-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-01/2019_Ogłoszenie o zamówieniu dostawy/zakupu analizatora do wykonywania badań moczu oraz sukcesywnej dostawy odczynników niezbędnych do pracy tego analizatora przez okres 2 lat.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 22-01-2019

Nr sprawy: SZPZLO/Z-01/2019

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer
z siedzibą pod adresem ul. J. Strusia 4/8 , 04-564 Warszawa ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

w trybie przetargu nieograniczonego

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986)

 

Przedmiotem zamówienia jest :

 

„Zakup analizatora do wykonywania badań moczu oraz sukcesywna dostawa odczynników niezbędnych do wykonania 57 200 badań moczu, w tym 57 200 parametrów fizykochemicznych moczu i 28 600 analiza elementów upostaciowanych moczu, w okresie 24 miesięcy

 

Integralną część SIWZ stanowią odrębnie numerowane załączniki:

0. Specyfikacja istotnych Warunków Zmówienia (SIWZ),

1. Formularz Oferty - Załącznik nr 1,

2. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2,

3. Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 3,

4. Wykaz wykonanych dostaw - Załącznik nr 4,

5. Oświadczenie grupa kapitałowa - Załącznik nr 5,

6. Wzór umowy- Załącznik nr 6,

7. Oświadczenie dot. oferowanych wyrobów med. - Załącznik nr 7,

8. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - Załącznik nr 8.

 

Informacje ogólne:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.01.2019 r. pod numerem 505967-N-2019 oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej:

www.zoz-wawer.waw.pl

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7574a799-8743-4f42-aef6-adf0d04e033b

 

TERMINY:

Składanie ofert: do 04.02.2019 r. do godz. 10:00

Jawne otwarcie ofert w dniu 04.02.2019 r. o godz. 10:15

 

>>>Poniżej do pobrania SIWZ i jego załączniki<<<

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<