-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-24/2019_Ogłoszenie konkursu ofert na badania diagnostyki medycznej

Zakładki podstawowe

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 19/2016 z dnia 1 września 2016 r.

Sprawa SZPZLO/Z-24/2019

OGŁOSZENIE

postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

 

Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepisów art. 26 ust 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510, z późniejszymi zmianami).

 

DYREKTOR Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

Warszawa - Wawer z siedzibą w 04-564 Warszawa, ul. J. Strusia 4/8

zaprasza Oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na realizację świadczeń zdrowotnych tj.  na wykonywanie badań diagnostycznych przez wykwalifikowany personel Przyjmującego zamówienie, w jego lokalu, przy użyciu własnej aparatury, sprzętu i materiałów.

Okres obowiązywania umowy 2 lata od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 20.07.2019 r.

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu OFERTOWYM, który można (wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu) pobrać od dnia 12.06.2019 r. w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. J. Strusia 4/8, pok. 308, w godzinach  od 8.00 do 15.00, kontakt tel. 22/ 590-09-31  lub ze strony internetowej SZPZLO Warszawa - Wawer:

www.zoz-wawer.waw.pl

          Oferty należy składać pod rygorem nieważności, w formie pisemnej ( z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty ) w zamkniętych kopertach lub paczkach z pieczątką oferenta i dopiskiem: „Konkurs – badania diagnostyczne”, w siedzibie Udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. J. Strusia 4/8, budynek A, sekretariat - pok. 301

do dnia 18.06.2019. r. do godz. 10:00.

          Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez zamieszczenie na stronie internetowej SZPZLO Warszawa - Wawer i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz zostanie przesłane wszystkim uczestnikom konkursu.

         Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

          Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

          Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przysługują protest i odwołanie.

...............................................................

                                                                                               ( podpis Dyrektora)

 

>>>Poniżej do pobrania pliki SWKO i jego załacZniki<<<

Załącznik do pobrania: