-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-01/2018_Ogłoszenie o zamówieniu budowy przychodni zdrowia przy ul.Żegańskiej 13 w Warszawie.

Zakładki podstawowe

Nr sprawy: SZPZLO/Z-01/2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z siedzibą pod adresem ul. J. Strusia 4/8 , 04-564 Warszawa ogłasza postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 zw zm.) 

w trybie przetargu nieograniczonego

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane :

„Budowa przychodni zdrowia przy ul. Żegańskiej 13 w Warszawie”

Informacje ogólne: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.01.2018 r. pod numerem 511041-N-2018 oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego
i umieszczone na stronie internetowej: www.zoz-wawer.waw.pl .

Treść zamieszczonego ogłoszenia dostępna jest pod adresem :

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem :

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2c089be9-fa05-4568-832a-45148b992136

TERMINY:

Składanie ofert: do 20.02.2018 r. do godz. 12:00

Otwarcie ofert : 20.02.2018 r. o godz. 12:30

 

>>>Poniżej do pobrania SIWZ i jego załączniki<<<

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<