-A A +A

KONTRAST

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

Projekt Dzienny Dom Opieki Medycznej

Miejsce  działania: Przychodnia Rejonowa nr 4 SZPZLO Warszawa-Wawer;

Adres: 04-550  Warszawa ul. Begonii 10;

Tel. komórkowy: 502 374 697;

Tel. stacjonarny : 22 43 99 306

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO PROJEKTU DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ WARSZAWA WAWER 

w skrócie zwanego dalej:DDOM

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej [DDOM] mogą być przyjęci:

Ø​ Pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga :

o  wzmożonej opieki pielęgniarskiej,

o  nadzoru nad terapią farmakologiczną,

o  kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności,

o  wsparcia i edukacji zdrowotnej,

o  doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;

Ø Pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania:

o  w najbliższym czasie,

o  lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Wsparcie projektu DDOM skierowane jest do osób zamieszkałych na terenie powiatu m.st. Warszawa, spełniających minimum trzy konieczne warunki:

Ø  posiadają oceną stanu samodzielności w skali Barthel’a od 40 do 65 punktów;

Ø  niesamodzielnych lecz nie wymagających całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym,

Ø  których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką: podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dodatkowe warunki przyjęcia do DDOM to osoby :

Ø  w szczególności powyżej 65 lat ale dopuszcza się osoby młodsze zależnie od sytuacji społecznej np. osoby samotne.

Warunki wykluczenia z przyjęcia do projektu DDOM, to osoby:

Ø  nieubezpieczone zdrowotnie w NFZ;

Ø  objęte Opieką Pielęgniarską Opieką Długoterminową,

Ø  objęte Domową Opieką Paliatywną / Hospicyjną;

Ø  z zaawansowaną chorobą psychiczną;

Ø  objęte leczeniem uzależnień;

Ø  objęci rehabilitacją leczniczą:

o   domową,

o   w ośrodkach dziennych,

o   w zakładach stacjonarnych.

Świadczenia w DDOM udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia:

Ø  świadczeń pielęgnacyjnych,

Ø  opiekuńczych,

Ø  rehabilitacyjnych,

Ø  kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym,

Ø  którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

UWAGA  dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego:

Świadczeniami opieki zdrowotnej realizowanymi w ramach dziennego domu opieki medycznej będą objęte osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

PONIŻEJ do pobrania  jest  dokument "Kryteriów Uczestnictwa w projekcie DDOM,

oraz niezbędne formularze który wypełnia lekarz kierujący do DDOM np. lekrz szpitalny lub POZ.

Uwaga:

dopuszcza się skierowania na innych formularzach dostępnych w szpitalach czy przychodniach poza SZPZLO Warszawa-Wawer . 

 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<