-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-24/2019_Informacja o wyborze oferty na wykonawstwo badań laboratoryjne

Zakładki podstawowe

Warszawa, 26.06.2019  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

nr sprawy: SZPZLO/Z-24/2019

dot. konkursu ofert na wykonywanie badań diagnostycznych

Wybrano ofertę:

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Maryla Drynkowska Panasiuk, ul. S. Jaracza 85, 90-244 Łódź. Cena oferty 211 063,00  zł. Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w konkursie, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami określonym  w SIWZ oferta otrzymała największą ilość punktów tj. 100.

Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

 

Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryterium oceny ofert tj. cena o wadze 100%.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja

cena oferty

1.

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Maryla Drynkowska Panasiuk

ul. S. Jaracza 85, 90-244 Łódź

100,00

2.

SYNEVO Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 80 lok. 401, 04-158 Warszawa

70,49

3.

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa

82,03

4.

Diagnostyka Sp. z o.o., ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków

93,96

 

 

   ………………………………….     

          (podpis sekretarza komisji przetargowej)

                                                                                                                             ……………………………………

                                                                                                                                                                              (podpis Dyrektora Ma