-A A +A

KONTRAST

RODO

"SZPZLOZ/Z-10/2018_Cz. 3. Pytania i odpowiedzi oraz dodatkowy złącznik do przetargu Dostawę odczynników laboratoryjnych, pasków do moczu, testów lateksowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, dzierżawa analizatorów wraz z serwisem w podziale na 6 części"

Zakładki podstawowe


Warszawa 23.07.2018 r.

Cz.3 Pytania i odpowiedzi

oraz wzór umowy powierzenia danych osobowych RODO do przetargu:

Sprawa nr SZPZLO/Z-10/2018

 

Dot. Dostawa odczynników laboratoryjnych, pasków do moczu, testów lateksowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, dzierżawa analizatorów wraz z serwisem w podziale na części:

Część nr 1 - zakup i dostawa odczynników do badań koagulologicznych do analizatora zamawiającego - BIOKSEL 6000 oraz serwis analizatora.

Część nr 2 - zakup i dostawa pasków do analizy moczu do aparatu zamawiającego - CLINITEK ADVANTUS oraz serwis analizatora.

Część nr 3 - zakup i dostawa odczynników do badań biochemicznych, dzierżawa analizatora oraz serwis analizatora.

Część nr 4 - zakup i dostawa odczynników do badań hematologicznych, dzierżawa analizatora oraz serwis analizatora.

Część nr 5 - zakup i dostawa testów lateksowych paskowych lub kasetkowych.

Część nr 6 - zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

 


A)

Pytania i odpowiedzi:

 

W związku z prośbą Wykonawców cytujemy pytania i udzielamy odpowiedzi:

 


1.   

Dotyczy SIWZ, Rozdział II, Formularz ofertowy:


Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w treści Formularza Ofertowego jedynie tych punktów dotyczących poszczególnych części, na które Wykonawca składa ofertę, dzięki czemu oferta będzie miała bardziej przejrzysty charakter?

Odpowiedź: TAK

 


2.   

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 10.4 do SIWZ:

 


Pytanie nr 2.

§4: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„W okresie gwarancji, gdy konieczność dokonania napraw powstanie z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

 


Pytanie nr 3.

§5 ust. 3: Prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia poprzez zastąpienie zapisu „w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania” wyrażeniem „w terminie do 30 dni od dnia wystawienia faktury. Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego”.

Ponadto z uwagi na powtórzenie prosimy o usunięcie zapisu w §3 ust. 3 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

 


Pytanie nr 4.

§5 ust. 9: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie jest związany tą ustawą.

 


Pytanie nr 5.

§5: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii towaru, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 45 dni.”

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 


Pytanie nr 6.

§8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu „od daty reklamacji przez Zamawiającego” na zapis „od daty uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną”?

Zapis w dotychczasowym brzmieniu narzuca Wykonawcy obowiązek wymiany towaru na wolny do wad, tymczasem Wykonawca zgodnie z literą prawa nie może odmówić przyjęcia reklamacji z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, ale ma prawo po rozpatrzeniu reklamacji ją odrzucić, dlatego też zasadne jest aby wskazać iż Wykonawca ma obowiązek wymiany towaru na wolny od wad w przypadku uzasadnionych reklamacji, a nie każdych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 


Pytanie nr 7.

§9 ust. 1 pkt. 1) lit. d): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 1 umowy.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia umownego brutto będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

 


Pytanie nr 8.

§9: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:

„Obowiązek naliczania kar umownych za opóźnienia w dostawach nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 


Pytanie nr 9.

§9: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §10 niniejszej umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

3. Dotyczy SIWZ, Rozdział III, pkt. 6.2 i 6.3:


Pytanie nr 10.

xxxxx

Odpowiedź: Obowiązujące:

Terminy gwarancji ważności dla:

- Części 3 zakup i dostawa odczynników do badań biochemicznych, dzierżawa analizatora oraz serwis analizatora.

a) termin ważności odczynników – 6 m-cy od dnia dostawy do zamawiającego partii odczynników

b) termin ważności kontroli – 3 m-ce

c) gwarancja na analizator – 24 m-ce

- Część 4 zakup i dostawa odczynników do badań hematologicznych, dzierżawa analizatora oraz serwis analizatora.

a) termin ważności odczynników – 6 miesięcy od dnia dostawy do zamawiającego partii odczynników

b) termin ważności kontroli – 2 m-ce

c) gwarancja na analizator – 8 m-cy ( przez okres trwania umowy)

 

4. CZĘŚĆ 6

 


Pytanie nr 11.

4.1 Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści probówki pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zapotrzebowania?

Odpowiedź: TAK

 


Pytanie nr 12.

