-A A +A

KONTRAST

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprawa SZPZLO/Z-164/2020_Odpowiedzi na pytania i zmiany SIWZ do zamówienia na „Dostawę sprzętu sieciowego i komputerowego w podziale na zadania” Cz.1.

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 28 stycznia 2021 r.

Sprawa SZPZLO/Z-164/2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

i wynikające stąd zmiany SIWZ

w tym zmiany w obowiązujących załacznikach

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Dostawę sprzętu sieciowego i komputerowego w podziale na zadania”

spr. nr SZPZLO/Z-164/2020

Zamawiający, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą informuje, że wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i dokonuje następujących zmian SIWZ:


Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania biurowego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania biurowego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.


Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga by oprogramowanie biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.


Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji.


Pytanie nr 4

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w momencie odbioru towaru przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania


Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności.


Pytanie nr 6 – dotyczy Załącznika nr 3A do SIWZ – Umowa, par. 3 ust. 5 lit. a)

Z zapisów OPZ w zadaniu 1 wynika, że przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego i związanego z nim oprogramowania systemowego i dostępowego oraz wykonanie prac instalacyjno-konfiguracyjnych oraz testy środowiska w celu sprawdzenia poprawności konfiguracji. Natomiast Zamawiający wymaga w tym punkcie zgodności dostarczonego oprogramowania aplikacyjnego z Umową, co jest niezgodne z zapisami OPZ, ponieważ dostawa oprogramowania aplikacyjnego nie jest przedmiotem zamówienia.

W związku z powyższym prosimy o usunięcie tego zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu i dokonuje modyfikacji §3 ust. 5 lit. a) w następujący sposób:

BYŁO:

 1. Wykonawca gwarantuje, iż:
 1. dostarczone Oprogramowanie aplikacyjne będzie zgodne z Umową i będzie realizował wszystkie funkcjonalności opisane w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz ofercie Wykonawcy Umowy,
 2. sprzęt i oprogramowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia dostarczone zostaną wraz z kompletną dokumentacją techniczną, umowami licencyjnymi i zainstalowane na koszt Wykonawcy w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego,
 3. dokona uruchomienia i wdrożenia Oprogramowania aplikacyjnego oraz udzielenia instruktażu stanowiskowego dla bezpośrednich użytkowników w terminach uzgodnionych i określonych w §4 ust. 1. Wykonawca dostarczy Oprogramowanie aplikacyjne w wersji polskojęzycznej z wyłączeniem Oprogramowania niemającego na rynku odpowiednika w wersji polskiej,
 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest dostarczony przez niego przedmiot Umowy, jak również, że nie jest on obciążony zastawem, zastawem rejestrowym, ani zastawem skarbowym, ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 5. dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie jest wolne od mechanizmów blokujących jego funkcje i wolne od wirusów, koni trojańskich, robaków i innych szkodliwych programów,
 6. rozwiązania przyjęte do wdrożenia Oprogramowania aplikacyjnego zapewnią kompatybilność z innymi użytkowanymi przez Zamawiającego narzędziami IT – w zakresie przewidzianym Umową.

JEST PO MODYFIKACJI:

 1. Wykonawca gwarantuje, iż:
 1. sprzęt i oprogramowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia dostarczone zostaną wraz z kompletną dokumentacją techniczną, umowami licencyjnymi i zainstalowane na koszt Wykonawcy w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego,
 2. dokona uruchomienia i wdrożenia Oprogramowania aplikacyjnego oraz udzielenia instruktażu stanowiskowego dla bezpośrednich użytkowników w terminach uzgodnionych i określonych w §4 ust. 1. Wykonawca dostarczy Oprogramowanie aplikacyjne w wersji polskojęzycznej z wyłączeniem Oprogramowania niemającego na rynku odpowiednika w wersji polskiej,
 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest dostarczony przez niego przedmiot Umowy, jak również, że nie jest on obciążony zastawem, zastawem rejestrowym, ani zastawem skarbowym, ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 4. dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie jest wolne od mechanizmów blokujących jego funkcje i wolne od wirusów, koni trojańskich, robaków i innych szkodliwych programów,
 5. rozwiązania przyjęte do wdrożenia Oprogramowania aplikacyjnego zapewnią kompatybilność z innymi użytkowanymi przez Zamawiającego narzędziami IT – w zakresie przewidzianym Umową.

Pytanie nr 7 – dotyczy Załącznika nr 3A do SIWZ Umowa par. 3 ust. 5 lit. c)

Z zapisów OPZ w zadaniu 1 wynika, że przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego i związanego z nim oprogramowania systemowego i dostępowego oraz wykonanie prac instalacyjno-konfiguracyjnych oraz testy środowiska w celu sprawdzenia poprawności konfiguracji. Natomiast Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał uruchomienia i wdrożenia oprogramowania aplikacyjnego, co jest niezgodne z zapisami OPZ.

W związku z powyższym prosimy o usunięcie tego zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu i dokonuje modyfikacji §3 ust. 5 lit. c) w następujący sposób:

BYŁO:

 1. Wykonawca gwarantuje, iż:
 1. dostarczone Oprogramowanie aplikacyjne będzie zgodne z Umową i będzie realizował wszystkie funkcjonalności opisane w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz ofercie Wykonawcy Umowy,
 2. sprzęt i oprogramowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia dostarczone zostaną wraz z kompletną dokumentacją techniczną, umowami licencyjnymi i zainstalowane na koszt Wykonawcy w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego,
 3. dokona uruchomienia i wdrożenia Oprogramowania aplikacyjnego oraz udzielenia instruktażu stanowiskowego dla bezpośrednich użytkowników w terminach uzgodnionych i określonych w §4 ust. 1. Wykonawca dostarczy Oprogramowanie aplikacyjne w wersji polskojęzycznej z wyłączeniem Oprogramowania niemającego na rynku odpowiednika w wersji polskiej,
 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest dostarczony przez niego przedmiot Umowy, jak również, że nie jest on obciążony zastawem, zastawem rejestrowym, ani zastawem skarbowym, ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 5. dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie jest wolne od mechanizmów blokujących jego funkcje i wolne od wirusów, koni trojańskich, robaków i innych szkodliwych programów,
 6. rozwiązania przyjęte do wdrożenia Oprogramowania aplikacyjnego zapewnią kompatybilność z innymi użytkowanymi przez Zamawiającego narzędziami IT – w zakresie przewidzianym Umową.

JEST PO MODYFIKACJI:

 1. Wykonawca gwarantuje, iż:
 1. sprzęt i oprogramowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia dostarczone zostaną wraz z kompletną dokumentacją techniczną, umowami licencyjnymi i zainstalowane na koszt Wykonawcy w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego,
 2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest dostarczony przez niego przedmiot Umowy, jak również, że nie jest on obciążony zastawem, zastawem rejestrowym, ani zastawem skarbowym, ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 3. dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie jest wolne od mechanizmów blokujących jego funkcje i wolne od wirusów, koni trojańskich, robaków i innych szkodliwych programów,
 4. rozwiązania przyjęte do wdrożenia Oprogramowania aplikacyjnego zapewnią kompatybilność z innymi użytkowanymi przez Zamawiającego narzędziami IT – w zakresie przewidzianym Umową.

Pytanie nr 8 – dotyczy Załącznika nr 3A do SIWZ – Umowa par. 3 ust. 5 lit. f)

W związku z tym, iż przedmiotem zamówienia nie jest dostawa i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego, wnosimy o usunięcie tego zapisu w całości lub zmianę zapisu adekwatnie do wymagań OPZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu i dokonuje modyfikacji §3 ust. 5 lit. f) w następujący sposób:


BYŁO:

 1. Wykonawca gwarantuje, iż:
 1. dostarczone Oprogramowanie aplikacyjne będzie zgodne z Umową i będzie realizował wszystkie funkcjonalności opisane w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz ofercie Wykonawcy Umowy,
 2. sprzęt i oprogramowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia dostarczone zostaną wraz z kompletną dokumentacją techniczną, umowami licencyjnymi i zainstalowane na koszt Wykonawcy w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego,
 3. dokona uruchomienia i wdrożenia Oprogramowania aplikacyjnego oraz udzielenia instruktażu stanowiskowego dla bezpośrednich użytkowników w terminach uzgodnionych i określonych w §4 ust. 1. Wykonawca dostarczy Oprogramowanie aplikacyjne w wersji polskojęzycznej z wyłączeniem Oprogramowania niemającego na rynku odpowiednika w wersji polskiej,
 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest dostarczony przez niego przedmiot Umowy, jak również, że nie jest on obciążony zastawem, zastawem rejestrowym, ani zastawem skarbowym, ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 5. dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie jest wolne od mechanizmów blokujących jego funkcje i wolne od wirusów, koni trojańskich, robaków i innych szkodliwych programów,
 6. rozwiązania przyjęte do wdrożenia Oprogramowania aplikacyjnego zapewnią kompatybilność z innymi użytkowanymi przez Zamawiającego narzędziami IT – w zakresie przewidzianym Umową.

