-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-01/2019_Informacja o wyborze dostawcy analizatora do badania moczu z sukcesywną dostawą odczynników w ciągu 24 miesięcy.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 19.02.2019  r.

Znak sprawy: SZPZLO/Z-01/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(art. 92 ust.1 pkt.1) i 2) ustawy PZP)

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę

zakup analizatora do wykonywania badań moczu oraz sukcesywna dostawa odczynników niezbędnych do wykonania 57 200 badań moczu, w tym 57 200 parametrów fizykochemicznych moczu i 28 600 analiza elementów upostaciowanych moczu, w okresie 24 miesięcy.

 

Wybrano ofertę:

Beckman Coulter Polska Sp. z o.o. , Al. Jerozolimskie 181 B, 02-222 Warszawa.

Cena oferty brutto – 267 157,80  zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami  określonym  w SIWZ oferta otrzymała 100 punktów.

Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

 

Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny określonych w SIWZ tj. cena o wadze 60%, jakość techniczna analizatora o wadze 30%, rok produkcji analizatora do moczu o wadze 10%.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

cena

Liczba punktów w kryterium

jakość techniczna analizatora

Liczba punktów w kryterium

rok produkcji analizatora

Razem

1.

Beckman Coulter Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 181 B

02-222 Warszawa

60,00

30,00

10,00

100,00

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<