-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-2K/2018_Konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania

Zakładki podstawowe

Warszawa, 13.08.2018r.

Sprawa nr SZPZLO/Z- 2K/2018

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepisów art.26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2015r., poz.618 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dn.27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2015r. ,poz.581 z późniejszymi zmianami)

 

DYREKTOR Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z siedzibą w Warszawie, 04-564, ul. J. Strusia 4/8

zaprasza Oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne wykonywane przez pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania

 


Szczegółowy zakres świadczeń, miejsce i czas udzielania świadczeń oraz wymagane od przyjmującego zamówienie kwalifikacje zawodowe określa zał. nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO)– Formularz oferty.

→  Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: placówki SZPZLO Warszawa-Wawer

→  Oferty w formie pisemnej należy składać, w sekretariacie (pok. 301 budynek A) SZPZLO Warszawa-Wawer w Warszawie przy ul. Strusia 4/8, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2018r. do godz. 12:00.

→  Otwarcie ofert nastąpi w budynku A holl na III piętrze w siedzibie SZPZLO Warszawa-Wawer

w Warszawie przy ul. J. Strusia 4/8, w dniu 20 sierpnia 2018r. o godz. 12.15.

→  Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 03.09.2018r do dnia 30.06.2019r.

 


 

  • <<Zawsze przed przyjściem do PRZYCHODNI umów się telefonicznie / nr.tel . w tabelach na stronie startowej<< Poradnie Rehabilitacyjne wznawiają program "AKTYWNY SENIOR" od 01-06-2020  szczególy w zakładce nr 8 "REHABILITACJA"  <<STOMATOLOGIA  jeszcze nie jest czynna<<Laboratorium przyjmuje normalnie<<PUNKTY SZCZEPIEŃ wznowiły pracę DLA wszystkich  DZIECI<<    | <<Zawsze przed przyjściem do PRZYCHODNI umów się telefonicznie / nr.tel . w tabelach na stronie startowej<< Poradnie Rehabilitacyjne wznawiają program "AKTYWNY SENIOR" od 01-06-2020  szczególy w zakładce nr 8 "REHABILITACJA"  <<STOMATOLOGIA  jeszcze nie jest czynna<<Laboratorium przyjmuje normalnie<<PUNKTY SZCZEPIEŃ wznowiły pracę DLA wszystkich  DZIECI<<    | <<Zawsze przed przyjściem do PRZYCHODNI umów się telefonicznie / nr.tel . w tabelach na stronie startowej<< Poradnie Rehabilitacyjne wznawiają program "AKTYWNY SENIOR" od 01-06-2020  szczególy w zakładce nr 8 "REHABILITACJA"  <<STOMATOLOGIA  jeszcze nie jest czynna<<Laboratorium przyjmuje normalnie<<PUNKTY SZCZEPIEŃ wznowiły pracę DLA wszystkich  DZIECI<<