 

JEST PO MODYFIKACJI:

 1. Wykonawca gwarantuje, iż:
 1. sprzęt i oprogramowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia dostarczone zostaną wraz z kompletną dokumentacją techniczną, umowami licencyjnymi i zainstalowane na koszt Wykonawcy w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego,
 2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest dostarczony przez niego przedmiot Umowy, jak również, że nie jest on obciążony zastawem, zastawem rejestrowym, ani zastawem skarbowym, ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 3. dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie jest wolne od mechanizmów blokujących jego funkcje i wolne od wirusów, koni trojańskich, robaków i innych szkodliwych programów.

 

Pytanie nr 9 – dotyczy Załącznika nr 3A do SIWZ – Umowa par. 3 ust. 6 lit. b)

Zwracamy uwagę, że aby Wykonawca mógł złożyć ofertę w ramach niniejszego postępowania, musi znać wszystkie aspekty wykonania zamówienia mogące rodzić jakiekolwiek obowiązki po jego stronie. Ewidentnie takie obowiązki mogą wypływać we wskazanych w tym postanowieniu istotnych postanowień umowy przepisów wewnętrznych o ochronie informacji. Prosimy zatem o dokładne i wyczerpujące wyszczególnienie tych przepisów, a w razie, gdy nie zostały one załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o ich załączenie do SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji §3 ust. 6 lit. b) w następujący sposób:

 

BYŁO:

 1. W zakresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązuje się do należytego zrealizowania przedmiotu Umowy, w szczególności do:
 1. zrealizowania przedmiotu Umowy w terminach określonych w §4 ust 1,
 2. przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów wewnętrznych o ochronie informacji.

 

JEST PO MODYFIKACJI:

 1.  
 2. W zakresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązuje się do należytego zrealizowania przedmiotu Umowy, w szczególności do:
 1. zrealizowania przedmiotu Umowy w terminach określonych w §4 ust 1,
 2. przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Pytanie nr 10 – Załącznika nr 3A do SIWZ – Umowa par. 3 ust. 7 pkt 3)

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie wskazanej w tym postanowieniu istotnych postanowień umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na wzorze stosowanym przez Wykonawcę, przedstawionym po zawarciu umowy na wykonanie zamówienia? Zwracamy uwagę, że z uwagi na realizowanie przez Wykonawcę procesów objętych zamówieniem w skali masowej, Wykonawca wypracował gwarantujące bezpieczeństwo powierzanych mu do przetwarzania danych osobowych mechanizmy, które zostały ujęte w stosowanym przez niego wzorze umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Tym samym, oparcie tegoż powierzenia na utrwalonym stosunku umownym jakim niewątpliwie jest wzór Wykonawcy, zapewni Zamawiającego właściwe, poprawne i bezpieczne przetwarzanie powierzonych przez niego Wykonawcy do przetwarzania danych osobowych.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga stosowania wzoru używanego przez Zamawiającego. Wykonawca może przed złożeniem oferty wskazać braki we wzorze Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna to za stosowne uzupełni swój wzór oświadczenia. Wzór stanowi załącznik do niniejszego pisma.

 

Pytanie nr 11 – dotyczy Załącznika nr 3A do SIWZ – Umowa par. 5 ust. 1

Czy Zamawiający potwierdzi, że okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu, o którym mowa w par. 4 ust. 3 istotnych postanowień umowy?

Odpowiedź: Tak. Okres gwarancji liczony będzie od daty dostawy potwierdzonej protokołem odbioru sprzętu.

 

Pytanie nr 12 – dotyczy Załącznika nr 3A do SIWZ – Umowa par. 5 ust. 4

Zwracamy uwagę, że niektóre wady dostarczonego w ramach wykonania zamówienia sprzętu mogą wymagać dostarczenia części zamiennych lub innych uszkodzonych elementów z zagranicy, albo wykonania innych, niezależnych od Wykonawcy działań, co może wymagać czasu dłuższego niż wyznaczony Wykonawcy zgodnie z umową na wykonanie zamówienia na usunięcie tych wad. Wykonawca, w razie stwierdzenia zaś, że zachodzi opisany wyżej przypadek, zawsze informuje Zamawiającego o przyczynie zwłoki w usunięciu wady i - o ile jest w stanie - określa prawdopodobny termin jej usunięcia. Wobec tego, w takim przypadku, skorzystanie z tzw. wykonania zastępczego, o którym mowa w tym postanowieniu istotnych postanowień umowy (dalej: IPU) będzie przedwczesne i najpewniej nie doprowadzi do usunięcia danej wady w terminie krótszym, niż możliwy do określenia przez Wykonawcę. W związku z tym, czy Zamawiający, odzwierciedlając opisaną wyżej sytuację w tym postanowieniu IPU, zmieni to postanowienie i doda do niego zdanie drugie o brzmieniu: "Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie przysługuje Zamawiającemu, gdy przed upływem terminu na usunięcie wady Wykonawca powiadomi go o przyczynie zwłoki, niezależnej od Wykonawcy, wskazując przewidywany termin usunięcia tej wady."?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

 

Pytanie nr 13 – dotyczy Załącznika nr 3A do SIWZ – Umowa par. 12 ust. 2

Czy Zamawiający potwierdzi, że Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego o zmianę umowy na wykonanie zamówienia w każdym przypadku, gdy zajdą okoliczności określone w ust. 1 par. 12 istotnych postanowień umowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający podtrzymuje zapis:

Zaistnienie sytuacji określonej w ust. 1 pkt 1) może stanowić podstawę do wystąpienia przez Wykonawcę do Zamawiającego o przedłużenie terminu realizacji Umowy o okres odpowiadający okresowi zaistniałej przerwy.

 

Pytanie nr 14 – dotyczy Załącznika nr 3A do SIWZ – Umowa par. 13 ust. 1 pkt 2)

Zwracamy uwagę, że niezgodnym z zasadami współżycia społecznego jest obciążanie Wykonawcy odpowiedzialnością za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności, ani których nie był, przy dołożeniu należytej staranności, w chwili zawierania umowy na wykonanie zamówienia przewidzieć. Tym samym, Wykonawca może ponosić odpowiedzialność wyłącznie za przyczyny od niego zależne, zawinione, jak też za przyczyny, których przez swoje niedbalstwo nie przewidział, a winien był przewidzieć. Czy zatem, Zamawiający potwierdzi, że wskazanymi w tym postanowieniu istotnych postanowień umowy przyczynami nie leżącymi po stronie Zamawiającego są przyczyny zawinione przez Wykonawcę i przyczyny, których w chwili zawierania umowy na wykonanie zamówienia nie przewidział, a winien był przewidzieć?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy umowy. Wykonawca odpowiada za należyte wykonanie umowy, przez siebie jak i wszystkich kontrahentów, z którymi współpracuje. Przykładowo opóźnienie dostaw od producenta czy też uszkodzenie sprzętu podczas dostawy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności i konieczności dotrzymania terminu.

 

Pytanie nr 15 – dotyczy Załącznika nr 3A do SIWZ – Umowa par. 20 ust. 1

Zwracamy uwagę, że Wykonawca może ponosić odpowiedzialność za roszczenia, co do których miał możliwość ustosunkowania się i obrony. Tym samym, czy Zamawiający potwierdzi, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za roszczenia określone w tym postanowieniu istotnych postanowień umowy pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia go przez Zamawiającego o wystąpieniu do niego przez osobę trzecią z takim roszczeniem i umożliwiania

Wykonawcy ustosunkowania się do tego roszczenia, a w razie wszczęcia postępowania mającego takie roszczenie za przedmiot, pod warunkiem umożliwienia Wykonawcy wstąpienia do tego postępowania w miejsce Zamawiającego lub przystąpienia do niego po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź: TAK.

