-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-01/2018_Wyjaśnienia i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu budowy przychodni zdrowia przy ul.Żegańskiej 13 w Warszawie.

Zakładki podstawowe

WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI

Nr sprawy: SZPZLO/Z-01/2018

Przedmiotem umowy jest:
„Budowa przychodni zdrowia przy ul. Żegańskiej 13 w Warszawie.
 
W związku z wystosowanymi do dnia dzisiejszego prośbami o wyjaśnienie zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia niniejszym, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) cytujemy pytania i udzielamy wyjaśnień.
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie 1:

W nawiązaniu do SIWZ  pkt XVIII wnosimy o jednoznaczne określenie czy Wykonawca dostarcza centralę telefoniczną. Jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów i zamieszczenie tej informacji na stronie Zamawiającego

Odpowiedź: Informuje, że centralę telefoniczną dostarcza, montuje i konfiguruje Zamawiający.

 

Pytanie 2:

W nawiązaniu do SIWZ  pkt XVIII wnosimy o jednoznaczne określenie czy projektowane grzejniki w budynku przychodni mają być grzejnikami higienicznymi czy zwykłymi? Brak jest określenia rodzaju grzejników w PT a z opisu w przedmiarze wynika że są to grzejniki zwykłe. Ze specyfiki przeznaczenia budynku można domniemywać , że powinny być to grzejniki higieniczne

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie grzejniki mają być higieniczne

Pytanie 3:

W nawiązaniu do SIWZ  pkt XVIII wnosimy o jednoznaczne określenie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a zestawieniami stolarki i rzutami:
-ścianka S10.1 i ścianka S10.5 –w opisie w zestawieniu stolarki jest zapis:” system antywłamaniowy” a szkło opisane jest jako „bezpieczne „ a poz.51 i 61 przedmiaru opisane są jako zwykłe ścianki aluminiowe- czy są to ścianki antywłamaniowe czy  w całości czy tylko zamki maja spełniać wymogi klasy „C”? Wnosimy o odpowiednią  korektę przedmiarów.
- w zestawieniu stolarki  witryna zewnętrzna O5 jest opisana jako element oddymiania klatki schodowej z drzwiami napowietrzającymi i jako taka jest pokazana na rzucie parteru, natomiast na rzucie parteru w ciągu napowietrzania klatki schodowej jest  ścianka  S10.1 , która w zestawieniu stolarki nie ma oznaczenia drzwi jako drzwi napowietrzających  z siłownikiem.
W poz.59 przedmiaru nie ma na ten temat żadnej wzmianki.
Wnosimy o jednoznaczne i spójne oznaczenie stolarki w zestawieniu i określenie czy mają to być drzwi napowietrzające i antywłamaniowe w przedmiarach.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza poprawione rysunki:

a)Załacznik nr 1. Rysunek nr A5 – Rzut budowlany – Parter – rew.1 ;

b)Załacznik nr 2. Rysunek nr A22 – Zestawienie ścian aluminiowych – rew.1;

c)Załacznik nr 3a. Poprawiony Przedmiar (P_BUDOWLANY- rew1 w wersji PDF;

d)Załacznik nr 3b. Poprawiony Przedmiar (P_BUDOWLANY- rew1 w wersji ATH

Uwaga: W poprawionym Przedmiarze zmianie uległ wyłącznie dział 2.2.2.

 

Pytanie 4:

W nawiązaniu do SIWZ  pkt XVIII wnosimy o  zamieszczenie na stronie Zamawiającego szczegółowego rysunku łamaczy światła na elewacji-detalu i zamieszczenie tej informacji na stronie Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że łamacze świateł są przykładowym rozwiązaniem np.: systemowym ALUPROF. Oferent, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego może zaproponować inne rozwiązanie łamaczy świateł po uzyskaniu akceptacji.

Pytanie 5:

W nawiązaniu do SIWZ pkt XVIII wnosimy o podanie:
- specyfikacji technicznej rolet antywłamaniowych w recepcji(napęd, sterowanie) ich parametrów
-uzupełnienie zestawienia stolarki AL. o witryny z recepcji : S11.1 , S11.2 , S11.3

Odpowiedź:  Zamawiający załącza poprawiony rysunek recepcji (Załącznik nr 4. Rysunek nr A21 – Recepcja – rew.1). Rolety antywłamaniowe mają być sterowane z pilota lub z kluczyka z możliwością manualnego otwarcia w przypadku braku zasilania.

 

Pytanie 6:

W nawiązaniu do SIWZ  pkt XVIII wnosimy o  zamieszczenie na stronie Zamawiającego szczegółowego rysunku szachtu windowego, jego przekroju oraz (ponowna prośba) parametrów technicznych windy i zamieszczenie tej informacji na stronie Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający załącza rysunek szachtu windowego (Załącznik nr 5. Rysunek nr K40 – SZYB WINDY), parametry techniczne windy wg odpowiedzi do pyt.7

 

Pytanie 7:
W nawiązaniu do SIWZ  pkt XVIII wnioskujemy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego danych technicznych  windy. W materiałach nie możemy odszukać parametrów technicznych windy
Odpowiedź:
Zamawiający załącza wytyczne dla windy osobowej (Załącznik nr 6. : WYTYCZNE WINDY)

 

Pytanie 8:

W nawiązaniu do SIWZ  pkt XVIII wnioskujemy o zmianę zapisu  zawartego w załączniku nr 2 do SIWZ tj  „wzorze umowy § 8 pkt 3 „ dotyczącego rozliczenia częściowego za wykonane roboty do 70% wartości przedmiotu umowy na:

„Dopuszcza się możliwość wystawienia faktur częściowych (nie częściej niż 1 raz w miesiącu na koniec miesiąca kalendarzowego) na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru protokołu procentowego zaawansowania robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wartość wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości przedmiotu Umowy” .

