-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-34/2019_Pytanie i odpowiedzi do zamówienia dostawy lasera okulistycznego.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 02.09.2019 r.

INFORMACJA O ZADANYCH PYTANIACH oraz ODPOWIEDZI

Dot. sprawa nr SZPZLO/Z-34/2019

Przedmiot zamówienia:

Dostawa lasera okulistycznego

          W związku z wnioskami o wyjaśnienie zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia niniejszym, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) cytujemy pytania i udzielamy wyjaśnień.

Pytanie nr 1 z 1. – dot. lampy szczelinowej

Czy zamawiający w poz. 9.2-9.3  miał na myśli jeden filtr w kolorze kobaltowo-niebieskim.

Odpowiedź: Tak