 

Pytanie nr 16 – dotyczy Załącznika nr 3B do SIWZ – Umowa par. 3 ust. 4 lit. e)

Zwracamy uwagę, że przedmiotem zamówienia (zadanie nr 2) nie jest dostawa i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego. W związku z tym, czy Zamawiający usunie z istotnych postanowień wzoru umowy postanowienia lit. a) i lit. e) w ust. 4 par. 3 w całości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisów i dokonuje modyfikacji §3 ust. 5 lit. a) i lit. e) w następujący sposób:

BYŁO:

 1. Wykonawca gwarantuje, iż:
 1. dostarczone Oprogramowanie aplikacyjne będzie zgodne z Umową i będzie realizowało wszystkie funkcjonalności opisane w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz ofercie Wykonawcy Umowy,
 2. sprzęt i oprogramowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia dostarczone zostaną wraz z kompletną dokumentacją techniczną, umowami licencyjnymi i zainstalowane na koszt Wykonawcy w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego,
 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest dostarczony przez niego przedmiot Umowy, jak również, że nie jest on obciążony zastawem, zastawem rejestrowym, ani zastawem skarbowym, ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 4. dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie jest wolne od mechanizmów blokujących jego funkcje i wolne od wirusów, koni trojańskich, robaków i innych szkodliwych programów,
 5. rozwiązania przyjęte do wdrożenia Oprogramowania aplikacyjnego zapewnią kompatybilność z innymi użytkowanymi przez Zamawiającego narzędziami IT – w zakresie przewidzianym Umową.

JEST PO MODYFIKACJI:

 1. Wykonawca gwarantuje, iż:
 1. sprzęt i oprogramowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia dostarczone zostaną wraz z kompletną dokumentacją techniczną, umowami licencyjnymi i zainstalowane na koszt Wykonawcy w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego,
 2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest dostarczony przez niego przedmiot Umowy, jak również, że nie jest on obciążony zastawem, zastawem rejestrowym, ani zastawem skarbowym, ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 3. dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie jest wolne od mechanizmów blokujących jego funkcje i wolne od wirusów, koni trojańskich, robaków i innych szkodliwych programów.

Pytanie nr 17 – dotyczy Załącznika nr 3B do SIWZ – Umowa par. 3 ust. 5 lit. b)

Zwracamy uwagę, że aby Wykonawca mógł złożyć ofertę w ramach niniejszego postępowania, musi znać wszystkie aspekty wykonania zamówienia mogące rodzić jakiekolwiek obowiązki po jego stronie. Ewidentnie takie obowiązki mogą wypływać we wskazanych w tym postanowieniu istotnych postanowień umowy przepisów wewnętrznych o ochronie informacji. Prosimy zatem o dokładne i wyczerpujące wyszczególnienie tych przepisów, a w razie, gdy nie zostały one załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o ich załączenie do SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji §3 ust. 5 lit. b) w następujący sposób:

BYŁO:

 1. W zakresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązuje się do należytego zrealizowania przedmiotu Umowy, w szczególności do:
 1. zrealizowania przedmiotu Umowy w terminach określonych w §4 ust 1,
 2. przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów wewnętrznych o ochronie informacji.

JEST PO MODYFIKACJI:

 1. W zakresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązuje się do należytego zrealizowania przedmiotu Umowy, w szczególności do:
 1. zrealizowania przedmiotu Umowy w terminach określonych w §4 ust 1,
 2. przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Pytanie nr 18 – dotyczy Załącznika nr 3B do SIWZ – Umowa par. 5 ust. 1

Czy Zamawiający potwierdzi, że okres gwarancji dla sprzętu dostarczonego w danym miesiącu będzie liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w par. 4 ust. 3 istotnych postanowień umowy, dla dostawy z tego miesiąca?

Odpowiedź: Tak, okres gwarancji liczony będzie od daty dostawy potwierdzonej protokołem odbioru sprzętu.


Pytanie nr 19 – Załącznika nr 3B do SIWZ – Umowa par. 5 ust. 4

Zwracamy uwagę, że niektóre wady dostarczonego w ramach wykonania zamówienia sprzętu mogą wymagać dostarczenia części zamiennych lub innych uszkodzonych elementów z zagranicy, albo wykonania innych, niezależnych od Wykonawcy działań, co może wymagać czasu dłuższego niż wyznaczony Wykonawcy zgodnie z umową na wykonanie zamówienia na usunięcie tych wad. Wykonawca, w razie stwierdzenia zaś, że zachodzi opisany wyżej przypadek, zawsze informuje Zamawiającego o przyczynie zwłoki w usunięciu wady i - o ile jest w stanie - określa prawdopodobny termin jej usunięcia. Wobec tego, w takim przypadku, skorzystanie z tzw. wykonania zastępczego, o którym mowa w tym postanowieniu istotnych postanowień umowy (dalej: IPU) będzie przedwczesne i najpewniej nie doprowadzi do usunięcia danej wady w terminie krótszym, niż możliwy do określenia przez Wykonawcę. W związku z tym, czy Zamawiający, odzwierciedlając opisaną wyżej sytuację w tym postanowieniu IPU, zmieni to postanowienie i doda do niego zdanie drugie o brzmieniu: "Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie przysługuje Zamawiającemu, gdy przed upływem terminu na usunięcie wady Wykonawca powiadomi go o przyczynie zwłoki, niezależnej od Wykonawcy, wskazując przewidywany termin usunięcia tej wady."?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie nr 20 – dotyczy Załącznika nr 3B do SIWZ – Umowa par. 12 ust. 2

Czy Zamawiający potwierdzi, że Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego o zmianę umowy na wykonanie zamówienia w każdym przypadku, gdy zajdą okoliczności określone w ust. 1 par. 12 istotnych postanowień umowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. Zaistnienie sytuacji określonej w ust. 1 pkt 1) może stanowić podstawę do wystąpienia przez Wykonawcę do Zamawiającego o przedłużenie terminu realizacji Umowy o okres odpowiadający okresowi zaistniałej przerwy.


Pytanie nr 21 – dotyczy Załącznika nr 3B do SIWZ – Umowa par. 13 ust. 1 pkt 2)

Zwracamy uwagę, że niezgodnym z zasadami współżycia społecznego jest obciążanie Wykonawcy odpowiedzialnością za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności, ani których nie był, przy dołożeniu należytej staranności, w chwili zawierania umowy na wykonanie zamówienia przewidzieć. Tym samym, Wykonawca może ponosić odpowiedzialność wyłącznie za przyczyny od niego zależne, zawinione, jak też za przyczyny, których przez swoje niedbalstwo nie przewidział, a winien był przewidzieć. Czy zatem, Zamawiający potwierdzi, że wskazanymi w tym postanowieniu istotnych postanowień umowy przyczynami nie leżącymi po stronie Zamawiającego są przyczyny zawinione przez Wykonawcę i przyczyny, których w chwili zawierania umowy na wykonanie zamówienia nie przewidział, a winien był przewidzieć?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy umowy. Wykonawca odpowiada za należyte wykonanie umowy, przez siebie jak i wszystkich kontrahentów, z którymi współpracuje.

Przykładowo opóźnienie dostaw od producenta czy też uszkodzenie sprzętu podczas dostawy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności i konieczności dotrzymania terminu.


Pytanie nr 22 – dotyczy Załącznika nr 3B do SIWZ – Umowa par. 20 ust. 1

Zwracamy uwagę, że Wykonawca może ponosić odpowiedzialność za roszczenia, co do których miał możliwość ustosunkowania się i obrony. Tym samym, czy Zamawiający potwierdzi, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za roszczenia określone w tym postanowieniu istotnych postanowień umowy pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia go przez Zamawiającego o wystąpieniu do niego przez osobę trzecią z takim roszczeniem i umożliwiania Wykonawcy ustosunkowania się do tego roszczenia, a w razie wszczęcia postępowania mającego takie roszczenie za przedmiot, pod warunkiem umożliwienia Wykonawcy wstąpienia do tego postępowania w miejsce Zamawiającego lub przystąpienia do niego po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź: TAK.


Pytanie nr 23 – dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy

W formularzu ofertowym dla Zadania nr 1 Zamawiający nie przewidział pozycji dotyczących wyceny usług opisanych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Prosimy o uzupełnienie formularza bądź wskazanie, do której pozycji należy doliczyć koszty wykonanych usług oraz testów.

