-A A +A

KONTRAST

SZPZLO/Z14/2018_Informacja z otwarcia ofert na Sukcesywne dostawy gazów do zastosowań medycznych

Zakładki podstawowe

Warszawa, 15.10.2018 r.

Nr sprawy: SZPZLO/Z-14/2018

Działając zgodnie z art. 86. 5. ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) Zamawiający zamieszcza na swojej stronie

internetowej informacje dotyczące postępowania przetargowego na „Usługa kompleksowego sprzątania przychodni rejonowych należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer”, w tym:

  1. kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  3. ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

INFORMACJA

Z OTWARCIA OFERT

które odbyło się w dniu 15.10.2018 o godz. 12:15

Dotyczy Przedmiotu zamówienia jakim są :

sukcesywne dostawy gazów do zastosowań medycznych w tym:

·         

dostawa medycznej mieszanki azotowo – tlenowej (ciekłego powietrza medycznego) oraz dzierżawa zbiornika o poj. 6 000 litrów wyposażonego w system telemetrii

·         

dostawa ciekłego azotu oraz dzierżawa 2 zbiorników o poj. 1 000 litrów i 600 litrów

·         

dostawa/napełnianie tlenu medycznego do butli aluminiowej 200 bar z zaworem zintegrowanym o poj. 5 litrów wraz z dzierżawą butli

·         

dostawa/napełnianie tlenu medycznego do butli zamawiającego o poj. 2,3 i 10 litrów

·         

dostawa/napełnienie podtlenku azotu do butli zamawiającego o poj. 7 kg oraz dzierżawa butli legalizacja butli medycznych.Nr oferty


Nazwa i adres Wykonawcy


Cena brutto


Termin

wykonania zamówienia


Termin

dostawy

gazów


Termin

instalacji i montażu zbiorników


Termin płatności/gwarancja


1


Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Profesora Michała Życzkowskiego 17

31-864 Kraków


609 782,52


3 lata

od dnia podpisania umowy


3 dni robocze


1 dzień roboczy


Zgodnie

z SIWZ, 3 lata

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 610 148,64 zł.

  • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć