-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-01/2019_Informacja z otwarcia ofert na zakup analizatora badań moczu z sukcesywną dostawą niezbędnych odczynników przez 24 miesiące.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 07.02.2019 r.

Nr sprawy: SZPZLO/Z-01/2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

które odbyło się w dniu 07.02.2019 o godz. 10:15

Działając zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące postępowania przetargowego na :

zakup analizatora do wykonywania badań moczu oraz sukcesywna dostawa odczynników niezbędnych do wykonania 57 200 badań moczu, w tym 57 200 parametrów fizykochemicznych moczu i 28 600 analiza elementów upostaciowanych moczu, w okresie 24 miesięcy

, w tym:

1) kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Termin

wykonania

zamówienia

Terminy gwarancyjne:

1.

Becman Coulter Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 181 B

02-222 Warszawa

267 157,80 zł

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ odpowiednio:

  • 24 miesiące gwarancji na analizator;
  • 6 miesięcy gwarancji na  odczynniki
  • 3 miesiące gwarancji na kalibratory i preparaty kontroli

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 285 000,00  zł.

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<