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji formularza. Zmodyfikowany formularz stanowi załącznik do niniejszego pisma.


Pytanie nr 24 – dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy

W formularzu dla Zadania nr 2 Zamawiający prawdopodobnie błędnie wpisał ilość monitorów. Jeśli tak, prosimy o zmianę na 110 szt. tj. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji formularza. Zmodyfikowany formularz stanowi załącznik do niniejszego pisma.


Pytanie nr 25 – dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ – Zasilacz awaryjny UPS

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zasilacza ze zniekształceniem napięcia wyjściowego zgodnego ze zniekształceniami pochodzącymi sieci zasilającej w budynku - zgodnie z określonymi w normie PN-EN 50160 jakościami napięcia zasilającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.


Pytanie nr 26 – dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ – Przełącznik sieciowy 1 Gb Ethernet

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie modułów komunikacyjnych do przełączników obsługujących transmisje do 300 metrów przy użyciu kabla OM3 MMF?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.


Pytanie nr 27 – dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie do oferowanych urządzeń kompletu standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku angielskim, w przypadku jeśli producent nie przewiduje dostawy urządzeń z dokumentacją przetłumaczoną na język polski?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.


Pytanie nr 28 – dotyczy Załącznika nr 3A do SIWZ – Umowa Par. 3 pkt 5 ppkt b)

Prosimy o wskazanie wszystkich lokalizacji, do których ma być dostarczony i zainstalowany sprzęt (z podziałem rzeczowym).

Odpowiedź: Cały sprzęt będzie dostarczony i instalowany w jednej lokalizacji: 04-564 Warszawa, ul. Strusia 4/8. Sprzęt serwerowy, sieciowy, UPS, NAS dostarczony będzie do serwerowni na poziomie 1 i 3. Do budynku jest podjazd dla wózków, poziom pierwszy i trzeci jest obsługiwany przez dźwig osobowy (windę).

Sprzęt komputerowy dostarczony będzie do pomieszczenia na poziomie -1, brak dźwigu osobowego (windy) obsługującej ten poziom.


Pytanie nr 29 – dotyczy Załącznika nr 3B do SIWZ – Umowa §3. Obowiązki Stron pkt 4 ppkt a)

Zamawiający wskazuje „oprogramowanie aplikacyjne” – prosimy o wskazanie czy Zamawiający ma na myśli pakiety MS Office wymagane do dostarczenia dla części komputerów?

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje oprogramowanie biurowe opisane w załączniku nr 2 do SIWZ.


Pytanie nr 30 – dotyczy Załącznika nr 3B do SIWZ – Umowa §3. Obowiązki Stron pkt 4 ppkt b)

Prosimy o wskazanie wszystkich lokalizacji z ilościami sprzętu oraz podanie zakresu czynności nazwanych „instalacja na koszt Wykonawcy”.

Odpowiedź: Sprzęt serwerowy – Instalacja w szafie RACK, podłączenie do sieci energetycznej i LAN. Warunek dotyczy sprzętu, który wymaga wykwalifikowanego personelu do podłączenia – np. niektóre zasilacze UPS.

Komputery – jedynie dostawa, bez instalacji na stanowiskach.


Pytanie nr 31 – dotyczy Załącznika nr 3B do SIWZ – Umowa §3. Obowiązki Stron pkt 4 ppkt e)

Prosimy o wskazanie jakie „oprogramowanie aplikacyjne” ma na myśli Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 3B. Zmodyfikowany załącznik stanowi załącznik do niniejszego pisma.


Pytanie nr 32 – dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ

Czy każda stacja robocza dedykowana dla laboratorium i systemu KS-SOLAB, mająca się komunikować z analizatorami laboratoryjnymi powinna być wyposażona dodatkowo w 2 porty COM (RS232)?

Jeśli tak, prosimy o podanie liczby stacji roboczych, które będą się komunikowały z analizatorami laboratoryjnymi i powinny być wyposażone dodatkowo w 2 porty COM (RS232).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 5 komputerów zawierających po 2 porty rs232.


Pytanie nr 33 – dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ – Komputery lekarskie – szt. 80, Komputery biurowe – szt. 24, Komputer graficzny – szt. 1

Czy Zamawiający dopuści komputery nowszej generacji ze zintegrowanymi komponentami niezbędnymi do pracy we współczesnych środowiskach, bez czujnika otwarcia obudowy oraz posiadające poniższe cechy:

łyta główna

Chipset dostosowany do oferowanego procesora lub równoważny, minimum 2 sloty pamięci lub więcej, obsługującej częstotliwość minimum 2666 MHz lub więcej, minimum 1 x PCI-Express 3.0 x1, minimum 1 x PCI-Express 3.0 x16 , minimum 3 złącza SATA 6.0 Gb/s

Porty w tylnej części komputera

Komputer musi posiadać minimum 2 złącza graficzne cyfrowe, minimum 1 port sieciowy RJ-45, , porty audio line-in i line-out lub złącze typu combo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB, PS/2 oraz VIDEO nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp.

Certyfikaty i oświadczenia

1) Producent komputera musi posiadać certyfikat ISO 9001 co najmniej w zakresie projektowania, produkcji i serwisu komputerów.

2) Producent komputera musi posiadać certyfikat ISO 14001, co najmniej w zakresie projektowania i produkcji.

3) Oferowane komputery stacjonarne muszą posiadać europejską deklarację zgodności CE.

4) Certyfikat poprawnej współpracy z zaoferowanym systemem operacyjnym - do oferty dołączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania systemowego.

5) Producent komputera/fabryka producenta musi spełniać normę ISO 50001.

6) Producent komputera musi spełniać normę ISO 27001.

7) Oferowane komputery stacjonarne muszą posiadać certyfikat TCO – obecność modelu na stronie https://tcocertified.com/product-finder/

oraz pozostałymi parametrami bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.


Pytanie nr 34 – dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ

Z treści tego załącznika wynika, iż powinien zostać przez wykonawcę uzupełniony i załączony do oferty. Prosimy zatem o zamieszczenie go na stronie internetowej Zamawiającego w wersji edytowalnej.

Odpowiedź: Zamawiający zamieści na stronie internetowej wersję edytowalną.


Pytanie nr 35 – dotyczy Komputery lekarskie – 80 szt., Komputery biurowe – szt. 24 oraz Komputer graficzny – szt. 1: Płyta główna

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera który posiada:

 • minimum 1 x PCI Express 3.0 x 16,
 • minimum 1 x PCI Express 3.0 x 1,
 • minimum 3 złącza SATA 6.0 Gb/s

zamiast

 • minimum 1 x PCI Express 3.0 x 16,
 • minimum 1 x PCI Express 2.0 x 4,
 • minimum 1 x PCI Express 2.0 x 1,
 • minimum 3 złącza SATA 6.0 Gb/s

Wykonawca informuje, że w nowych typach komputerów producenci nie stosują już złącz PCIe w standardzie 2.0 i zastąpili je wyższym standardem i jednocześnie wyrażenie zgody na tę zmianę poszerzy krąg wykonawców mogących złożyć ofertę i zwiększy konkurencyjność postępowania do czego Zamawiający jako gospodarz postępowania winien dążyć mając na uwadze art. 29 ust. 2 ustawy Pzp – przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.


Pytanie nr 36 – dotyczy Komputery lekarskie – 80 szt. Dysk twardy

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera, który posiada minimum 256 GB SSD SATA III lub 256 GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze przez producenta, po awarii, do stanu fabrycznego (tryb OOBE dla systemu MS Windows). Możliwość zamontowania w obudowie dwóch dodatkowych dysków 3,5 cala lub 2,5 cala.

Standard M.2 2242 PCIe NVMe jest nowocześniejszy i szybszy od SATA III więc dopuszczenie takiej możliwości jest z korzyścią da Zamawiającego i jednocześnie wyrażenie zgody na tę zmianę poszerzy krąg wykonawców mogących złożyć ofertę i zwiększy konkurencyjność postępowania do czego Zamawiający jako gospodarz postępowania winien dążyć mając na uwadze art. 29 ust. 2 ustawy Pzp – przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.


