-A A +A

KONTRAST

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprawa nr SZPZLO/Z-1K/2020_Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia medyczne_zaproszenie.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 03.12.2020r.

Sprawa nr SZPZLO/Z-1K/2020

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepisów art.26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm) oraz ustawy z dn.27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych     ( Dz.U. z 2015r. ,poz.581 z późniejszymi zmianami)

DYREKTOR Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer z siedzibą w 04-564 Warszawa, ul. Strusia 4/8

zaprasza Oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne wykonywane przez :

 1. lekarzy POZ, w tym lekarzy medycyny rodzinnej i pediatrów
 2. lekarzy specjalistów:
 • alergologów,
 • otolaryngologów
 • ortopedów,
 • lekarzy rehabilitacji,
 • psychiatrów dziecięcych
 • lekarzy wykonujących USG, w tym Doppler,
 • lekarzy opisujących badania mammograficzne
 1. mgr fizjoterapii,
 2. psychologów, psychologów klinicznych, psychoterapeutów,
 3. pielęgniarki POZ,
 4. pielęgniarki psychiatryczne

Szczegółowy zakres świadczeń, miejsce i czas  udzielania świadczeń oraz wymagane od przyjmującego zamówienie  kwalifikacje zawodowe określa zał. nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert – Formularz oferty.

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

Umowa zostanie zawarta na czas określony :

 1. od dnia 01.01.2021r do dnia 31.12.2021r.  

Szczegółowe informacje:

Materiały konkursowe udostępnione są na stronie internetowej www.zoz-wawer.waw.pl

Konkurs dotyczy zatrudnienia wykwalifikowanego personelu do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych może odbywać się pod warunkiem udzielania ich przez osoby mające odpowiednie prawem określone kwalifikacje, a także w odpowiedniej formie organizacyjno-prawnej. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej .

Działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako:

1) indywidualna praktyka lekarska (inaczej praktyka stacjonarna– posiada własny gabinet)

2) indywidualna  praktyka lekarska  w miejscu wezwania,

3) indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska ( inaczej specjalistyczna  praktyka stacjonarna – posiada własny gabinet)

4) indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska  wyłącznie w miejscu wezwania,

5) indywidualna praktyka lekarska  wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,

6) indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska  wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu  leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.

Ponadto działalność lecznicza lekarzy  może być wykonywana w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa  praktyka  lekarska

Aby  lekarz  mógł rozpocząć działalność leczniczą w jakiejkolwiek formie wyżej wskazanych, musi spełnić niezbędne przesłanki formalne do rejestracji praktyki zawodowej w organie rejestracyjnym (samorządu zawodowego – okręgowa izba lekarska, właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej). Ponadto wymogi te powinny być zachowane przez cały okres prowadzenia działalności leczniczej (chyba że stan prawny ulegnie zmianie).

Lekarze  wykonujący działalność leczniczą jako praktykę zawodową zobowiązani są spełniać m.in. następujące warunki, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm) i odpowiednio do wymogów niniejszego konkursu, tj.:

1) posiadać aktualne i pełne prawo wykonywania zawodu,

2) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

3) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Natomiast  lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualna  specjalistyczna praktyka lekarska  zobowiązany jest spełniać wszystkie wyżej określone wymogi, a dodatkowo posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi  świadczeń zdrowotnych objętych niniejszym postępowaniem oraz pozostałe wymogi określone w art. 18 i 19 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Aby  magister rehabilitacji  mógł rozpocząć działalność leczniczą w jakiejkolwiek formie wyżej wskazanych, musi spełnić niezbędne przesłanki formalne do rejestracji praktyki zawodowej w organie rejestracyjnym (samorządu zawodowego, właściwego dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej). Ponadto wymogi te powinny być zachowane przez cały okres prowadzenia działalności leczniczej (chyba że stan prawny ulegnie zmianie).

Szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia określa Rozporządzenie  Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U z 2019r. poz. 866)

W przypadku osób, które uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych  i udzielają ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2011r.w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (paragraf  4.1, pkt 10 (Dz.U.nr 293 poz.1728)

Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepisów art.26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm) w skrócie u.d.l.

3. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: placówki  SZPZLO Warszawa Wawer

4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu na każdym jego etapie, do dnia zawarcia umowy.

5. Oferty w formie pisemnej należy składać, w sekretariacie (pok. 301 budynek A) SZPZLO Warszawa-Wawer w Warszawie przy ul. Strusia 4/8, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2020r. do godz. 14:30.

6. Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy na III piętrze w siedzibie SZPZLO Warszawa-Wawer w Warszawie przy  ul. Strusia 4/8, w dniu 11 grudnia 2020r.  o godz. 14.45.

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do  7 dni od dnia otwarcia ofert, a ogłoszenie wyników poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.zoz-wawer.waw.pl .

9. W toku postępowania wykonawca może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

10. Wykonawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora SZPZLO Warszawa-Wawer, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

11. Protest i odwołanie nie przysługują na wybór trybu postępowania, niedokonanie wyboru oferenta, unieważnienie postępowania.

 

…………………………………… ( podpis Dyrektora)

 • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<