Z uwagi na wymagany termin realizacji budynku przychodni przy ul. Żegańskiej do 30.12.2018 roku tak znaczące ograniczenie płatności  częściowe wydaje się nie uzasadnione.

W przetargach ogłaszanych przez jednostki Miasta Stołecznego Warszawy oraz w przetargach na roboty  budowlane  z poza jednostek organizacyjnych  M. St .Warszawy nie ma takich warunków finansowania umów.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis umowy w paragrafie 8 pkt. 3 na:

Dopuszcza się możliwość wystawienia faktur częściowych ( nie częściej niż 1 raz na koniec miesiąca kalendarzowego) na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru protokołu procentowego zaawansowania robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wartość wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć 75% wartości przedmiotu Umowy.

 

Pytanie 9:
Czy referencja z tytułem zadania „Przebudowa lub Przebudowa i remont” spełnia warunki określone w dziale V pkt. 11 pp. 1?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

Pytanie 10:

W nawiązaniu do SIWZ  pkt XVIII wnosimy o  wyjaśnienie dotyczące  i uzupełnienie : w poz 60 przedmiaru jest opisana ścianka S10.2  w ilości 5,25 m2 czyli 1 sztuka (jest to wejście na wydzieloną pożarowo  klatkę schodową ) gdy w rzeczywistości  to wydzielenie jest na każdej kondygnacji czyli 5,25 m2 x 3 szt= 15,75 m2 (3 szt ). Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności i zmianę w  poz.  60 przedmiaru z 5,25 m2 na 15,75 m2. Jest to istotna zmiana z uwagi na wydzielenie ppoż EI 30 klatki schodowej i wycenę tej pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza poprawiony przedmiar gdzie zmianie uległ wyłącznie dział 2.2.2.

Pytanie 11:

W nawiązaniu do SIWZ  pkt XVIII wnosimy o  wyjaśnienie dotyczące :zabezpieczenia ścian i narożników  W załączniku do PT(Karta pomieszczeń) są wymienione zabezpieczenia ścian taśmą ochronną szer 30 cm i  narożnikami SSM 20 wysokości 1 .00 m oraz poręczami HR 6 , natomiast w przedmiarach zabezpieczone oraz w przedmiarach w poz.134 i 135  są podane tylko „taśma TP 200 i narożniki SSM” .Nie ma nic o poręczach HR 6.

Czy oferta ma obejmować również poręcze HR 6? Jeśli tak , to wnosimy o uzupełnienie przedmiaru o ilości oraz zaznaczenia  na rysunkach gdzie te poręcze mają być montowane.

2.Na rzutach kondygnacji w korytarzach jest projektowana „ściana dekoracyjna”. W PT brak jest jakichkolwiek danych na temat te ściany ,a w zestawieniu ścian są te ściany oznaczone jako S8 i nie jest wyspecyfikowana ta „ściana dekoracyjna”. Wnosimy o wyjaśnienie  co projektant i Zamawiający maja na myśli opisując „ściana dekoracyjna”. Jeżeli to ma być przedmiotem oferty to wnosimy o szczegółowe opisania i uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że poręcze HR6 wyszczególnione w karcie pomieszczeń nie należy ich wyceniać. Ściana dekoracyjna została opisana w karcie pomieszczeń np.: Rejestracja/Holl/kartoteki - poz. 3 Ściany.

 

Pytanie 12:

Zgodnie z rozdziałem VIII pkt. 4 pp3 SIWZ zwracam się do Zamawiającego o odpowiedź na poniższe pytanie dotyczące SIWZ.

  1. Z treści działu XV SIWZ nie wynika czy do oferty mają zostać dołączone wypełnione kosztorysy ofertowe, a jeżeli tak, to czy w wersji szczegółowej czy uproszczonej?
  2. Jeżeli do oferty nie trzeba załączać wypełnionych kosztorysów ofertowych, to czego dotyczy zapis w dziale XVII p.4 SIWZ, o cenach jednostkowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych jest wynagrodzeniem ryczałtowe, a kosztorysy ofertowe nie są wymagane do złożenia z formularzem ofertowym. Kosztorysy ofertowe w wersji szczegółowej dołączone do oferty przez Oferenta stanowią jedynie materiał informacyjny i pomocniczy dla Zamawiającego. Zapis w dziale XVII p.4 SIWZ dotyczy wartości liczbowych składających się na cenę oferty w formularzu ofertowym, aby były podane do dwóch miejsc po przecinku.

 

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert:

Termin składania ofert do 27.02.2018 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert 27.02.2018 r. godz. 12:30

Uwaga:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w biuletynie UZP

pod nr 500032794-N-2018 w dniu 13-02-2018 pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/dd985095-3a3c-496b-90a6-dd40fef82cb2

 Załączniki:

Załącznik nr 1. – Rysunek nr- A5 – Rzut budowlany – Parter – rew.1

Załącznik nr 2. – Rysunek nr -A22 – Zestawienie ścian aluminiowych – rew.1

Załącznik nr 3a. - Przedmiar (P_BUDOWLANY- rew1 w wersji PDF;

Załącznik nr 3b. - Przedmiar (P_BUDOWLANY- rew1 w wersji ATH ;

Załącznik nr 4. - Rysunek nr- A21 – Recepcja – rew.1

Załącznik nr 5. - Rysunek nr- K40 – SZYB WINDY

Załącznik nr 6. - Wytyczne windy.

 

>>>Poniżej do pobrania treść ogłoszenia i jego załaczniki<<

 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<