Pytanie nr 37 – dotyczy Komputery lekarskie – 80 szt., Komputery biurowe – szt. 24. oraz Komputer graficzny – szt. 1 Bios

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera w którym informacja odnośnie obłożenia slotów pamięci RAM jest dostępna z poziomu systemu diagnostycznego komputera. Wyrażenie zgody na tę zmianę poszerzy krąg wykonawców mogących złożyć ofertę i zwiększy konkurencyjność postępowania do czego Zamawiający jako gospodarz postępowania winien dążyć mając na uwadze art. 29 ust. 2 ustawy Pzp – przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.


Pytanie nr 38 – dotyczy Komputery lekarskie – 80 szt., Komputery biurowe – szt. 24 oraz Komputer graficzny – szt. 1 Bios

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera, którym nie posiada funkcji ustawiania automatycznej aktualizacji BIOS z serwera producenta komputera, ponieważ jest to realizowane z poziomu systemu operacyjnego? Wyrażenie zgody na tę zmianę poszerzy krąg wykonawców mogących złożyć ofertę i zwiększy konkurencyjność postępowania do czego Zamawiający jako gospodarz postępowania winien dążyć mając na uwadze art. 29 ust. 2 ustawy Pzp – przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje zapisy SIWZ – funkcjonalność ta pozwala na automatyczną aktualizację BIOS-u komputera nawet w przypadku, gdy nie działa system operacyjny.


Pytanie nr 39 – dotyczy Komputery lekarskie – 80 szt., Komputery biurowe – szt. 24. oraz Komputer graficzny – szt. 1 Obudowa

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera posiadającego obudowę jednostki centralnej pozwalającą na demontaż kart rozszerzeń (PCIe) oraz napędu optycznego bez użycia narzędzi, z obiegiem powietrza tylko przód-tył. Wyrażenie zgody na tę zmianę poszerzy krąg wykonawców mogących złożyć ofertę i zwiększy konkurencyjność postępowania do czego Zamawiający jako gospodarz postępowania winien dążyć mając na uwadze art. 29 ust. 2 ustawy Pzp – przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.


Pytanie nr 40 – dotyczy Komputery lekarskie – 80 szt. oraz Komputery biurowe – szt. 24. Zasilanie

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera posiadającego zasilanie o mocy nie mniejszej niż 200 W i nie większej niż 310 W, o sprawności 90% przy obciążeniu 50%. W rozumieniu wykonawcy jest to zmiana kosmetyczna i nie wpływa w znaczący sposób na przedmiot zamówienia i jednocześnie wyrażenie zgody na tę zmianę poszerzy krąg wykonawców mogących złożyć ofertę i zwiększy konkurencyjność postępowania do czego Zamawiający jako gospodarz postępowania winien dążyć mając na uwadze art. 29 ust. 2 ustawy Pzp – przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. zamówienia a pozwoli na zaoferowanie komputerów różnych światowych producentów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu mocy, jednak nie dopuszcza zmiany sprawności: Zasilacz o mocy nie mniejszej niż 200 W i nie większej iż 310 W, o sprawności 92% przy obciążeniu 50%. Roczny pobór mocy jednostki centralnej, nie większy, niż w specyfikacji energetycznej dla Energy Star w wersji 7.1. Wyższa sprawność zasilacza przekłada się na mniejsze zużycie energii.


Pytanie nr 41 – dotyczy Komputery lekarskie – 80 szt., Komputery biurowe – szt. 24. oraz Komputer graficzny – szt. 1 Bezpieczeństwo i funkcje zarządzania

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera, który w Bios posiada funkcjonalność polegającą na: bez względu na stan czy obecność systemu operacyjnego w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego. Wyrażenie zgody na tę zmianę poszerzy krąg wykonawców mogących złożyć ofertę i zwiększy konkurencyjność postępowania do czego Zamawiający jako gospodarz postępowania winien dążyć mając na uwadze art. 29 ust. 2 ustawy Pzp – przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania standardu 7 krotnego nadpisania losowymi danymi lub równoważnego.


Pytanie nr 42 – dotyczy Komputery lekarskie – 80 szt., Komputery biurowe – szt. 24. oraz Komputer graficzny – szt. 1 Sterowniki i oprogramowanie

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera, który nie posiada: Oprogramowanie umożliwiające – bez względu na stan czy obecność systemu operacyjnego oraz bez podłączania żadnych urządzeń czy nośników zewnętrznych - w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego. Usuwanie danych z dysku twardego musi odbywać się przy wykorzystaniu certyfikowanych algorytmów a wynikiem pracy oprogramowania musi być protokół zawierający dane kasowanego dysku oraz informacje o zastosowanym algorytmie kasowania. W ofercie należy podać nazwę i producenta oprogramowania.

Zgodnie z posiadaną wiedzą przez Wykonawcę tylko jeden producent oferuje ze swoimi komputerami powyższe oprogramowanie co uniemożliwia uczciwą konkurencję. Wykonawca wnosi o usuniecie powyższego wymagania.

Wyrażenie zgody na tę zmianę poszerzy krąg wykonawców mogących złożyć ofertę i zwiększy konkurencyjność postępowania do czego Zamawiający jako gospodarz postępowania winien dążyć mając na uwadze art. 29 ust. 2 ustawy Pzp – przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis, zgodnie z wiedzą Zamawiającego co najmniej 3 czołowych producentów komputerów  posiada takie rozwiązania: Lenovo, HP, Dell. Na komputerach użytkowanych przez Zamawiającego będą przetwarzane  dane wrażliwe wymagające najwyższych standardów ochrony – również w procesie ich skutecznego usuwania.


Pytanie nr 43 – dotyczy Komputery lekarskie – 80 szt., Komputery biurowe – szt. 24. oraz Komputer graficzny – szt. 1 Gwarancja – zgodnie z wymaganiami i kryteriami

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera, który posiada ogólnopolską, telefoniczną infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępną w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację szczegółowej sprzętowej konfiguracji fabrycznej, okresu i typu obowiązującej gwarancji, obecności fabrycznej licencji dla systemu operacyjnego.

Dopuszczenie tylko tych producentów, którzy posiadają infolinie o charakterystyce 0-800/0-801 zgodnie z posiadaną wiedzą przez Wykonawcę w znacznym stopniu ogranicza uczciwą konkurencję bo tylko jeden producent oferuje takie rozwiązanie. Wyrażenie zgody na tę zmianę poszerzy krąg wykonawców mogących złożyć ofertę i zwiększy konkurencyjność postępowania do czego Zamawiający jako gospodarz postępowania winien dążyć mając na uwadze art. 29 ust. 2 ustawy Pzp – przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.


Pytanie nr 44 – dotyczy Komputery lekarskie – 80 szt., Komputery biurowe – szt. 24. oraz Komputer graficzny – szt. 1 Gwarancja – zgodnie z wymaganiami i kryteriami

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera, który nie posiada: Dodatkowo oczekuje się przyjmowania zgłoszeń dotyczących usterek-awarii sprzętowych wymienionego wyżej sprzętu przez całą dobę (7 dni w tygodniu) za pośrednictwem indywidualnego konta w serwisie www utrzymywanym przez Wykonawcę lub producenta sprzętu. W tym samym serwisie www, korzystając z indywidualnego konta, będzie można monitorować stan zgłoszonych spraw, dodawać załączniki w postaci plików np. logi, mieć informację o planowanym/uzgodnionym terminie wizyty, mieć raport wykonanych napraw wraz z informacją czy były zgodne z SLA, dostawać wiadomości typu e-mail o zmianie statusów zgłoszenia.

                Zgodnie z posiadaną wiedzą przez Wykonawcę tylko jeden producent oferuje ze swoimi komputerami powyższą funkcjonalność co uniemożliwia uczciwą konkurencję. Wykonawca wnosi o usuniecie powyższego wymagania.

                Wyrażenie zgody na tę zmianę poszerzy krąg wykonawców mogących złożyć ofertę i zwiększy konkurencyjność postępowania do czego Zamawiający jako gospodarz postępowania winien dążyć mając na uwadze art. 29 ust. 2 ustawy Pzp – przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.


Pytanie nr 45 – dotyczy Komputery biurowe – szt. 24 Dysk twardy

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera, który posiada minimum 512 GB SSD SATA III lub 512 GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze przez producenta, po awarii, do stanu fabrycznego (tryb OOBE dla systemu MS Windows). Możliwość zamontowania w obudowie dwóch dodatkowych dysków 3,5 cala lub 2,5 cala.