4.2 Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści końcówki 5000ul typu Gilson? Czy Zamawiający dopuści końcówki 5000ul pakowane po 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zapotrzebowania?

Odpowiedź: TAK

 


Pytanie nr 13.

4.3 Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści pipety plastikowe skalowane pakowane po 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zapotrzebowania?

Odpowiedź: TAK

 


Pytanie nr 14.

4.4 Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści szkiełka pakowane po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zapotrzebowania?

Odpowiedź: TAK

 


Pytanie nr 15.

4.5 Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści szkiełka pakowane po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zapotrzebowania?

Odpowiedź: TAK

 


Pytanie nr 16.

4.6 Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści szkiełka pakowane po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zapotrzebowania?

Odpowiedź: TAK

 


Pytanie nr 17.

4.7 Poz. 15 Czy Zamawiający dopuści probówki do retykulocytów pakowane po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zapotrzebowania?

Odpowiedź: TAK

 


Pytanie nr 18.

4.8 Poz. 17-20 Czy Zamawiający wydzieli pozycję 17-20, aby umożliwić składanie ofert przez większą liczbę firm a tym samym pozwoli zaproponować konkurencyjnych cen produktów?

Odpowiedź: NIE

 


5.   

Dotyczy: część nr 2 – zakup i dostawa pasków do analizy moczu do aparatu zamawiającego tj. do analizatora CLINITEK ADVANTUS oraz serwis analizatora – SIWZ - 3.B. CZĘŚĆ 2

 


Pytanie nr 19.

Zgodnie z treścią punktu 3.B. Część 2, SIWZ, Zamawiający wymaga od Wykonawców zapewnienia, podczas trwania umowy następujących parametrów:

„- bieżący serwis aparatu CLINITEK ADVANTUS ( rok produkcji 2011) oraz niezbędne przeglądy techniczne ( 1 raz w roku),

- udział w kontroli zewnątrz – laboratoryjnej.

Jeden przegląd techniczny obejmuje wymianę 2 żarówek, stolika stałego, stolika ruchomego, popychacza, czyszczenie obudowy, wnętrza, mechanizmu, czujników optycznych, drukarki. Ponadto przegląd obejmuje wszelkie kontrole pomiarowe, regulacje, kalibracje, wymianę materiałów zużywalnych, wykonanie testów kontrolnych, dojazd do zamawiającego itp.,

3) usuwanie, według potrzeb wszelkich awarii.

Jednocześnie konstrukcja załącznika nr 2.2 do SIWZ – Kosztorys ofertowy, nie przewiduje możliwości wyceny powyższych usług, ograniczając możliwość wyceny oferty do dwóch pozycji asortymentowych, tj. paski do moczu oraz paski kontrolne. Powyższe powoduje, że Wykonawcy pozbawieni są możliwości złożenia ważnej i prawidłowo skalkulowanej oferty przetargowej, gdyż nie mogą wycenić usług, do których zapewnienia są jednocześnie zobowiązani przez Zamawiającego.

Dodatkowo, w celu poprawnej weryfikacji opisywanego problemu chcielibyśmy zasygnalizować, że zarówno usługa serwisu jak i usługa przeglądów technicznych jest obciążona 23% stawką podatku VAT, w odróżnieniu od stawki podatku VAT przyporządkowanej dla pasków do moczu i pasków kontrolnych, która wynosi 8%. Powyższe powoduje konieczność indywidualnej wyceny każdej z pozycji przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym pragnąc spełnić oczekiwania Zamawiającego jak i działając zgodnie z brzmieniem ustawy PZP prosimy o rozbudowę tabeli kosztorysu ofertowego o pozycje dotyczące oczekiwań Zamawiającego, wyspecyfikowanych w pkt. 3.B CZĘŚĆ 2 SIWZ. Te koszty jak i inne np. transport należy uwzględnić w cenie oferty.

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian.

 


6.   

Dotyczy: część nr 5, załącznik nr 7 do SIWZ - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH TESTÓW LATEKSOWYCH


Pytanie nr 20.


6.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 3 testu immunochromatograficznego, który w procedurze wykonania zaleca czas odczytu do 5 minut.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje parametry graniczne.

 


Pytanie nr 21.


6.2

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4, 5, 6, 7 testy, które w zestawie nie posiadają mieszadełek, a stosowane w procedurze patyczki są na wyposażeniu laboratorium?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje parametry graniczne.

 


Pytanie nr 22.


6.3

Czy Zamawiający w pozycji nr 7 dopuści test z czasem odczytu testu 10 minut, konfekcjonowany po 150 testów z opcją przeliczenia na ilość wymaganą przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje parametry graniczne.

 


7.   

CZĘŚĆ 5

 


Pytanie nr 23.


