerem 540020936-N-2019 oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej www.zoz-wawer.waw.pl :

 

Integralną część SIWZ stanowią nowe tj. zmienione  załączniki:

1. Formularz Oferty - Załącznik nr 1 wariant po zmianie z dnia 01-02-2019,

2. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 wariant po zmianie z dnia 01-02-2019,

3. Wzór umowy-powierzenia danych osobowych wg  RODO związanej z  § 13 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH z  Załącznika  nr 1 do SIWZ tj.  umowy realizacji usług dostaw

Dodatkowo zamieszczamy:

4. Pytania zadane przez oferentów i udzielone odpowiedzi

 

UWAGA

NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU:

  • Składanie ofert: do 07.02.2019 r. do godz. 10:00
  • Jawne otwarcie ofert w dniu 07.02.2019 r. o godz. 10:15

 

>>>Poniżej do nowe  załącznik oraz informacja o pytaniach i odpowiedziach<<<

 

Załącznik do pobrania: 

…………………………………………………………………………………………..

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<