Standard M.2 2242 PCIe NVMe jest nowocześniejszy i szybszy od SATA III więc dopuszczenie takiej możliwości jest z korzyścią da Zamawiającego i jednocześnie wyrażenie zgody na tę zmianę poszerzy krąg wykonawców mogących złożyć ofertę i zwiększy konkurencyjność postępowania do czego Zamawiający jako gospodarz postępowania winien dążyć mając na uwadze art. 29 ust. 2 ustawy Pzp – przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.


Pytanie nr 46 – dotyczy Komputer graficzny – szt. 1 Dysk twardy

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera, który posiada minimum 1TB SSD SATA III lub 1TB SSD M.2 2242 PCIe NVMe, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze przez producenta, po awarii, do stanu fabrycznego (tryb OOBE dla systemu MS Windows). Możliwość zamontowania w obudowie dwóch dodatkowych dysków 3,5 cala lub 2,5 cala.

Standard M.2 2242 PCIe NVMe jest nowocześniejszy i szybszy od SATA III więc dopuszczenie takiej możliwości jest z korzyścią da Zamawiającego i jednocześnie wyrażenie zgody na tę zmianę poszerzy krąg wykonawców mogących złożyć ofertę i zwiększy konkurencyjność postępowania do czego Zamawiający jako gospodarz postępowania winien dążyć mając na uwadze art. 29 ust. 2 ustawy Pzp – przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.


Pytanie nr 47 – dotyczy Komputer graficzny – szt. 1 Zasilanie

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera posiadającego zasilanie o mocy nie mniejszej niż 200 W i nie większej niż 500 W, o sprawności 92% przy obciążeniu 50%. Zamawiający wymaga aby w tym komputerze była zainstalowana karta graficzna o wysokiej wydajności, która wymaga zasilacza o dużej mocy do prawidłowego działania. Ta zmiana z punku widzenia wykonawcy jest konieczna, żeby uniknąć problemów z poprawnym działaniem komputera w trakcie eksploatacji.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu mocy jednak nie dopuszcza zmiany sprawności: Zasilacz o mocy nie mniejszej niż 200 W i nie większej niż 310 W, o sprawności 92% przy obciążeniu 50%. Roczny pobór mocy jednostki centralnej, nie większy, niż w specyfikacji energetycznej dla Energy Star w wersji 7.1. Wyższa sprawność zasilacza przekłada się na mniejsze zużycie energii.


Pytanie nr 48 – dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Serwery aplikacji – szt. 4

Zamawiający wymaga aby oferowane serwery posiadały 6 złączy PCI Express generacji 3 w tym:

 1. Min 3 fizyczne złącza o prędkości x16
 2. Min 3 fizyczne złącza o prędkości x8

Jednocześnie wymagając aby serwery posiadały zainstalowany 1 procesor. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że ilość możliwych do zainstalowania slotów PCI Express jest zależna od ilości zainstalowanych w serwerze procesorów. Tak duża ilość slotów PCI wymaga zainstalowania w serwerach wiodących producentów dwóch procesorów. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwerów w konfiguracji jednoprocesorowej posiadających 3 sloty PCI Express w tym:

 1. 1 fizyczne złącze x16
 2. 2 fizyczne złącza x8

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. Ilość działających złącz PCI zależy od ilości zainstalowanych procesorów, jednak sama ilość złącz zależy od budowy płyty głównej serwera. Według wiedzy Zamawiającego u wszystkich wiodących producentów serwerów warunek ilości złącz PCI będzie spełniony przy zastosowaniu płyt dwuprocesorowych z zainstalowanym jednym procesorem. Daje to Zamawiającemu możliwość rozbudowy serwera.


Pytanie nr 49 – dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Serwery aplikacji – szt. 4

Zamawiający wymaga, aby oferowanie serwery posiadały możliwość zainstalowania kontrolera RAID obsługującego dyski NVMe, przy jednoczesnym wymaganiu zainstalowanych 4 dysków SSD SATA min 1,92TB każdy. W związku z brakiem wymagania zaoferowania serwerów wyposażonych w dyski NVMe, zwracamy się z prośbą o usunięcie powyższego zapisu. Wyrażenie zgody poszerzy krąg wykonawców mogących złożyć ofertę i zwiększy konkurencyjność postępowania do czego Zamawiający jako gospodarz postępowania winien dążyć mając na uwadze art. 29 ust. 2 ustawy Pzp – przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis, daje to możliwość rozbudowy serwerów.


Pytanie nr 50 – dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Serwery aplikacji – szt. 4

Zamawiający wymaga, aby serwer posiadał  możliwość instalacji modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, możliwość wyposażenia modułu w 2 jednakowe nośniki flash o pojemności min. 64GB w konfiguracji RAID – 1. Opisane wymaganie mocno ogranicza krąg podmiotów mogących ubiegać się o przedmiotowe zamówienie ponieważ  według wiedzy Wykonawcy do instalacji  hypervisora wirtualizacyjnego wymagane jest tylko ok. 4 GB wolnej przestrzeni pamięci masowej i producenci sprzętu serwerowego nie posiadają w swojej ofercie modułów o tak dużej pojemności. W związku z tym czy  Zamawiający dopuści serwer z zainstalowaną modułem dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego  wyposażonym w 2 jednakowe nośniki flash o pojemności 32GB zabezpieczone RAID 1?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje zapisy SIWZ. Wedle wiedzy Zamawiającego większość producentów posiada w swojej ofercie rozwiązania RAID-1 na nośnikach flash, nie zajmujące zatok hot plug, umożliwiające zainstalowanie nośników o pojemności ponad 400GB każdy.


Pytanie nr 51 – dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Serwery aplikacji – szt. 4

Zamawiający wymaga, aby  serwer posiadał zintegrowaną kartę graficzną ze złączami VGA z tyłu i przodu serwera. Obecnie producenci serwerów dla zwiększenia elastyczności i możliwości połączenia  z urządzeniami z różnymi rodzajami złącz video wyposażają serwery najnowszych generacji zarówno w załącza analogowe jak i złącza cyfrowe. W związku z tym, czy Zamawiający dopuści serwer wyposażony zintegrowaną kartę graficzną wyposażoną w jedno złącze analogowe VGA z tyłu obudowy oraz jedno złącze cyfrowe DisplayPort z przodu obudowy

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis, wymagane jest złącze VGA z tyłu i z przodu obudowy. Jest to związane z pozostałą infrastrukturą zamawiającego.


Pytanie nr 52 – dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Serwery aplikacji – szt. 4

W kolumnie „Zarządzanie” Zamawiający specyfikuje „ Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii) informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów:
karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express procesory CPU pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM status karty zrządzającej serwera wentylatory bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty główne zasilacze
system przewidywania/rozpoznawania awarii musi być niezależny i działać w przypadku odłączenia kabli zasilających serwera (podtrzymywany kondensatorowo lub bateryjnie w celu uruchomienia przy odłączonym zasilaniu sieciowym)”

Zwracamy uwagę zamawiającego, że wyżej wymienione wymaganie spełnia tylko jeden producent serwerów Fujitsu co ogranicza uczciwą konkurencję i krąg podmiotów mogących ubiegać się o przedmiotowe zamówienie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwera posiadającego wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera Informacja o statusie pracy (poprawny lub usterka) następujących komponentów:

 • procesory CPU
 • pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM
 • wentylatory
 • zasilacze
 • Informacje o kartach rozszerzeń widoczne będą z poziomu konsoli zarządzającej.

Wyrażenie zgody poszerzy krąg wykonawców mogących złożyć ofertę i zwiększy konkurencyjność postępowania do czego Zamawiający jako gospodarz postępowania winien dążyć mając na uwadze art. 29 ust. 2 ustawy Pzp – przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.


Pytanie nr 53 – dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Serwery aplikacji – szt. 4

Zamawiający wymaga, aby oferowane serwery posiadły zintegrowany z płytą główna kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania posiadający wsparcie dla protokołu SSDP oraz możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że powyższe parametry w zestawieniu z innymi wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi zarządzania, spełnia tylko jeden producent serwerów Fujitsu, co ogranicza uczciwą konkurencję i krąg podmiotów mogących ubiegać się o przedmiotowe zamówienie. W związku z tym wnosimy o usunięcie powyższych wymagań co poszerzy krąg wykonawców mogących złożyć ofertę i zwiększy konkurencyjność postępowania do czego Zamawiający jako gospodarz postępowania winien dążyć mając na uwadze art. 29 ust. 2 ustawy Pzp – przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z zapisu dotyczącego protokołu SSDP, podtrzymuje zapisy dotyczące pozostałych funkcjonalności.