7.1

Poz. 7 Czy Zamawiający zamiast zestawu latexowego do oznaczania odczynu Wasermana dopuszcza RPR Carbon Latex Test do oznaczenia T.Pallidum (Syphilis) lub VDRL Latex Test?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza RPR Carbon Latex Test do oznaczenia T.Pallidum (Syphilis).

 


8.   

Dot. Zał. nr 10.3 do SIWZ – umowa

 


Pytanie nr 24.


8.1

Par. 2 ust. 1 pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odpowiedź: NIE

 


Pytanie nr 25.

8.2 Par. 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odpowiedź: NIE

 


Pytanie nr 26.


8.3              

Par. 2 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź: ok 5 osób

 


Pytanie nr 27.

8.4 Par. 3 ust. 3,  Par. 5 ust. 3  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

Odpowiedź: NIE

 


Pytanie nr 28.


8.5

Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,nieodpłatnego’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego?

Odpowiedź: TAK

 


Pytanie nr 20.


8.6

Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godz." na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź: TAK

 


Pytanie nr 29.


8.7

Par. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Odpowiedź: NIE

 


Pytanie nr 30.


8.8     

Par. 9 ust. 1 pkt 1 lit. b-c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

Odpowiedź: TAK

 


Pytanie nr 31.

8.9 Par. 9 ust. 1 pkt 1 lit. d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.?

Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: NIE

 


Pytanie nr 32.

8.10 Par. 11 Czy Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odpowiedź: TAK. Wzór umowy w załączeniu.

 


8.11          

Dotyczy: Zał. nr 10.5, 10.6

 


Pytanie nr 33.


a)    

(§ 4 ust. 13) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Odpowiedź- Przewidziano zmiany zgodnie z art. 144 ustawy PZP

Pytanie nr 34.


b)   

(§ 4 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odpowiedź- dopuszcza się zmianę stawki podatku VAT tylko w przypadku zmiany ustawowej.

 


Pytanie nr 35.


c)    

(§ 4 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odpowiedź- dopuszcza się zmianę stawki podatku VAT tylko w przypadku zmiany ustawowej.

 


Pytanie nr 36.


d)   

(§ 7 ust. 1 pkt 1b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź- zapisy umowy pozostają cez zmian.

 


Pytanie nr 37.


e)   

(§ 7 ust. 1 pkt 1a) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź- zapisy umowy pozostają cez zmian.

 


Pytanie nr 38.


f)     

Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?

Odpowiedź- TAK.

 


8.12          

Dotyczy: SIWZ rozdział VI pkt 5 ppkt 2 Ulotki, katalogi, karty charakterystyki, paszport techniczny

 


Pytanie nr 39.


a)    

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?

Odpowiedź- NIE

 


Pytanie nr 40.


b)   

W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

Odpowiedź- TAK z dopiskiem za strony od…do…(podać numerację)

Uwaga : poniżej do pobrania treść pytań i odpowiedzi

[POBIERZ}


B) 

Umowa powierzenia danych osobowych:

 

W związku z koniecznnością zawarcaia umowy powierzenia danych osobowych przekazaujemy do zapoznaia się oferentom wzór „Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych” – poniżej do pobrania.

[POBIERZ}

  • <<Zawsze przed przyjściem do PRZYCHODNI umów się telefonicznie / nr.tel . w tabelach na stronie startowej<< Poradnie Rehabilitacyjne wznawiają program "AKTYWNY SENIOR" od 01-06-2020  szczególy w zakładce nr 8 "REHABILITACJA"  <<STOMATOLOGIA  jeszcze nie jest czynna<<Laboratorium przyjmuje normalnie<<PUNKTY SZCZEPIEŃ wznowiły pracę DLA wszystkich  DZIECI<<    | <<Zawsze przed przyjściem do PRZYCHODNI umów się telefonicznie / nr.tel . w tabelach na stronie startowej<< Poradnie Rehabilitacyjne wznawiają program "AKTYWNY SENIOR" od 01-06-2020  szczególy w zakładce nr 8 "REHABILITACJA"  <<STOMATOLOGIA  jeszcze nie jest czynna<<Laboratorium przyjmuje normalnie<<PUNKTY SZCZEPIEŃ wznowiły pracę DLA wszystkich  DZIECI<<    | <<Zawsze przed przyjściem do PRZYCHODNI umów się telefonicznie / nr.tel . w tabelach na stronie startowej<< Poradnie Rehabilitacyjne wznawiają program "AKTYWNY SENIOR" od 01-06-2020  szczególy w zakładce nr 8 "REHABILITACJA"  <<STOMATOLOGIA  jeszcze nie jest czynna<<Laboratorium przyjmuje normalnie<<PUNKTY SZCZEPIEŃ wznowiły pracę DLA wszystkich  DZIECI<<