-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-01/2018_Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenia zamówienia budowy przychodni zdrowia przy ul. Żegańskiej 13

Zakładki podstawowe

Nr sprawy: SZPZLO/Z-01/2018
 
Działając zgodnie z art. 86. 5. ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) Zamawiający zamieszcza na swojej stronie
internetowej informacje dotyczące postępowania przetargowego na „Usługa kompleksowego sprzątania przychodni rejonowych należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer”, w tym:
1) kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT,

które odbyło się w dniu 27.02.2018 r. o godz. 12:30
dot. „Budowa przychodni zdrowia przy ul. Żegańskiej 13, 04-713 Warszawa”

 

Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena brutto
Termin wykonania zamówienia
Okres udzielonej gwarancji na inne roboty budowlane, dostarczone urządzenia i wyposażenie, nasadzone drzewa
( nie dotyczy konstrukcji i prac ogrodniczych)
Termin płatności
1.
Art. Global Sp. z o.o.
Ul. Zwoleńska 60D
04-765 Warszawa
4 500 000,00
Zgodnie z SIWZ
60 miesięcy
Zgodnie z SIWZ
2.
E.W. RENTAL Sp. z o.o.
Ul. Szachowa 1 (bud. OKW p.13) 04-894 Warszawa
3 950 000,00
Zgodnie z SIWZ
60 miesięcy
Zgodnie z SIWZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 4 781 173,66 zł.

 

Jednocześnie zamawiający załącza wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

 

Powyższy dokument (w oryginale) należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji.

 

Miejsce składania – SZPZLO Warszawa-Wawer ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa, sekretariat , III piętro w budynku A, pok. A301.

 

Poniżej do pobrania załącznik : „Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.”

 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<