Pytanie nr 54 – dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Serwery aplikacji – szt. 4

Zamawiający wymaga, aby oferowane serwery posiadły zintegrowany z płytą główna kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania posiadający wsparcie dla protokołu TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwerów posiadających zintegrowany z płytą główna kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania posiadający wsparcie dla protokołu TLS 1.2? Zwracamy uwagę, że protokół TLS 1.2 jest rozwinięciem starszych wersji protokołu TLS 1.0 oraz 1.1.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.


Pytanie nr 55 – dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Serwery aplikacji – szt. 4

Zamawiający wymaga, aby oferowane serwery posiadły zintegrowany z płytą główna kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania posiadający możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN. Obecnie karty zarządzające u renomowanych producentów serwerów oparte są na specjalizowanych układach scalonych (ASIC) przez co automatycznie nie ma możliwości wbudowania pamięci flashowych (SD czy USB) do takich układów. Są natomiast inne możliwości spełnienia wymagania na przechowywanie obrazów systemu lub aplikacji w pamięci SD lub USB, a mianowicie poprzez wykorzystanie specjalnych złącz dla karty SD i/lub pamięci flash USB na płycie głównej. Ważne jest przy tym, aby zachować możliwość wykorzystania jednego z tych złącz do instalacji wirtualizatora. Tak więc np. rozwiązanie, w którym na płycie głównej mamy 2 złącza dla pamięci flash: jedno dla pamięci USB, a drugie dla karty SD możemy jedno z nich przeznaczyć dla wirtualizatora, a drugie do innego celu np. do przechowywania obrazów systemu lub aplikacji. Prosimy o wyjaśnienie, czy zaoferowanie takiego rozwiązania, w którym karta zarządzająca oparta na specjalizowanym układzie scalonym znajdującym się na płycie głównej serwera korzysta z pamięci flash USB lub na karcie SD wbudowanych również na płycie głównej serwera zostanie potraktowane jako rozwiązanie równoważne lub lepsze w odniesieniu do wymagań Zamawiającego i oferta Wykonawcy nie zostanie odrzucona z ww. powodu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.


Pytanie nr 56 – dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Serwer backupu – szt. 1

Zamawiający wymaga aby oferowane serwery posiadały 3 złącza PCI Express generacji 3 w tym:

 1. Min 2 fizyczne złącza o prędkości x8
 2. Min 3 fizyczne złącza o prędkości x4

oraz posiadały możliwość zainstalowania risera umożliwiającego instalację kart Full Height. Jednocześnie wymagając aby serwery posiadały zainstalowany 1 procesor. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że ilość możliwych do zainstalowania slotów PCI Express jest zależna od ilości zainstalowanych w serwerze procesorów. Tak duża ilość slotów PCI wymaga zainstalowania w serwerach wiodących producentów dwóch procesorów. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwerów w konfiguracji jednoprocesorowej posiadających 2 slotów PCI Express w tym:

 1. 1 fizyczne złącze x16
 2. 1 fizyczne złącza x8

z możliwością rozbudowy do 3 slotów w przypadku zainstalowania drugiego procesora? W takiej konfiguracji złącze x16 jest typu Full Height co zaspokaja potrzeby Zamawiającego dotyczące rozbudowy o dodatkowy riser.

Odpowiedź: Ilość działających złącz PCI zależy od ilości zainstalowanych procesorów, jednak sama ilość złącz zależy od budowy płyty głównej serwera. Według wiedzy Zamawiającego u wszystkich wiodących producentów serwerów warunek ilości złącz PCI będzie spełniony przy zastosowaniu płyt dwuprocesorowych z zainstalowanym jednym procesorem. Daje to Zamawiającemu możliwość rozbudowy serwera.


Pytanie nr 57 – dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Serwer backupu – szt. 1

Zamawiający wymaga, aby oferowane serwery posiadały wbudowany na płycie głównej kontroler RAID umożliwiający zestawienie RAID na poziomie 0, 1, 10 oraz ze wsparciem dla rodziny Windows i Linux przy jednoczesnym wymaganiu zainstalowanego zewnętrznego kontrolera RAID. Wykonawca podejrzewa, że zapis ten został zamieszczony tylko po to, aby ograniczyć konkurencję i krąg podmiotów mogących ubiegać się o przedmiotowe zamówienie. Naturalnym jest, że jeśli w serwerze zainstalowany jest zewnętrzny kontroler, posiadający możliwość ustawienia większej ilości poziomów RAID oraz lepsze zabezpieczenia i podtrzymanie bateryjne lub kondensatorowe pamięci cache to właśnie z niego zamawiający będzie korzystał. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania serwerów posiadających wbudowany kontroler RAID ze wsparcie dla systemów tylko z rodziny Windows, w raz z zewnętrznym kontrolerem wspierającym systemy z rodziny Windows oraz Linux.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis, według wiedzy Zamawiającego wszyscy wiodący producenci serwerów posiadają płyty główne z wbudowanym kontrolerem RAID spełniającym wymagania. Opisane wymagania uniemożliwiają Wykonawcy zaproponowanie najniższych modeli z oferty poszczególnych producentów.


Pytanie nr 58 – dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Serwer backupu – szt. 1

Zamawiający wymaga, aby oferowanie serwery posiadały możliwość zainstalowania kontrolera RAID obsługującego dyski NVMe, przy jednoczesnym wymaganiu zainstalowanych 4 dysków HDD SATA min 8TB każdy. W związku z brakiem wymagania zaoferowania serwerów wyposażonych w dyski NVMe, zwracamy się z prośbą o usunięcie powyższego zapisu. Wyrażenie zgody poszerzy krąg wykonawców mogących złożyć ofertę i zwiększy konkurencyjność postępowania do czego Zamawiający jako gospodarz postępowania winien dążyć mając na uwadze art. 29 ust. 2 ustawy Pzp – przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis, daje to możliwość rozbudowy serwerów.


Pytanie nr 59 – dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Serwer backupu – szt. 1

Zamawiający wymaga, aby serwer posiadał  możliwość instalacji modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, możliwość wyposażenia modułu w 2 jednakowe nośniki flash o pojemności min. 64GB w konfiguracji RAID – 1. Opisane wymaganie mocno ogranicza krąg podmiotów mogących ubiegać się o przedmiotowe zamówienie ponieważ  według wiedzy Wykonawcy do instalacji  hypervisora wirtualizacyjnego wymagane jest tylko ok. 4 GB wolnej przestrzeni pamięci masowej i producenci sprzętu serwerowego nie posiadają w swojej ofercie modułów o tak dużej pojemności. W związku z tym czy  Zamawiający dopuści serwer z zainstalowaną modułem dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego  wyposażonym w 2 jednakowe nośniki flash o pojemności 32GB zabezpieczone RAID 1?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje zapisy SIWZ. Wedle wiedzy Zamawiającego większość producentów posiada w swojej ofercie rozwiązania RAID-1 na nośnikach flash, nie zajmujące zatok hot plug, umożliwiające zainstalowanie nośników o pojemności ponad 400GB każdy.


Pytanie nr 60 – dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Serwer backupu – szt. 1

Zamawiający wymaga, aby  serwer posiadał zintegrowaną kartę graficzną ze złączami VGA z tyłu i przodu serwera. Z racji wymagań dotyczących obsadzenia serwera czterema dyskami SFF oraz ograniczeń konstrukcyjnych wynikających z wysokości obudowy 1U, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania serwera posiadającego złącze VGA tylko z tyłu obudowy.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis, wymagane jest złącze VGA z tyłu i z przodu obudowy. Jest to związane z pozostałą infrastrukturą Zamawiającego.


Pytanie nr 61 – dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Serwer backupu – szt. 1

Zamawiający wymaga, aby oferowany serwer posiadał:

 1. 2 porty USB 3.1 Gen 1 na panelu przednim
 2. 2 porty USB 2.0 dostępne z tyłu serwera
 3. 2 porty USB 3.1 Gen 2 dostępne z tyłu serwera

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie serwera posiadającego 4 porty USB 3.0? Jeden dostępny na panelu przednim, dwa dostępne z tyłu serwera i  jeden dostępny wewnątrz serwera zintegrowany z płytą główną. Wyrażenie zgody poszerzy krąg wykonawców mogących złożyć ofertę i zwiększy konkurencyjność postępowania do czego Zamawiający jako gospodarz postępowania winien dążyć.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie nr 62 – dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Serwer backupu – szt. 1

Zamawiający wymaga, aby oferowane serwery posiadły zintegrowany z płytą główna kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania posiadający wsparcie dla protokołu SSDP oraz możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że powyższe parametry w zestawieniu z innymi wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi zarządzania, spełnia tylko jeden producent serwerów Fujitsu, co ogranicza uczciwą konkurencję i krąg podmiotów mogących ubiegać się o przedmiotowe zamówienie. W związku z tym wnosimy o usunięcie powyższych wymagań co poszerzy krąg wykonawców mogących złożyć ofertę i zwiększy konkurencyjność postępowania do czego Zamawiający jako gospodarz postępowania winien dążyć mając na uwadze art. 29 ust. 2 ustawy Pzp – przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z zapisu dotyczącego protokołu SSDP, podtrzymuje zapisy dotyczące pozostałych funkcjonalności.


Pytanie nr 63 – dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Serwer backupu – szt. 1

Zamawiający wymaga, aby oferowane serwery posiadły zintegrowany z płytą główna kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania posiadający wsparcie dla protokołu TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwerów posiadających zintegrowany z płytą główna kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania posiadający wsparcie dla protokołu TLS 1.2? Zwracamy uwagę, że protokół TLS 1.2 jest rozwinięciem starszych wersji protokołu TLS 1.0 oraz 1.1.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.


Pytanie nr 64 – dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Serwer backupu – szt. 1

Zamawiający wymaga, aby oferowane serwery posiadły zintegrowany z płytą główna kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania posiadający możliwość zainstalowania dedykowanej (lub zintegrowanej) pamięci flash umożliwiającej zdalną reinstalację systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN. Obecnie karty zarządzające u renomowanych producentów serwerów oparte są na specjalizowanych układach scalonych (ASIC) przez co automatycznie nie ma możliwości wbudowania pamięci flashowych (SD czy USB) do takich układów. Są natomiast inne możliwości spełnienia wymagania na przechowywanie obrazów systemu lub aplikacji w pamięci SD lub USB, a mianowicie poprzez wykorzystanie specjalnych złącz dla karty SD i/lub pamięci flash USB na płycie głównej. Ważne jest przy tym, aby zachować możliwość wykorzystania jednego z tych złącz do instalacji wirtualizatora. Tak więc np. rozwiązanie, w którym na płycie głównej mamy 2 złącza dla pamięci flash: jedno dla pamięci USB, a drugie dla karty SD możemy jedno z nich przeznaczyć dla wirtualizatora, a drugie do innego celu np. do przechowywania obrazów systemu lub aplikacji. Prosimy o wyjaśnienie, czy zaoferowanie takiego rozwiązania, w którym karta zarządzająca oparta na specjalizowanym układzie scalonym znajdującym się na płycie głównej serwera korzysta z pamięci flash USB lub na karcie SD wbudowanych również na płycie głównej serwera zostanie potraktowane jako rozwiązanie równoważne lub lepsze w odniesieniu do wymagań Zamawiającego i oferta Wykonawcy nie zostanie odrzucona z ww. powodu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.


Pytanie nr 65 – dotyczy części 1

Zamawiający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wymaga:

Wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 dostawy, których przedmiotem była:

1) dla zadania nr 1 – dostawa sprzętu serwerowego o wartości dostaw co najmniej brutto 400 000,00 PLN każda wraz z usługami opisanymi w załączniku nr 2 stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone dowodami, że zamówienie to zostało wykonane należycie;”
Usługi opisane w załączniku nr 2 to zbiór usług podyktowany specyfiką danego przedmiotu zamówienia, tym samym Wykonawcom ciężko będzie wykazać się identycznymi, jak opisane w załączniku nr 2 usługami zrealizowanymi wraz z dostawą. Co więcej wymóg wykazania się identycznymi usługami, opisanymi bardzo szczegółowo, jest nadmierny. Prosimy zatem o zmianę warunku udziału w postępowaniu na następujący, co pozwoli Zamawiającemu ocenić czy Wykonawcy składający ofertę posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

Wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 dostawy, których przedmiotem była:

1) dla zadania nr 1 – dostawa sprzętu serwerowego o wartości dostaw co najmniej brutto 400 000,00 PLN każda wraz z instalacją i wdrożeniem, co zostanie potwierdzone dowodami, że zamówienie to zostało wykonane należycie;”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku i dokonuje modyfikacji zapisu w następujący sposób:

BYŁO:

9.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp, dotyczące:

 1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 dostawy, których przedmiotem była:

 1. dla zadania nr 1 – dostawa sprzętu serwerowego o wartości dostaw co najmniej brutto 400.000,00 zł każda wraz z usługami opisanymi w załączniku nr 2 stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone dowodami, że zamówienie to zostało wykonane należycie, (…)

JEST PO MODYFIKACJI:

9.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp, dotyczące:

 1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 dostawy, których przedmiotem była:

 1. dla zadania nr 1 – dostawa sprzętu serwerowego o wartości dostaw co najmniej brutto 400.000,00 PLN każda wraz z instalacją i wdrożeniem, co zostanie potwierdzone dowodami, że zamówienie to zostało wykonane należycie; (…)”

Pytanie nr 66 – dotyczy części 2

Zamawiający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wymaga:

„Wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 dostawy, których przedmiotem była:

2) dla zadania nr 2 – sprzętu komputerowego o wartości dostaw co najmniej brutto 250 000,00 PLN każda wraz z usługami opisanymi w załączniku nr 2 stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone dowodami, że zamówienie to zostało wykonane należycie.”

Zamawiający dla zad. 2 nie opisuje w załączniku nr 2- OPZ żadnych usług. Prosimy zatem o wykreślenie fragmentu wymagania: „wraz z usługami opisanymi w załączniku nr 2 stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” lub wskazanie, o jakie usługi chodzi Zamawiającemu.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji warunku w następujący sposób:

BYŁO:

9.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp, dotyczące:

 1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 dostawy, których przedmiotem była:

 1. dla zadania nr 2 – dostawa sprzętu komputerowego o wartości dostaw co najmniej brutto 250.000,00 zł każda wraz z usługami opisanymi w załączniku nr 2 stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone dowodami, że zamówienie to zostało wykonane należycie.

JEST PO MODYFIKACJI:

9.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp, dotyczące:

 1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 dostawy, których przedmiotem była:

 1. dla zadania nr 2 – dostawa sprzętu komputerowego o wartości dostaw co najmniej brutto 250.000,00 zł każda, co zostanie potwierdzone dowodami, że zamówienie to zostało wykonane należycie.

  Pytanie nr 67 – dotyczy części 1 i 2 w zakresie dokumentów i oświadczeń wskazanych w załączniku nr 2 – OPZ

Zamawiający niejednokrotnie w zakresie części 1 i 2 wymaga złożenia dokumentów niepochodzących od Wykonawcy: m. in. oświadczeń producenta w zakresie wypełnienia wymagań gwarancyjnych/serwisowych lub też dot. pochodzenia (serwer aplikacji- lp. 13; serwer backupu- lp. 13; komputery lekarskie/komputery biurowe/komputer graficzny- lp. 16, lp. 22), co znacznie utrudnia możliwość złożenia oferty Zamawiającemu. Nie każdy Wykonawca ma również taką samą możliwość pozyskać wymagane oświadczenia/dokumenty, szczególnie w dobie pandemii. Prosimy o zmianę zapisów OPZ tak, by wymagane dokumenty i oświadczenia złożył Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą dopełniając formalności przed podpisaniem umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji Rozdziału 10 poprzez dodanie pkt 2) w ust. 10.1 i ust. 10.6 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:

ust. 10.1

2) Dokumenty wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ z adnotacja „wraz z ofertą”.

ust. 10.6

 1. Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ,
 2. Dokumenty przedmiotowe wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ z adnotacja „na wezwanie”.

Zmodyfikowany Rozdział 10 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

UWAGA:

W związku z dokonaną modyfikacją Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 1 lutego 2021 roku na dzień 16 lutego 2021 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lutego 2021 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia przekazania.

 

 • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<